Държавна агенция електронно управление - Регистър на извършваните операции в средата за междурегистров обмен - RegiX

Персонална справка на физическо лице за достъп до лични данни по идентификатор и период

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.DaeuReportsAdapter.APIService.IDaeuReportsAPI.SearchByIdentifier

Структура на данните

 • MaxAllowedResults -
 • TotalResults -
 • ExecutedCalls -
  • ApiServiceCallID - Номер
  • StartTime - Дата на извършване на справката
  • ReportName - Справка
  • LawReason - Правно основание
  • Consumer - Консуматор
  • ConsumerAdministration - Администрация на консуматор
  • Producer - Система/Регистър
  • ProducerAdministration - Първичен администратор

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/DaeuReports/SearchByIdentifierRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/DaeuReports/SearchByIdentifierRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:simpleType name="IdentifierType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="Bulstat"/>
   <xs:enumeration value="EGN"/>
   <xs:enumeration value="LNCh"/>
   <xs:enumeration value="EIK"/>
   <xs:enumeration value="SystemNo"/>
   <xs:enumeration value="BulstatCL"/>
   <!-- Foreign person with a Bulstat number -->
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>

 <xs:complexType name="SearchByIdentifierRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за извършвани търсения по идентификатор и период</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="IdentifierType" type="IdentifierType">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Тип идентификатор</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="SearchByIdentifierRequest" type="SearchByIdentifierRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за извършвани търсения по идентификатор и период - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/DaeuReports/SearchByIdentifierResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/DaeuReports/SearchByIdentifierResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:complexType name="ExecutedCallType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Тип на списъчните данни</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence minOccurs="0">
   <xs:element name="ApiServiceCallID" type="xs:decimal">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="StartTime" type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на извършване на справката</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ReportName" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Справка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="LawReason" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Правно основание</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Consumer" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Консуматор</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ConsumerAdministration" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Администрация на консуматор</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Producer" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Система/Регистър</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ProducerAdministration" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Първичен администратор</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
	<xs:element name="SearchByIdentifierResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за извършвани търсения по идентификатор и период - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
    <xs:element name="MaxAllowedResults" type="xs:int">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Максимален брой резултати</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="TotalResults" type="xs:long">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Общо резултати</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ExecutedCalls" type="ExecutedCallType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Информация за извършена справка</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>