Национална експертна лекарска комисия - Единна информационна система на медицинската експертиза

Справка за всички експертни решения, издадени за период

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.NelkEismeAdapter.APIService.INelkEismeAPI.GetAllExpertDecisionsByPeriod

Структура на данните

 • ExpertDesisionShortInfo - Експертно решение - кратка информация
  • PersonIdentifier - ЕГН/ЛНЧ
  • PersonNames - Имена на Лицето
  • RegistrationNumber - Номер на експертното решение
  • MeetingNumber - Номер на заседание
  • RegistrationDate - Дата на експертното решение
  • CommissionCode - Код на комисията издала ер

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NELK/EISME" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NELK/EISME" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

	<xs:complexType name="GetAllExpertDecisionsByPeriodRequest">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри за период</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="GetAllExpertDecisionsByPeriodRequest" type="GetAllExpertDecisionsByPeriodRequest">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за всички експертни решения, издадени за период - входни параметри</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NELK/EISME" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NELK/EISME" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

	<xs:complexType name="ExpertDesisionShortInfo">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Експертно решение - кратка информация</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PersonIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonNames" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена на Лицето</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на експертното решение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MeetingNumber" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на заседание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на експертното решение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CommissionCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на комисията издала ер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ExpertDesisionShortInfoForPeriodList">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък с кратка информация за експертни решения за период</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:element name="ExpertDesisionShortInfo" type="ExpertDesisionShortInfo" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Експертно решение - кратка информация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:element name="GetAllExpertDecisionsByPeriodResponse" type="ExpertDesisionShortInfoForPeriodList">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за всички експертни решения, издадени за период - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>