Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Регистър на съставените актове за гражданско състояние

Справка за сключен граждански брак

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.GraoCivilStatusActsAdapter.APIService.IGraoCivilStatusActsAPI.GetMarriageCertificate

Структура на данните

 • ManData - Данни за мъжа, сключил граждански брак
  • FirstName - Собствено име
  • MiddleName - Бащино име
  • LastName - Фамилно име преди брака
  • PostMarriageLastName - Фамилно име след брака
  • Egn - ЕГН
  • BirthDate - Дата на раждане
 • WomanData - Данни за жената, сключила граждански брак
  • FirstName - Собствено име
  • MiddleName - Бащино име
  • LastName - Фамилно име преди брака
  • PostMarriageLastName - Фамилно име след брака
  • Egn - ЕГН
  • BirthDate - Дата на раждане
 • MarriageData - Данни за сключеният брак
  • MarriageDate - Дата на сключване на гражданския брак
  • MarriagePlace - Код на място на сключване на гражданския брак
   • DistrictCode - Код на област
   • DistrictName - Област
   • MunicipalityCode - Код на община
   • MunicipalityName - Обшина
   • CityCode - Код на населено място
   • CityName - Населено място
  • ForeignMarriageCity - Наименование на място в чужбина
 • MarriageActData - Данни на акта за брак
  • FullActNumber - Номер на акт за сключен граждански брак
  • ActDate - Дата на акта
  • ActPlace - Описание на място, където е съставен акта
   • DistrictCode - Код на област
   • DistrictName - Област
   • MunicipalityCode - Код на община
   • MunicipalityName - Обшина
   • CityCode - Код на населено място
   • CityName - Населено място
 • SignatureInvalidated - Дали електронния подпис на акта за брак е нарушен
 • ReportDate - Дата на изготвяне на справката

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/MarriageCertificate/MarriageCertificateRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/MarriageCertificate/MarriageCertificateRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="MarriageCertificateRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни данни за Справка за сключен граждански брак</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Egn" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SearchDate" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата, към която се търси последният акт за брак</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="MarriageCertificateRequest" type="MarriageCertificateRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни данни за Справка за сключен граждански брак</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/MarriageCertificate/MarriageCertificateResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/MarriageCertificate/MarriageCertificateResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="BgCityType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за населено място</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DistrictCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обшина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за лице, сключило граждански брак</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собствено име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилно име преди брака</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PostMarriageLastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилно име след брака</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Egn" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BirthDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на раждане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="MarriageDataType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за граждански брак</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="MarriageDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на сключване на гражданския брак</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MarriagePlace" type="BgCityType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на място на сключване на гражданския брак</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ForeignMarriageCity" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на място в чужбина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="MarriageActDataType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за акт за сключен граждански брак</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FullActNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на акт за сключен граждански брак</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ActDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на акта</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ActPlace" type="BgCityType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание на място, където е съставен акта</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="MarriageCertificateResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Удостоверение за сключен граждански брак</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ManData" type="PersonData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за мъжа, сключил граждански брак</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WomanData" type="PersonData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за жената, сключила граждански брак</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MarriageData" type="MarriageDataType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за сключеният брак</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MarriageActData" type="MarriageActDataType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни на акта за брак</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SignatureInvalidated" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дали електронния подпис на акта за брак е нарушен</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ReportDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на изготвяне на справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="MarriageCertificateResponse" type="MarriageCertificateResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за сключен граждански брак</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>