Национална експертна лекарска комисия - Единна информационна система на медицинската експертиза

Справка за последното експертно решение на лице

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.NelkEismeAdapter.APIService.INelkEismeAPI.GetLastExpertDecisionByIdentifier

Структура на данните

 • ExpertDecisionDocument - Експертно решение
  • RegistrationNumber - Експертно решение номер
  • MeetingNumber - Номер заседание
  • RegistrationDate - Дата на експертно решение
  • CommissionDescr - ТЕЛК за/Специализиран състав на НЕЛК по
  • CommissionCode - ТЕЛК за/Специализиран състав на НЕЛК по - кода
  • CommisionMember - Членове на комисията
   • Position - Длъжност (председ ,член)
   • Name - Имена на лекарят
  • PersonNames - Име ,презиме ,фамилия на пациента
  • PersonIdentifier - ЕГН / ЛНЧ
  • IdentityDocument - Лична карта
   • DocumentNumber - Лична карта номер
   • IssueDate - Издадена нa
   • IssuePlace - Лична карта - Издадена от
   • ValidDate - Лична карта - Валидна до
  • PermanentAddress - Постоянен адрес
   • AddressDescription - Адрес
   • DistrictEKATTE - Код на област по ЕКАТТЕ – няма го в бланките на ЕР
   • MunicipalityEKATTE - Код на община по ЕКАТТЕ – няма го в бланките на ЕР
   • SettlementEKATTE - Код на населеното място по ЕКАТТЕ – няма го в бланките на ЕР
  • TemporaryAddress - Настоящ адрес
   • AddressDescription - Адрес
   • DistrictEKATTE - Код на област по ЕКАТТЕ – няма го в бланките на ЕР
   • MunicipalityEKATTE - Код на община по ЕКАТТЕ – няма го в бланките на ЕР
   • SettlementEKATTE - Код на населеното място по ЕКАТТЕ – няма го в бланките на ЕР
  • Employment - Трудова заетост
  • EmploymentCode - Код на трудовата заетост
  • Profession - Трудова заетост (ако работи се добавя професията)
  • ConditionText - Състояние до експертиза/Състояние до експертиза в ТЕЛК
  • ConditionCode - Код на Състояние до експертиза
  • ExpertiseType - Вид на експертиза
  • ExpertiseTypeCode - Вид на експертиза код
  • ExpertiseDecisionMaking - Начин на вземане на решение
  • ExpertiseDecisionMakingCode - Начин на вземане на решение код
  • ExpertisePlace - Място на експертизата
  • ExpertisePlaceCode - Място на експертизата код
  • EmployabilityAssessment - Оценка на работоспособността
  • EmployabilityAssessmentCode - Оценка на работоспособността код
  • AppealedHospitalSheets - Обжалвани болнични листове
  • DurationForeignAid - Срок на чуждата помощ
  • DurationDisabilityDate - Срок на определения % трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане - дата
  • DurationDisability - Срок на определения % трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане
  • DurationDisabilityCode - Срок на определения % трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане код
  • DisabilityReason - Инвалидност по причини
   • Date - Дата на инвалидност
   • Percent - % тр. н. раб.
   • Type - Вид на инвалидността
  • Diagnosis - Водеща диагноза
  • DiagnosisCode - Водеща диагноза – МКБ код
  • GeneralIllness - Общо заболяване
  • GeneralIllnessCode - Общо заболяване-код
  • WorkAccident - Трудова злополука
  • WorkAccidentCode - Трудова злополука - код
  • WorkDisease - Професионално заболяване
  • WorkDiseaseCode - Професионално заболяване - код
  • MilitaryDisability - Военна инвалидност
  • MilitaryDisabilityCode - Военна инвалидност код
  • ContradictionWorkingConditions - Противопоказни условия на труд
  • RecommendationsForChild - препоръки ако е дете
  • ArgumentsAndObservations - Констатация от медицинските изледвания,представените документи и мотиви за експертното решение
  • ReceiptDate - Дата на получаване на ЕР (налична ако е попълнена)
  • Appeal - Данни за обжлваното ЕР ако е НЕЛК
   • RegistrationNumber - Номер на решение за което се обжалва
   • RegistrationDate - Дата на решение за което се обжалва
   • Institution - Инстанция която е издала обжалваното решение
   • InstitutionCode - Инстанция която е издала обжалваното решение код
   • Stakeholders - Обжалвани заинтересовани лица и органи
   • StakeholdersCode - Обжалвани заинтересовани лица и органи код
   • Condition - Състояние до Експ. В ТЕЛК
   • Decision - Решение на ТЕЛК/НЕЛК по обжалвания повод
   • DecisionCode - Решение на ТЕЛК/НЕЛК по обжалвания повод код
  • Parent - Данни за Настойник при деца
   • EGN - ЕГН на настойника
   • LNCh - ЛНЧ на настойник
   • PersonNames - Имена на настойник
   • IdentityDocument - Лична карта
    • DocumentNumber - Лична карта номер
    • IssueDate - Издадена нa
    • IssuePlace - Лична карта - Издадена от
    • ValidDate - Лична карта - Валидна до
   • PermanentAddress - Настойник - Постоянен адрес
   • TemporaryAddress - Настойник - Настоящ адрес
  • AdditionalData - Допълнителни данни за ЕР
   • EmployeeType - Дали е ТЕЛК ИЛИ НЕЛК, Служител на ТЕЛК 9854, Служител на НЕЛК 9853
   • Status - Статус на ЕР:Създадено 9844;Издадено 9845;Върнато 9846;Очаква обжалване 9847;Обжалвано 9848;Влязло в сила 9849;Отменено 9850;Прекратено 9851;Изтекло 9852;Пренасочен 10236
   • ReasonForTermination - При прекратено ЕР се избира:Неявил се;Отказал се;Починал
  • InitiateDocument - Данни за инициращият документ
   • RegistrationNumber - Деловоден номер на документа
   • RegistrationDate - Дата на документа
   • DocumentType - Вид документ - текст
   • Annotation - Анотация на документа

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NELK/EISME" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NELK/EISME" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

	<xs:complexType name="GetLastExpertDecisionByIdentifierRequest">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри за идентификатор</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:element name="GetLastExpertDecisionByIdentifierRequest" type="GetLastExpertDecisionByIdentifierRequest">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за последното експертно решение на лице - входни параметри</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>

</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NELK/EISME" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NELK/EISME" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="AdditionalData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Допълнителни данни за ЕР </xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EmployeeType" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дали е ТЕЛК ИЛИ НЕЛК, Служител на ТЕЛК 9854, Служител на НЕЛК 9853</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Status" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на ЕР:Създадено 9844;Издадено 9845;Върнато 9846;Очаква обжалване 9847;Обжалвано 9848;Влязло в сила 9849;Отменено 9850;Прекратено 9851;Изтекло 9852;Пренасочен 10236</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ReasonForTermination" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>При прекратено ЕР се избира:Неявил се;Отказал се;Починал</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="IdentityDocument">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Лична карта</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DocumentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лична карта номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssueDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Издадена нa</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuePlace" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лична карта - Издадена от</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лична карта - Валидна до</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Address">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="AddressDescription" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictEKATTE" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на област по ЕКАТТЕ – няма го в бланките на ЕР</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityEKATTE" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на община по ЕКАТТЕ – няма го в бланките на ЕР</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementEKATTE" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на населеното място по ЕКАТТЕ – няма го в бланките на ЕР</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="DisabilityReason">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Инвалидност по причини</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Date" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на инвалидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Percent" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>% тр. н. раб.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на инвалидността</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Appeal">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за обжлваното ЕР ако е НЕЛК</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на решение за което се обжалва</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на решение за което се обжалва</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Institution" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Инстанция която е издала обжалваното решение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InstitutionCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Инстанция която е издала обжалваното решение код </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Stakeholders" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обжалвани заинтересовани лица и органи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StakeholdersCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обжалвани заинтересовани лица и органи код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Condition" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Състояние до Експ. В ТЕЛК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Decision" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Решение на ТЕЛК/НЕЛК по обжалвания повод</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DecisionCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Решение на ТЕЛК/НЕЛК по обжалвания повод код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="CommisionMember">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Член на комисията</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Position" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Длъжност (председ ,член)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена на лекарят</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="InitiateDocument">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за инициращият документ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Деловоден номер на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид документ - текст</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Annotation" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Анотация на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Parent">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за Настойник при деца</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EGN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН на настойника</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LNCh" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЛНЧ на настойник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonNames" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена на настойник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentityDocument" type="IdentityDocument" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лична карта</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermanentAddress" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Настойник - Постоянен адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TemporaryAddress" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Настойник - Настоящ адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ExpertDecisionDocument">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Експертно решение</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Експертно решение номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MeetingNumber" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер заседание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на експертно решение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CommissionDescr" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ТЕЛК за/Специализиран състав на НЕЛК по</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CommissionCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ТЕЛК за/Специализиран състав на НЕЛК по - кода</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CommisionMember" type="CommisionMember" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Членове на комисията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonNames" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име ,презиме ,фамилия на пациента</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН / ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentityDocument" type="IdentityDocument" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лична карта</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermanentAddress" type="Address" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Постоянен адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TemporaryAddress" type="Address" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Настоящ адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Employment" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Трудова заетост</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EmploymentCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на трудовата заетост</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Profession" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Трудова заетост (ако работи се добавя професията)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ConditionText" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Състояние до експертиза/Състояние до експертиза в ТЕЛК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ConditionCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на Състояние до експертиза</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExpertiseType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на експертиза</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExpertiseTypeCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на експертиза код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExpertiseDecisionMaking" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начин на вземане на решение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExpertiseDecisionMakingCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начин на вземане на решение код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExpertisePlace" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Място на експертизата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExpertisePlaceCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Място на експертизата код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EmployabilityAssessment" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Оценка на работоспособността</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EmployabilityAssessmentCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Оценка на работоспособността код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AppealedHospitalSheets" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обжалвани болнични листове</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DurationForeignAid" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на чуждата помощ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DurationDisabilityDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на определения % трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане - дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DurationDisability" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на определения % трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DurationDisabilityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на определения % трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DisabilityReason" type="DisabilityReason" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Инвалидност по причини</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Diagnosis" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Водеща диагноза</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DiagnosisCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Водеща диагноза – МКБ код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GeneralIllness" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Общо заболяване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GeneralIllnessCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Общо заболяване-код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WorkAccident" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Трудова злополука</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WorkAccidentCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Трудова злополука - код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WorkDisease" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Професионално заболяване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WorkDiseaseCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Професионално заболяване - код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MilitaryDisability" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Военна инвалидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MilitaryDisabilityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Военна инвалидност код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ContradictionWorkingConditions" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Противопоказни условия на труд</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RecommendationsForChild" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>препоръки ако е дете</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ArgumentsAndObservations" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Констатация от медицинските изледвания,представените документи и мотиви за експертното решение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ReceiptDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на получаване на ЕР (налична ако е попълнена)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Appeal" type="Appeal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за обжлваното ЕР ако е НЕЛК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Parent" type="Parent" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за Настойник при деца</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AdditionalData" type="AdditionalData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Допълнителни данни за ЕР </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InitiateDocument" type="InitiateDocument" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за инициращият документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ExpertDecisionsResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък с експертни решения</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:element name="ExpertDecisionDocument" type="ExpertDecisionDocument" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Експертно решение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>