Агенция по вписванията - Търговски регистър

Справка за актуално състояние на клон на търговско дружество

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.AVTRAdapter.APIService.ITRAPI.GetBranchOffice

Структура на данните

 • Служебна информация
  • Deed - Вписани обстоятелства по партида на търговец
   • DeedStatus - Статус на партида
   • CompanyName - Наименование
   • GUID - GUID
   • UIC - ЕИК
   • LegalForm - Правна форма
   • CaseNo - Номер на решението на съда, с което се учредява фирмата
   • CaseYear - Година на решението на съда, с което се учредява фирмата
   • CourtNo - Съд издал решението, с което се учредява фирмата
   • LiquidationOrInsolvency - Статус за ликвидация или несъстоятелност
   • Subdeeds - Раздели
    • Subdeed - Раздел
     • SubUIC - Номер на раздел/за клоновете - номер на клон
     • SubUICType - Тип на раздела
     • SubdeedStatus - Статус на раздела
     • SubUICName - Име на раздел/за клоновете - име на клон
     • Records - Вписани обстоятелства
      • Record - Вписано обстоятелство
       • RecordData - Данни за вписано обстоятелство
       • RecordId - Идентификатор на записа
       • IncomingId - IncomingId
       • FieldIdent - Служебен идентификатор на поле от вписано обстоятелство
       • MainField - Вписано обстоятелство
        • GroupId - Идентификатор на група полета
        • GroupName - Наименование на група полета
        • SectionId - Идентификатор на раздел на полета
        • SectionName - Наименование на раздел на полета
        • MainFieldIdent - Служебен идентификатор на вписано обстоятелство
        • MainFieldCode - Код на вписано обстоятелство
        • MainFieldName - Наименование на вписано обстоятелство
       • FieldEntryNumber - Вписване
       • FieldActionDate - В сила от
   • DataValidForDate - Дата на валидност на данните
   • DataFound - Указва дали в регистъра са намерени данни по зададените параметри
 • Полета
  • 00010 - ЕИК/ПИК
  • 00011 - Номер по национален регистър
  • 00012 - Номер по национален регистър
  • 00020 - Фирма
  • 00030 - Правна форма
  • 00040 - Изписване на чужд език
  • 00050 - Седалище и адрес на управление
  • 00051 - Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната
  • 00060 - Предмет на дейност
  • 00061 - Основна дейност по НКИД
  • 00070 - Управители
  • 00071 - Лица, на които е възложено управлението
  • 00080 - Начин на управление
  • 00090 - Председател
  • 00100 - Представители
  • 00101 - Представители
  • 00102 - Представители
  • 00110 - Начин на представляване
  • 00120 - Съвет на директорите
  • 00121 - Управителен орган
  • 00122 - Административен орган
  • 00123 - Заместници на членовете на административния орган
  • 00130 - Управителен съвет
  • 00131 - Подгласници в управителния съвет
  • 00132 - Управителен съвет
  • 00133 - Ръководен орган
  • 00134 - Заместници на членовете на управителния орган
  • 00140 - Надзорен съвет
  • 00142 - Надзорен орган
  • 00143 - Заместници на членовете на надзорния орган
  • 00150 - Контролен съвет
  • 00151 - Подгласници в контролния съвет
  • 00160 - Срок на дружеството
  • 00161 - Срок на съществуване
  • 00162 - Срок на европейско обединение по икономически интереси
  • 00170 - Специални условия
  • 00180 - Физическо лице-търговец
  • 00190 - Съдружници
  • 00200 - Неограничено отговорни съдружници
  • 00201 - Неограничено отговорни членове на европейското обединение по икономически интереси
  • 00210 - Ограничено отговорни съдружници
  • 00220 - Чуждестранен търговец
  • 00221 - Прекратяване и ликвидация на чуждестранен търговец
  • 00222 - Несъстоятелност на чуждестранния търговец
  • 00223 - Европейско обединение по икономически интереси
  • 00224 - Прекратяване и ликвидация на европейското обединение по икономически интереси
  • 00225 - Несъстоятелност на ЕОИИ
  • 00230 - Едноличен собственик на капитала
  • 00231 - Собственик
  • 00232 - Холдингово европейско дружество като акционер
  • 00240 - Прехвърляне на дружествен дял
  • 00241 - Скрита непарична вноска
  • 00250 - Отговорност над дялови вноски
  • 00251 - Стойност на имуществото, предоставено от държавата или общината
  • 00260 - Прекратяване на търговската дейност
  • 00270 - Заличаване на търговеца
  • 00271 - Заличаване поради преместване на седалището в друга дъжвава-членка
  • 00272 - Заличаване на запазването
  • 00273 - Закриване на партида
  • 00280 - Закриване на клона на чуждестранен търговец
  • 00281 - Заличаване на поделението на ЕОИИ
  • 00290 - Заинтересовано лице
  • 00310 - Размер
  • 00311 - Акции
  • 00312 - Минимален размер
  • 00320 - Внесен капитал
  • 00330 - Непарична вноска
  • 00340 - Решение за обратно изкупуване на акции
  • 00410 - Прокуристи
  • 00420 - Специални правомощия
  • 00430 - Начин на представляване
  • 00440 - Заличаване на прокура
  • 00510 - Седалище и адрес на управление на клон
  • 00511 - Фирма на клон
  • 00512 - ЕИК на клон
  • 00520 - Предмет на дейност на клон
  • 00521 - Основна дейност по НКИД
  • 00530 - Управител на клон
  • 00540 - Обем на представителна власт
  • 00541 - Обем на представителна власт
  • 00550 - Закриване на клон
  • 00600 - Поделения на европейско обединение по икономически интереси, регистрирани в други държави-членки
  • 00700 - Начин на учредяване на европейското дружество
  • 00701 - Начин на учредяване на европейското кооперативно дружество
  • 00710 - Преместване на седалището от друга държава-членка в Република България
  • 01000 - Наименование
  • 01010 - Ограничаване предмета на дейност
  • 01020 - Лиценз
  • 01021 - Поставяне под особен надзор
  • 01030 - Разрешение
  • 01040 - Квестори
  • 01050 - Други обстоятелства
  • 01060 - Ограничаване предмета на дейност
  • 01070 - Разпореждане с активи на дружеството
  • 01080 - Лиценз
  • 01090 - Квестори
  • 01100 - Други обстоятелства
  • 01110 - Ограничаване предмета на дейност
  • 01120 - Разпореждане с активи на дружеството
  • 01130 - Квестори
  • 01140 - Други обстоятелства
  • 01150 - Отказ за издаване на лиценз
  • 01160 - Особен търговски управител
  • 01170 - Други обстоятелства
  • 02000 - Номер по ред на залог
  • 02010 - Залогодател/Залогодатели
  • 02030 - Длъжник/ длъжници по обезпеченото вземане
  • 02050 - Заложен кредитор/Заложни кредитори
  • 02070 - Основание
  • 02080 - Предмет
  • 02090 - Размер
  • 02100 - Лихви
  • 02110 - Лихви и неустойки за забава
  • 02120 - Размер
  • 02130 - Описание
  • 02140 - Цена
  • 02150 - Срок
  • 02160 - Условия
  • 02170 - Част от вземането, която се търси
  • 02180 - Имущество, върху което се насочва изпълнението
  • 02190 - Депозитар
  • 02200 - Данни за запора
  • 02210 - Вдигане на запора
  • 02220 - Размер
  • 02230 - Имущество, което престава да е обект на изпълнение
  • 02240 - Дата
  • 02250 - Заличен залог
  • 03000 - Номер по ред на залог
  • 03010 - Длъжник/ длъжници по обезпеченото вземане
  • 03030 - Заложен кредитор/Заложни кредитори
  • 03050 - Основание
  • 03060 - Предмет
  • 03070 - Размер
  • 03080 - Лихви
  • 03090 - Лихви и неустойки за забава
  • 03100 - Размер
  • 03110 - Описание
  • 03120 - Цена
  • 03130 - Срок
  • 03140 - Условия
  • 03150 - Част от вземането, която се търси
  • 03160 - Имущество, върху което се насочва изпълнението
  • 03170 - Депозитар
  • 03180 - Покана за назначаване на управител на предприятие
  • 03190 - Управител на търговското предприятие
  • 03200 - Възстановено право на управление
  • 03210 - Данни за запора
  • 03220 - Вдигане на запора
  • 03230 - Размер
  • 03240 - Имущество, което престава да е обект на изпълнение
  • 03250 - Заличен залог
  • 03251 - Частично заличен залог
  • 03260 - Дата
  • 04000 - Номер по ред на запор
  • 04010 - Лице, в полза на което е наложен запорът
  • 04030 - Основание
  • 04040 - Размер
  • 04041 - Мораторни/ изтекли лихви
  • 04050 - Лихви
  • 04060 - Описание
  • 04080 - Вдигане на запора
  • 04090 - Размер
  • 04100 - Имущество, което престава да е обект на изпълнение
  • 05010 - Срок на ликвидацията
  • 05020 - Ликвидатори
  • 05030 - Представител
  • 05040 - Продължаване на търговската дейност
  • 05050 - Спиране или прекратяване на производството по ликвидация
  • 05060 - Възобновяване на ликвидацията
  • 05300 - Номер по ред
  • 05310 - Фирма
  • 05320 - Изписване на чужд език
  • 05330 - Седалище и адрес на управление
  • 05340 - Представители
  • 05350 - Начин на представляване
  • 05360 - Специални условия
  • 05370 - Дружество, контролирано пряко от дружество регистрирано в ЮПДР
  • 05371 - Представители на дружество, контролирано пряко от дружество регистрирано в ЮПДР
  • 05380 - Дружество, контролирано непряко от дружество регистрирано в ЮПДР
  • 05381 - Представители на дружество, контролирано непряко от дружество регистрирано в ЮПДР
  • 05400 - Обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС
  • 05500 - Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството
  • 05510 - Заличен действителен собственик
  • 06000 - Прехвърляне или поемане на търговско предприятие
  • 06010 - Отчуждител/ наследодател
  • 06020 - Правоприемник
  • 07010 - Форма на преобразуване
  • 07020 - Преобразуващо се дружество
  • 07021 - Преобразуващи се дружества
  • 07030 - Правоприемник
  • 07040 - Клонове на преобразуващото се дружество
  • 07050 - Входящ номер на заявлението за преобразуване
  • 07060 - Входящ номер на исковата молба
  • 08010 - Форма на преобразуване
  • 08011 - Форма на преобразуване с участие на ЕКД
  • 08020 - Преобразуваща се кооперация
  • 08021 - Преобразуващо се ЕКД или кооперация
  • 08030 - Правоприемник
  • 08040 - Клонове на преобразучащата се кооперация
  • 09010 - Откриване на производство по несъстоятелност
  • 09012 - Откриване на производство по несъстоятелност / втора инстанция
  • 09013 - Откриване на производство по несъстоятелност / трета инстанция
  • 09020 - Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността
  • 09021 - Начална дата на неплатежоспособността/ свръхзадължеността
  • 09022 - Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността / втора инстанция
  • 09023 - Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността / трета инстанция
  • 09030 - Органи на длъжника
  • 09032 - Органи на длъжника / втора инстанция
  • 09033 - Органи на длъжника / трета инстанция
  • 09040 - Спиране на производството
  • 09042 - Спиране на производството / втора инстанция
  • 09043 - Спиране на производството / трета инстанция
  • 09050 - Възобновяване на производството
  • 09052 - Възобновяване на производството / втора инстанция
  • 09053 - Възобновяване на производството / трета инстанция
  • 09060 - Прекратяване на производството
  • 09061 - Отказ за утвърждаване на оздравителен план
  • 09062 - Прекратяване на производството / втора инстанция
  • 09063 - Прекратяване на производството / трета инстанция
  • 09064 - Отказ за утвърждаване на оздравителен план / втора инстанция
  • 09065 - Отказ за утвърждаване на оздравителен план / трета инстанция
  • 09070 - Ограничаване разпоредителната власт на длъжника
  • 09072 - Ограничаване разпоредителната власт на длъжника / втора инстанция
  • 09073 - Ограничаване разпоредителната власт на длъжника / трета инстанция
  • 09080 - Общ запор и възбрана
  • 09082 - Общ запор и възбрана / втора инстанция
  • 09083 - Общ запор и възбрана / трета инстанция
  • 09090 - Осребряване и разпределение
  • 09092 - Осребряване и разпределение / втора инстанция
  • 09093 - Осребряване и разпределение / трета инстанция
  • 09100 - Обявяване в несъстоятелност
  • 09102 - Обявяване в несъстоятелност / втора инстанция
  • 09103 - Обявяване в несъстоятелност / трета инстанция
  • 09110 - Възстановяване в права
  • 09111 - Възстановяване в права – отхвърляне на молбата
  • 09112 - Възстановяване в права / втора инстанция
  • 09113 - Възстановяване в права / трета инстанция
  • 09114 - Възстановяване в права – отхвърляне на молбата / втора инстанция
  • 09115 - Възстановяване в права – отхвърляне на молбата / трета инстанция
  • 09120 - Синдици
  • 09122 - Синдици / втора инстанция
  • 09123 - Синдици / трета инстанция
  • 09150 - Надзорни органи
  • 09151 - Надзорен орган/ Комитета на кредиторите
  • 09152 - Надзорен орган/ Комитета на кредиторите - втора инстанция
  • 09153 - Надзорен орган/ Комитета на кредиторите - трета инстанция
  • X1080 - Изходящ номер

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/GetBranchOfficeRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/GetBranchOfficeRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="GetBranchOfficeRequest">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за актуално състояние на клон на търговско дружество</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="UIC">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК номер на клон на търговско дружество (13-цифров номер. Първите 9 цифри са ЕИК на основното дружество, Последните 4 цифри са номера на клона)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:length value="13"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="GetBranchOfficeRequest" type="GetBranchOfficeRequest">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за актуално състояние на клон на търговско дружество</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/GetBranchOfficeResponse" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/SubdeedsCommon" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/GetBranchOfficeResponse" elementFormDefault="qualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/SubdeedsCommon" schemaLocation="TRSubdeedsCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="GetBranchOfficeResponse">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Deed" type="common:DeedType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вписани обстоятелства за клон по партида на търговец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DataValidForDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност на данните</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DataFound" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Указва дали в регистъра са намерени данни по зададените параметри</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="GetBranchOfficeResponse" type="GetBranchOfficeResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за актуално състояние на клон на търговско дружество</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/SubdeedsCommon" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/SubdeedsCommon" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="FieldCodes">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="00010">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК/ПИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00011">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер по национален регистър</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00012">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер по национален регистър</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00020">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фирма</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00030">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Правна форма</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00040">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изписване на чужд език</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00050">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Седалище и адрес на управление</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00051">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00060">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Предмет на дейност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00061">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основна дейност по НКИД</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00070">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Управители</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00071">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лица, на които е възложено управлението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00080">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начин на управление</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00090">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Председател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00100">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Представители</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00101">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Представители</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00102">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Представители</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00110">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начин на представляване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00120">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Съвет на директорите</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00121">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Управителен орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00122">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Административен орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00123">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заместници на членовете на административния орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00130">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Управителен съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00131">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Подгласници в управителния съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00132">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Управителен съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00133">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ръководен орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00134">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заместници на членовете на управителния орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00140">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Надзорен съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00142">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Надзорен орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00143">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заместници на членовете на надзорния орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00150">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Контролен съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00151">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Подгласници в контролния съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00160">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на дружеството</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00161">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на съществуване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00162">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на европейско обединение по икономически интереси</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00170">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Специални условия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00180">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Физическо лице-търговец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00190">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Съдружници</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00200">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Неограничено отговорни съдружници</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00201">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Неограничено отговорни членове на европейското обединение по икономически интереси</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00210">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ограничено отговорни съдружници</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00220">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Чуждестранен търговец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00221">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Прекратяване и ликвидация на чуждестранен търговец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00222">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Несъстоятелност на чуждестранния търговец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00223">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Европейско обединение по икономически интереси</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00224">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Прекратяване и ликвидация на европейското обединение по икономически интереси</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00225">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Несъстоятелност на ЕОИИ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00230">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Едноличен собственик на капитала</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00231">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собственик</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00232">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Холдингово европейско дружество като акционер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00240">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Прехвърляне на дружествен дял</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00241">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Скрита непарична вноска</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00250">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отговорност над дялови вноски</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00251">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Стойност на имуществото, предоставено от държавата или общината</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00260">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Прекратяване на търговската дейност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00270">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заличаване на търговеца</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00271">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заличаване поради преместване на седалището в друга дъжвава-членка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00272">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заличаване на запазването</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00273">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Закриване на партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00280">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Закриване на клона на чуждестранен търговец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00281">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заличаване на поделението на ЕОИИ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00290">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заинтересовано лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00310">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00311">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Акции</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00312">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Минимален размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00320">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Внесен капитал</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00330">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Непарична вноска </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00340">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Решение за обратно изкупуване на акции</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00410">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Прокуристи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00420">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Специални правомощия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00430">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начин на представляване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00440">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заличаване на прокура</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00510">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Седалище и адрес на управление на клон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00511">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фирма на клон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00512">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК на клон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00520">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Предмет на дейност на клон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00521">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основна дейност по НКИД</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00530">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Управител на клон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00540">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обем на представителна власт</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00541">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обем на представителна власт</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00550">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Закриване на клон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00600">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Поделения на европейско обединение по икономически интереси, регистрирани в други държави-членки</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00700">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начин на учредяване на европейското дружество</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00701">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начин на учредяване на европейското кооперативно дружество</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="00710">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Преместване на седалището от друга държава-членка в Република България</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01000">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01010">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ограничаване предмета на дейност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01020">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лиценз</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01021">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Поставяне под особен надзор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01030">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разрешение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01040">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Квестори</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01050">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Други обстоятелства</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01060">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ограничаване предмета на дейност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01070">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разпореждане с активи на дружеството</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01080">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лиценз</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01090">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Квестори</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01100">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Други обстоятелства</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01110">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ограничаване предмета на дейност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01120">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разпореждане с активи на дружеството</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01130">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Квестори</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01140">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Други обстоятелства</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01150">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отказ за издаване на лиценз</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01160">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Особен търговски управител</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="01170">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Други обстоятелства</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02000">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер по ред на залог</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02010">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Залогодател/Залогодатели</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02030">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Длъжник/ длъжници по обезпеченото вземане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02050">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заложен кредитор/Заложни кредитори</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02070">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02080">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Предмет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02090">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02100">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лихви</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02110">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лихви и неустойки за забава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02120">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02130">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02140">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Цена</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02150">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02160">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Условия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02170">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Част от вземането, която се търси</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02180">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имущество, върху което се насочва изпълнението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02190">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Депозитар</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02200">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за запора</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02210">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вдигане на запора</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02220">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02230">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имущество, което престава да е обект на изпълнение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02240">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="02250">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заличен залог</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03000">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер по ред на залог</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03010">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Длъжник/ длъжници по обезпеченото вземане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03030">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заложен кредитор/Заложни кредитори</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03050">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03060">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Предмет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03070">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03080">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лихви</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03090">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лихви и неустойки за забава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03100">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03110">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03120">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Цена</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03130">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03140">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Условия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03150">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Част от вземането, която се търси</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03160">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имущество, върху което се насочва изпълнението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03170">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Депозитар</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03180">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Покана за назначаване на управител на предприятие</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03190">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Управител на търговското предприятие</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03200">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възстановено право на управление</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03210">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за запора</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03220">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вдигане на запора</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03230">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03240">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имущество, което престава да е обект на изпълнение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03250">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заличен залог</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03251">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Частично заличен залог</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="03260">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04000">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер по ред на запор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04010">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лице, в полза на което е наложен запорът</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04030">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04040">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04041">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Мораторни/ изтекли лихви</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04050">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лихви</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04060">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04080">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вдигане на запора</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04090">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="04100">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имущество, което престава да е обект на изпълнение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05010">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на ликвидацията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05020">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ликвидатори</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05030">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Представител</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05040">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Продължаване на търговската дейност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05050">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Спиране или прекратяване на производството по ликвидация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05060">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възобновяване на ликвидацията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05300">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер по ред</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05310">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фирма</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05320">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изписване на чужд език</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05330">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Седалище и адрес на управление</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05340">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Представители</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05350">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начин на представляване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05360">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Специални условия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05370">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дружество, контролирано пряко от дружество регистрирано в ЮПДР</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05371">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Представители на дружество, контролирано пряко от дружество регистрирано в ЮПДР</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05380">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дружество, контролирано непряко от дружество регистрирано в ЮПДР</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05381">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Представители на дружество, контролирано непряко от дружество регистрирано в ЮПДР</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05400">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обстоятелства по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05500">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="05510">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заличен действителен собственик</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="06000">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Прехвърляне или поемане на търговско предприятие</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="06010">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отчуждител/ наследодател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="06020">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Правоприемник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="07010">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Форма на преобразуване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="07020">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Преобразуващо се дружество</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="07021">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Преобразуващи се дружества</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="07030">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Правоприемник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="07040">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Клонове на преобразуващото се дружество</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="07050">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Входящ номер на заявлението за преобразуване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="07060">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Входящ номер на исковата молба</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="08010">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Форма на преобразуване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="08011">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Форма на преобразуване с участие на ЕКД</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="08020">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Преобразуваща се кооперация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="08021">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Преобразуващо се ЕКД или кооперация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="08030">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Правоприемник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="08040">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Клонове на преобразучащата се кооперация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09010">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Откриване на производство по несъстоятелност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09012">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Откриване на производство по несъстоятелност / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09013">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Откриване на производство по несъстоятелност / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09020">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09021">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начална дата на неплатежоспособността/ свръхзадължеността</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09022">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09023">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09030">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Органи на длъжника</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09032">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Органи на длъжника / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09033">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Органи на длъжника / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09040">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Спиране на производството</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09042">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Спиране на производството / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09043">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Спиране на производството / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09050">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възобновяване на производството</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09052">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възобновяване на производството / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09053">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възобновяване на производството / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09060">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Прекратяване на производството</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09061">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отказ за утвърждаване на оздравителен план</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09062">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Прекратяване на производството / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09063">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Прекратяване на производството / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09064">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отказ за утвърждаване на оздравителен план / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09065">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отказ за утвърждаване на оздравителен план / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09070">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ограничаване разпоредителната власт на длъжника</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09072">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ограничаване разпоредителната власт на длъжника / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09073">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ограничаване разпоредителната власт на длъжника / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09080">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Общ запор и възбрана</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09082">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Общ запор и възбрана / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09083">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Общ запор и възбрана / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09090">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Осребряване и разпределение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09092">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Осребряване и разпределение / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09093">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Осребряване и разпределение / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09100">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обявяване в несъстоятелност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09102">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обявяване в несъстоятелност / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09103">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обявяване в несъстоятелност / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09110">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възстановяване в права</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09111">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възстановяване в права – отхвърляне на молбата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09112">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възстановяване в права / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09113">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възстановяване в права / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09114">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възстановяване в права – отхвърляне на молбата / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09115">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Възстановяване в права – отхвърляне на молбата / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09120">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Синдици</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09122">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Синдици / втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09123">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Синдици / трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09150">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Надзорни органи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09151">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Надзорен орган/ Комитета на кредиторите</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09152">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Надзорен орган/ Комитета на кредиторите - втора инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="09153">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Надзорен орган/ Комитета на кредиторите - трета инстанция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="X1080">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изходящ номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="LiquidationOrInsolvency">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Liquidation">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Ликвидация
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="Insolvency">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Несъстоятелност
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="InsolvencySecIns">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						В несъстоятелност (на II инстанция)
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="InsolvencyThirdIns">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						В несъстоятелност (на III инстанция)
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="DeedStatusType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="N">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Нова
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="E">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Пререгистрирана фирма по Булстат
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="C">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Нова партида затворена
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="L">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Пререгистрирана фирма по Булстат затворена
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="LegalFormType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="ЕТ">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Едноличен търговец
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="СД">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Събирателно дружество
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="КД">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Командитно дружество
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ООД">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Дружество с ограничена отговорност
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="АД">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Акционерно дружество
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="КДА">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Командитно дружество с акции
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="Кооперация">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Кооперация
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="КЧТ">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Клон на чуждестранен търговец
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ТПП">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Търговец, публично предприятие
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ЕООД">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Еднолично дружество с ограничена отговорност
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ЕАД">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Еднолично акционерно дружество
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="АДСИЦ">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Акционерно дружество със специална инвестиционна цел
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ДП">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Държавно предприятие
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ОП">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Общинско предприятие
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ЕАДСИЦ">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Еднолично акционерно дружество със специална инвестиционна цел
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ЕОИИ">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Европейско обединение по икономически интереси
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="Поделение на ЕОИИ">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Поделение на ЕОИИ
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ЕД">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Европейско дружество
					 </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ЕКД">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Европейско кооперативно дружество
					 </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ЕКДОО">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Европейско кооперативно дружество с ограничена отговорност
					 </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ЧДПР">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим
					 </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ЧЮЛ">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Чуждестранно юридическо лице
					 </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="ЧФЛ">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Чуждестранно физическо лице
				 </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="Сдружение">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Сдружение
					 </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="Фондация">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Фондация
				 </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="Клон на ЧЮЛНЦ">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Клон на ЧЮЛНЦ
				 </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="НЧ">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
					Народно читалище
				 </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="Неизвестно"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="SubUICType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="1">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Основни данни
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="2">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Прокура
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="3">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Клонове
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="4">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Залог на дружествен дял
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="5">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Залог на търговско предприятие
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="6">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Запор върху дружествен дял
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="7">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Ликвидация
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="500">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
      Действителни собственици
     </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="8">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Прехвърляне
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="9">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Преобразуване
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="10">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Преустройство
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="11">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Несъстоятелност
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="13">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Обявени актове
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="15">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						специален предмет на дейност
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="SubdeedStatusType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="A">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Active
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="C">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
						Closed
					</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="Field">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="GroupId" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на група полета</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GroupName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на група полета</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SectionId" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на раздел на полета</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SectionName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на раздел на полета</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MainFieldIdent" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Служебен идентификатор на вписано обстоятелство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MainFieldCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на вписано обстоятелство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MainFieldName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на вписано обстоятелство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="DeedType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DeedStatus" type="DeedStatusType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CompanyName" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GUID" type="xs:string"/>
			<xs:element name="UIC" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LegalForm" type="LegalFormType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Правна форма</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CaseNo" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на решението на съда, с което се учредява фирмата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CaseYear" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Годинана решението на съда, с което се учредява фирмата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CourtNo" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Съда издал на решението, с което се учредява фирмата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LiquidationOrInsolvency" type="LiquidationOrInsolvency" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус за ликвидация или несъстоятелност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Subdeeds" type="Subdeeds" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Раздели</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Subdeed">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Records" type="Records" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
		<xs:attribute name="SubUIC">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation>номер на раздел/за клоновете - номер на клон</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:attribute>
		<xs:attribute name="SubUICType" type="SubUICType">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation>тип на раздела</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:attribute>
		<xs:attribute name="SubdeedStatus" type="SubdeedStatusType">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation>статус на раздела</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:attribute>
		<xs:attribute name="SubUICName">
			<xs:annotation>
				<xs:documentation>име на раздел/за клоновете - име на клон</xs:documentation>
			</xs:annotation>
		</xs:attribute>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Subdeeds">
		<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:element name="Subdeed" type="Subdeed">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Раздел</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Record">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RecordData" type="xs:anyType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за вписано обстоятелство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RecordId" type="xs:int">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на записа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IncomingId" type="xs:int"/>
			<xs:element name="FieldIdent" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Служебен идентификатор на поле от вписано обстоятелство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MainField" type="Field" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вписано обстоятелство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FieldEntryNumber" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вписване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FieldActionDate" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>В сила от</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Records">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Record" type="Record" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вписано обстоятелство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>