Министерство на регионалното развитие и благоустройството - НБД "Население" - данни за семейно положение

Справка за семейно положение, съпруг/а и деца

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.GraoBRAdapter.APIService.IBRAPI.MaritalStatusSpouseChildrenSearch

Структура на данните

 • MaritalStatusCode - Код на семейно положение
 • MaritalStatusName - Наименование на семейно положение
 • FirstName - Собствено име
 • MiddleName - Бащино име
 • LastName - Фамилно име
 • EGN - Единен граждански номер
 • Relatives - Съпруг/а и деца
  • OrderNumber - Пореден номер
  • FirstName - Собствено име
  • MiddleName - Бащино име
  • LastName - Фамилно име
  • EGN - ЕГН/Дата на раждане
  • RelativeType - Вид: Съпруг/а/Дете
  • DateOfDeath - Дата на смърт
 • ReportDate - Дата на справката
 • Gender - Пол

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/MaritalStatusSpouseChildrenRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/MaritalStatusSpouseChildrenRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="EGN">
	  <xs:restriction base="xs:string">
		 <xs:pattern value="\d{10}"/>
	  </xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="MaritalStatusSpouseChildrenRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EGN" type="EGN">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="MaritalStatusSpouseChildrenRequest" type="MaritalStatusSpouseChildrenRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за семейно положение, съпруг и деца</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/MaritalStatusSpouseChildrenResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/MaritalStatusSpouseChildrenResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" schemaLocation="BRCommon.xsd"/>
 <xs:simpleType name="RelativeType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Съпруг/а/Дете</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="СЪПРУГ"/>
			<xs:enumeration value="СЪПРУГА"/>
			<xs:enumeration value="ДЪЩЕРЯ"/>
			<xs:enumeration value="СИН"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="MaritalStatusCode">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Код на семейно положение</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="1">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Heжeнeн (нeoмъжeнa)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="2">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Жeнeн (oмъжeнa)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="3">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Bдoвeц (вдoвицa)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="4">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Paзвeдeн (paзвeдeнa)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="9">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Heпoкaзaнo</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="Relative">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="OrderNumber" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пореден номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собствено име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилно име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EGN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/Дата на раждане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RelativeType" type="RelativeType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид: Съпруг/а/Дете</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateOfDeath" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на смърт</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RelativesData">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Relative" type="Relative" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Съпруг/а или дете</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="MaritalStatusSpouseChildrenResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="MaritalStatusCode" type="MaritalStatusCode" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на семейно положение </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MaritalStatusName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на семейно положение </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собствено име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилно име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EGN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Единен граждански номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="Gender" type="common:GenderCodeType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Пол</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="Relatives" type="RelativesData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Съпруг/а и деца</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="ReportDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на справката</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="MaritalStatusSpouseChildrenResponse" type="MaritalStatusSpouseChildrenResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за семейно положение, съпруг/а и деца</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="BirthDate">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="bg">Дата на раждане</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:date"/>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="EGN">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="bg">ЕГН</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:pattern value="\d{10}"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="GenderCodeType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Пол - код</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:int">
			<xs:enumeration value="1"/>
			<xs:enumeration value="2"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="GenderNameType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Име на пол</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Мъж"/>
			<xs:enumeration value="Жена"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:element name="GenderNameType" type="GenderNameType"/>
	<xs:element name="GenderCodeType" type="GenderCodeType"/>
</xs:schema>