Министерство на туризма - Единна система за туристическа информация

Подаване на данни към ЕСТИ от местата за настаняване

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MtEstiAdapter.APIService.IMtEstiAPI.SendInfoForAccomodationRegister

Структура на данните

  • ResponseCode - 1 - успешно добавенa регистрация, 2 - успешно променена, 3 - успешно отказана
  • RegistrationId - Уникален идентификатор на регистрация (Primary key)