Изпълнителна агенция "Морска администрация" - Регистър на корабите

Справка за регистрация на кораб по данни на собственик

Име на операция - .RegistrationSearchByOwner

Структура на данните

 • Ships -
  • RegistrationInfo -
   • ShipName -
   • ShipNameLatin -
   • RegistrationPort -
   • RegistrationNumber -
   • Tom -
   • Page -
   • Type -
   • Status -
  • OwnersInfo -
   • Firm -
   • Name -
   • SurName -
   • FamilyName -
   • BulstatEGN -
   • Address -
   • ImoNumber -
   • IsUser -
  • Characteristics -
   • BT -
   • NT -
   • MaxLength -
   • MaxWidth -
   • Waterplane -
   • Displacement -
   • ShipboardHeight -
   • DW -
   • NumberOfEngines -
   • EnginesFuel -
   • Engines -
    • SystemModification -
    • EngineNumber -
    • Power -
    • EnginteType -
   • SumEnginePower -
   • BodyNumber -

XSD схеми

Заявка
        
      
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://marad.bg/" targetNamespace="http://marad.bg/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">

	<xs:element name="ShipsByOwnerRequest">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>в тази справка е оставена свобода да се въведат първите 6 символа, като справката връща всички резултати, за които полето ЕИК, ЕГН, БУЛСТАТ, ЛНЧ съдържа тези 6 символа. Разбира се може да се въведе целият номер, тогава резултатите ще бъдат напълно точни</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="egn" type="xs:string" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Първите 6 символа от ЕИК, ЕГН, БУЛСТАТ или ЛНЧ</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>

</xs:schema>

    
Отговор
        
      
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://marad.bg/" targetNamespace="http://marad.bg/" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="StatusEnum">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Статус на регистрация</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Active"/>
			<xs:enumeration value="Inactive"/>
			<xs:enumeration value="Erased"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="ShipRegistration">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за регистрация на кораб</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ShipName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на кирилица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ShipNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationPort" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пристанище на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Tom" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Том</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Page" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Страница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на кораба</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Status" type="StatusEnum" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус (приема една от стойностите “действащ”, “отписан”, “заличен”)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ShipOwner">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Собственик на кораб</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Firm" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>true/false дали е фирма или физическо лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Първо име на физическо лице или Наименование на юридическо лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SurName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Презиме на физ. лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FamilyName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия на физ. лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BulstatEGN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН или ЕИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ImoNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>IMO номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IsUser" type="xs:boolean" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>true/false показва дали е ползвател(true) или собственик(false)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ArrayOfShipOwner">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък със собственици</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ShipOwner" type="ShipOwner" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собственици на кораба – извеждат се имена на физически лица или наименования на юридически лица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ShipCharacteristics">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Основни характеристики на кораба</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="BT" type="xs:decimal" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брутотон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NT" type="xs:decimal" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Нетотон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MaxLength" type="xs:decimal" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дължина, максимална</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MaxWidth" type="xs:decimal" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ширина, максимална</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Waterplane" type="xs:decimal" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Газене</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Displacement" type="xs:decimal" nillable="true" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ShipboardHeight" type="xs:decimal" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Височина на борда</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DW" type="xs:decimal" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дедуейт</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NumberOfEngines" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой на главните двигатели</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EnginesFuel" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Гориво</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Engines" type="ArrayOfEngine" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Двигатели</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SumEnginePower" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обща номинална мощност – представлява сума от полето „ефективна мощност“ за всички двигатели</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BodyNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на корпус</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Engine">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за двигател</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="SystemModification" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Система Модификация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EngineNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на двигател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Power" type="xs:int" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ефективна мощност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EnginteType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на двигателя</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ArrayOfEngine">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък с данни за двигатели</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Engine" type="Engine" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Двигател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Nomenclature">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Елемент в номенклатура</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Id" type="xs:int" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ArrayOfNomenclature">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък с елементи в номенклатура</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Nomenclature" type="Nomenclature" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="GovReportShip">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за кораб</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RegistrationInfo" type="ShipRegistration" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за регистрацията на кораба</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OwnersInfo" type="ArrayOfShipOwner" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за собствениците на кораба</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Characteristics" type="ShipCharacteristics" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основни характеристики на кораба</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ArrayOfGovReportShip">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък с кораби</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="GovReportShip" type="GovReportShip" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за кораб</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>

	<xs:element name="ShipsResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за регистрация на кораби</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="Ships" type="ArrayOfGovReportShip" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Данни за кораби</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>