Агенция за социално подпомагане - Списък на издадени заповеди за отпускане на помощи и ползване на социални услуги

Списък на получаваните помощи и социални услуги за лице с увреждания

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.ASPSocialAdapter.APIService.IASPSocialAPI.GetPersonWithDisabilitiesSocialBenefitsList

Структура на данните

 • Header - Заглавна част на отговора
  • RequestNumber - Номер на запитването в АСП
  • Size - Общ брой редове в отговора
  • PaymentMonth - Месец, в който сумата е включена във ведомост (1-во число на месеца)
  • PersonName - Име на лицето с увреждания
 • Data - Детайли на отговора
  • IS - Интеграционни добавки
   • Row - Номер на ред
   • GroundName - Вид на отпусната интеграционна добавка
   • Amount - Размер на отпуснатата сума за месеца в поле 3 на заглавната част (може да е празно, ако няма за месеца!)
  • Other - Други плащания
   • Row - Номер на ред
   • GroundName - Вид на отпуснатата помощ
   • Amount - Размер на отпуснатата сума за месеца в поле 3 на заглавната част
  • Aux - ПСПСМИ
   • Row - Номер на ред
   • PSName - Вид на ПСПСМИ
   • EndDate - Експлоатационен срок изтича на
  • Vignette - Винетни стикери
   • EndDate - Срок на предоставен винетен стикер
  • BDZ - Удостоверение за пътуване с БДЖ
   • EndDate - Срок на издадено удостоверение за пътуване с БДЖ
  • SS - Социални услуги
   • Row - Номер на ред
   • Type - Вид на социалната услуга
   • OrderNo - № на заповед
   • OrderDate - Дата на заповед
  • Error - Грешки
   • ErrorCode - Код на грешката
   • ErrorText - Вид на социалната услуга

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="PeopleWithDisabilitiesRequest">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Запитване от АХУ към ИИС АСП</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="RIdentType" nillable="false">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Тип на идентификатора на питащото лице (1- ЕГН, 2 - ЛНЧ)</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:simpleType>
						<xs:restriction base="xs:int">
							<xs:totalDigits value="1"/>
						</xs:restriction>
					</xs:simpleType>
				</xs:element>
				<xs:element name="RIdentificator" nillable="false">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Идентификатор на питащото лице</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:simpleType>
						<xs:restriction base="xs:string">
							<xs:minLength value="10"/>
							<xs:maxLength value="10"/>
						</xs:restriction>
					</xs:simpleType>
				</xs:element>
				<xs:element name="RDRelation" nillable="false">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Връзка с лицето с увреждания (EQ-Лицето с увреждания пита за себе си, PA1-Родител, PA3-Настойник (попечител))</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:simpleType>
						<xs:restriction base="xs:string">
							<xs:maxLength value="3"/>
						</xs:restriction>
					</xs:simpleType>
				</xs:element>
				<xs:element name="DIdentType" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Тип на идентификатора на лице с увреждания (1- ЕГН, 2 - ЛНЧ)</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:simpleType>
						<xs:restriction base="xs:int">
							<xs:totalDigits value="1"/>
						</xs:restriction>
					</xs:simpleType>
				</xs:element>
				<xs:element name="DIdentificator" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Идентификатор на лице с увреждания</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:simpleType>
						<xs:restriction base="xs:int">
							<xs:totalDigits value="10"/>
						</xs:restriction>
					</xs:simpleType>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:element name="PeopleWithDisabilitiesResponse" type="PeopleWithDisabilitiesResponseType"/>
 
 <xs:complexType name="PeopleWithDisabilitiesResponseType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Изпращане на данни от ИИС АСП, в отговор на запитване от АХУ</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Header" type="HeaderType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Заглавна част на отговора</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Data" type="DataType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Детайли на отговора</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
	<xs:complexType name="HeaderType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RequestNumber" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на запитването в АСП</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:totalDigits value="10"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Size" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Общ брой редове в отговора</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="PaymentMonth" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Месец, в който сумата е включена във ведомост (1-во число на месеца)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonName" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на лицето с увреждания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="240"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ISType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Интеграционни добавки</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Row" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на ред</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="GroundName" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на отпусната интеграционна добавка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="150"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Amount" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер на отпуснатата сума за месеца в поле 3 на заглавната част (може да е празно, ако няма за месеца!)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:decimal">
						<xs:totalDigits value="10"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="OtherType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Row" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на ред</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="GroundName" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на отпуснатата помощ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="150"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Amount" nillable="false" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер на отпуснатата сума за месеца в поле 3 на заглавната част</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:decimal">
						<xs:totalDigits value="10"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="АuxType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Row" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на ред</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="PSName" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на ПСПСМИ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="200"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="EndDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Експлоатационен срок изтича на</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="VignetteType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EndDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на предоставен винетен стикер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="BDZType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Удостоверение за пътуване с БДЖ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EndDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на издадено удостоверение за пътуване с БДЖ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="SocialServicesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Row" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на ред</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:int">
						<xs:totalDigits value="4"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="Type" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на социалната услуга</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="250"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrderNo" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>№ на заповед</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="30"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrderDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на заповед</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ErrorType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ErrorCode" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на грешката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="3"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="ErrorText" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на социалната услуга</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="250"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="DataType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IS" type="ISType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
     <xs:documentation>Интеграционни добавки</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Other" type="OtherType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Други плащания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Aux" type="АuxType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ПСПСМИ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Vignette" type="VignetteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Винетни стикери</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BDZ" type="BDZType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Удостоверение за пътуване с БДЖ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SS" type="SocialServicesType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Социални услуги</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Error" type="ErrorType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Грешки</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/ASP/Common" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/ASP/Common" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="IdentifierType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="LNCh"/>
			<xs:enumeration value="EGN"/>
			<!--ЛНЧ (личен номер на чужденец)-->
			<!--ЕГН-->
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="PersonRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри за лицето</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IdentifierType" type="IdentifierType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="GenderType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за пол</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="GenderName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пол</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GenderCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonDataType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за лицето</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собствено име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BirthDatе" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на раждане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Gender" type="GenderType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за пол</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentifierType" type="IdentifierType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="DecisionDetailsType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Детайли за заповед</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DecisionNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>№ на заповед</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Date" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на заповед</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrganizationUnitCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на орг. единица издала заповедта</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrganizationUnitName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на орг. единица издала заповедта</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="DecisionBenefitsType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за заповед за отпуснати помощи</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Details" type="DecisionDetailsType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Детайли за заповед</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RequestEndDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на която спира изплащането на помощта</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IsArchivedRequest" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изтекла ли е молбата - да/не</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LegalGroundCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Kод на нормативно основание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LegalGroundName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на нормативно основание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="SocialServicesDataType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за издадени заповеди за получване на социална услуга</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Details" type="DecisionDetailsType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Детайли за заповед</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SocialServiceCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на социалната услуга</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SocialServiceName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на социалната услуга</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CityEkatteCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Екатте код на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на социалната услуга</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Телефон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IsResidentType" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Услугата резидентен тип ли е (да/не)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SocialServiceTypeCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на вида услуга</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SocialServiceType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид услуга</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>