Министерство на туризма - Единна система за туристическа информация

Подаване на данни към ЕСТИ за места за настаняване и икономически оператори от Национален туристически регистър

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MtEstiAdapter.APIService.IMtEstiAPI.SendInfoForAccomodationPlace

Структура на данните

  • ResponseCode - 1 - успешно добавен запис, 2 - успешно променен запис