Агенция "Митници" - Регистър на задълженията към митническата администрация (РЕЗМА)

Справка за наличие/липса на задължения

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.REZMAAdapter.APIService.IREZMAAPI.CheckObligations

Структура на данните

 • UIN - Идентификатор: Булстат, ЕГН, ЕИК или ЛНЧ
 • Name - Име - на физическо или юридическо лице
 • Status - Статус за задължения
 • ReportDate - Дата на изготвяне на справката

XSD схеми

Заявка
        
      <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AM/REZMA/CheckObligationsRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AM/REZMA/CheckObligationsRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="CheckObligationsRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор(ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/БУЛСТАТ)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="CheckObligationsRequest" type="CheckObligationsRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за наличие/липса на задължения</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AM/REZMA/CheckObligationsResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AM/REZMA/CheckObligationsResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="StatusType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Вид статус за задължения</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="има задължение"/>
			<xs:enumeration value="няма задължение"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="CheckObligationsResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за наличие/липса на задължения</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="UIN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор: Булстат, ЕГН, ЕИК или ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име - на физическо или юридическо лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Status" type="StatusType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус за задължения</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ReportDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на изготвяне на справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="CheckObligationsResponse" type="CheckObligationsResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за наличие/липса на задължения</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
   
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AM/REZMA" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AM/REZMA" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ObligationType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CodeMU" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код МУ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MU" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Митническо управление</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Document" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CreationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на възникване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TypeObligation" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид задължение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ObligationAmount" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Сума на задължение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PayingDocument" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Документ за погасяване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PayingDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на погасяване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PayingAmount" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Сума на погасяване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PayingTotal" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Погасено тотал</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Difference" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разлика</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Status" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ObligationsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Obligation" type="ObligationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Задължение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>