Министерство на вътрешните работи - Регистър на моторните превозни средства

Разширена справка за МПС по регистрационен номер

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MVRMPSAdapter.APIService.IMVRMPSAPI.GetMotorVehicleRegistrationInfoV2

Структура на данните

 • Header -
  • MessageID - Уникален идентификатор на съобщението - UUID
  • MessageRefID - Уникален идентификатор на съобщението, на което се отговаря - UUID
  • DateTime - Време на подаване на заявката
  • Operation - Вид операция:0001-справка за бълграски гражданин,0002-справка за чужд гражданин,0003-справка за превозно средство
  • UserName - Имена на потребител, извършил справката
  • OrganizationUnit - Организация
  • CallerIPAddress - IP адрес на клиента
  • CallContext -
 • Response -
  • Results -
   • VehicleData -
    • RegistrationNumber - (А) Регистрационен номер
    • FirstRegistrationDate - (B) Дата на първа регистрация
    • VIN - (E) VIN
    • EngineNumber - (P5) Номер на двигателя
    • VehicleType - Вид на ПС
    • Model - (D.1) Марка и модел
    • TypeApprovalNumber - (K) Номер на типово на одобрение
    • ApprovalType - (D.2) Тип на одобрение Вариант Версия
    • TradeDescription - (D.3) Търговско наименование
    • Color - (R) Цвят
    • Category - (J) Категория
    • OffRoadSymbols - Повишена проходимост
    • MassG - (G) Маса на превозното средство
    • MassF1 - (F.1) Техническа допустима максимална маса
    • Capacity - (P1) Обем на двигателя
    • MaxPower - (P2) Максимална мощност
    • Fuel - (P3) Вид гориво
    • EnvironmentalCategory - (V.9) Екологична категория
    • VehicleDocument -
     • VehDocumentNumber - Номер на документ за регистрация
     • VehDocumentDate - Дата на издаване
   • OwnersData -
    • Owner - Собственик - очаква се един от трите типа
     • BulgarianCitizen -
      • PIN - Едине граждански номер (ЕГН)
      • Names -
       • First -
       • Surname -
       • Family -
     • ForeignCitizen -
      • PIN - Единен граждански номер (ЕГН)
      • PN - Личен номер на чужденец (ЛНЧ)
      • NamesCyrillic - Имена на лицето на кирилица
      • NamesLatin - Имена на лицето на латиница
      • Nationality - Националност
     • Company -
      • ID - Идентификатор
      • Name - Наименование
      • NameLatin - Наименование на латиница
   • UsersData -
    • User - Очаква се един от трите типа
     • BulgarianCitizen -
      • PIN - Едине граждански номер (ЕГН)
      • Names -
       • First -
       • Surname -
       • Family -
     • ForeignCitizen -
      • PIN - Единен граждански номер (ЕГН)
      • PN - Личен номер на чужденец (ЛНЧ)
      • NamesCyrillic - Имена на лицето на кирилица
      • NamesLatin - Имена на лицето на латиница
      • Nationality - Националност
     • Company -
      • ID - Идентификатор
      • Name - Наименование
      • NameLatin - Наименование на латиница
  • ReturnInformation -
   • ReturnCode - 0000-успешна операция;0100-няма данни отговарящи на условието.Други значения означават възникване на грешка - подлежат на допълнително уточняване.
   • Info - Описание на грешката

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/MPS/GetMotorVehicleRegistrationInfoV2Request" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/MPS/GetMotorVehicleRegistrationInfoV2Request" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="MotorVehicleRegistrationRequestTypeV2">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни данни за справка от свидетелство за регистрация на МПС V2</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер (без разделители)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="GetMotorVehicleRegistrationInfoV2Request" type="MotorVehicleRegistrationRequestTypeV2">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни данни за справка от свидетелство за регистрация на МПС - V2</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/MPS/GetMotorVehicleRegistrationInfoV2Response" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/MPS/GetMotorVehicleRegistrationInfoV2Response" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="VehicleDocDataType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="VehDocumentNumber" type="StringNotEmptyCyr">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документ за регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="VehDocumentDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ReturnInformationType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ReturnCode" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>0000-успешна операция;0100-няма данни отговарящи на условието.Други значения означават възникване на грешка - подлежат на допълнително уточняване.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Info" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание на грешката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="HeaderResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="MessageID" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Уникален идентификатор на съобщението - UUID</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MessageRefID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Уникален идентификатор на съобщението, на което се отговаря - UUID</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTime" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Време на подаване на заявката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Operation" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид операция:0001-справка за бълграски гражданин,0002-справка за чужд гражданин,0003-справка за превозно средство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="UserName" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена на потребител, извършил справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrganizationUnit" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Организация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CallerIPAddress" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>IP адрес на клиента</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CallContext" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:simpleType name="StringNotEmpty">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:minLength value="1"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="StringNotEmptyCyr">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:minLength value="1"/>
			<xs:pattern value="[А-Я0-9]*"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="VehRegNumRequestType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:minLength value="1"/>
			<xs:pattern value="[А-Я0-9ETYOPADHKXCBM]*"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="VehRegNumType">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:minLength value="1"/>
			<xs:maxLength value="16"/>
			<xs:pattern value="[А-Я0-9]*"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="BGType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Български гражданин</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PIN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Едине граждански номер (ЕГН)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Names" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Имена на лицето</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="First" type="xs:string">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Собствено име</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="Surname" type="xs:string" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="Family" type="xs:string" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Фамилно име</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="FCType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Чужд гражданин</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PIN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Единен граждански номер (ЕГН)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Личен номер на чужденец (ЛНЧ)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NamesCyrillic" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена на лицето на кирилица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NamesLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена на лицето на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Nationality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Националност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="CompanyType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Юридическо лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="OwnersDataType">
		<xs:sequence maxOccurs="unbounded">
			<xs:element name="Owner" type="OwnerType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собственик - очаква се един от трите типа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="UsersDataType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="User" type="OwnerType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Очаква се един от трите типа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="OwnerType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="BulgarianCitizen" type="BGType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ForeignCitizen" type="FCType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Company" type="CompanyType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="VehicleDataType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="VehRegNumType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(А) Регистрационен номер </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstRegistrationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(B) Дата на първа регистрация </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="VIN" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(E) VIN</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EngineNumber" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(P5) Номер на двигателя</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="VehicleType" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на ПС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Model" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(D.1) Марка и модел</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TypeApprovalNumber" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(K) Номер на типово на одобрение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ApprovalType" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(D.2) Тип на одобрение Вариант Версия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TradeDescription" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(D.3) Търговско наименование</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Color" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(R) Цвят</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Category" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(J) Категория</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OffRoadSymbols" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Повишена проходимост</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MassG" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(G) Маса на превозното средство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MassF1" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(F.1) Техническа допустима максимална маса</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Capacity" type="xs:nonNegativeInteger" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(P1) Обем на двигателя</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MaxPower" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(P2) Максимална мощност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Fuel" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(P3) Вид гориво</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EnvironmentalCategory" type="StringNotEmpty" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>(V.9) Екологична категория</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="VehicleDocument" type="VehicleDocDataType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="GetMotorVehicleRegistrationInfoV2Response" type="GetMotorVehicleRegistrationInfoV2ResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Comment describing your root element</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="GetMotorVehicleRegistrationInfoV2ResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Header" type="HeaderResponseType"/>
			<xs:element name="Response">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Results" minOccurs="0">
							<xs:complexType>
								<xs:sequence>
									<xs:element name="Result" maxOccurs="unbounded">
										<xs:complexType>
											<xs:sequence>
												<xs:element name="VehicleData" type="VehicleDataType"/>
												<xs:element name="OwnersData" type="OwnersDataType" minOccurs="0"/>
												<xs:element name="UsersData" type="UsersDataType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
											</xs:sequence>
										</xs:complexType>
									</xs:element>
								</xs:sequence>
							</xs:complexType>
						</xs:element>
						<xs:element name="ReturnInformation" type="ReturnInformationType"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>