Национална агенция за приходите - Регистър на задължените лица

Справка с данни за осигурените лица от подадени декларации по Наредба Н-13 към Кодекса за социално осигуряване

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.NRAObligatedPersonsAdapter.APIService.INRAObligatedPersonsAPI.GetSocialSecurityDataFromDeclarations

Структура на данните

 • SocialSecurityDataFromDeclarations -
  • DeclarationType - Вид на декларацията
  • PersonIdentifier - Идентификатор на осигуреното лице (при избор на справката по осигурител);
  • PersonLastNameAndInitials - Инициали и фамилия на осигуреното лице (при избор на справката по осигурител);
  • InsurerIdentifier - Идентификатор на осигурител (при избор на справката за осигуреното лице)
  • InsurerName - Наименование на осигурител (при избор на справката за осигуреното лице)
  • InsurerAdress - Адрес на осигурителя (при избор на справката за осигуреното лице)
  • Month - Месец
  • Year - Година
  • PersonType - Вид осигурен
  • TotalInsuredDays - Дни в осигуряване – общо
  • DaysWorked - Отработени дни
  • LawEstablishedWorkHours - Законоустановено работно време
  • DailyAgreedWorkHours - Дневно договорено работно време
  • SocialSecurityIncome - Осигурителен доход (опционално поле)
  • GVRSFundFlag - Флаг фонд ГВРС
  • CorrectionCode - Код на корекция
  • SubmissionDate - Дата на подаване
  • RequestPersonIdentifier - От request-a -> Идентификатор за осигуреното физическо лице – с ограничение до 10 разряда
  • RequestPersonIdentifierType - От request-a -> Тип на идентификатор за физическите лица - с възможност за избор на: • ЕГН; • ЛН/ЛНЧ; • Служебен номер от регистъра на НАП; • ЕИК по БУЛСТАТ.
  • RequestInsurerIdentificator - От request-a -> Идентификатор на осигурителя (ЕИК/сл.№ от регистъра на НАП) - с ограничение до 13 разряда.
  • RequestMonthFrom - От request-a -> Месец от
  • RequestYearFrom - От request-a -> Година от
  • RequestMonthTo - От request-a -> Месец до
  • RequestYearTo - От request-a -> Година до

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NRA/SocialSecurityDataFromDeclarations/Request" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NRA/SocialSecurityDataFromDeclarations/Request" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="GetSocialSecurityDataFromDeclarationsRequest" type="SocialSecurityDataFromDeclarationRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни данни на Справка с данни за осигурените лица от подадени декларации по Наредба Н-13 към Кодекса за социално осигуряване</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:simpleType name="PersonIdentifierTypeEnumeration">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="NOT_SPECIFIED"/>
			<xs:enumeration value="EGN"/>
			<xs:enumeration value="LNCh"/>
			<xs:enumeration value="NRASystemNo"/>
			<xs:enumeration value="EIK_BULSTAT"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="SocialSecurityDataFromDeclarationRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PersonIdentifier" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор за осигуреното физическо лице – с ограничение до 10 разряда</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="10"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonIdentifierType" type="PersonIdentifierTypeEnumeration" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на идентификатор за физическите лица - с възможност за избор на: 
•	ЕГН; 
•	ЛН/ЛНЧ; 
•	Служебен номер от регистъра на НАП; 
•	ЕИК по БУЛСТАТ.
</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InsurerIdentificator" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на осигурителя (ЕИК/сл.№ от регистъра на НАП) - с ограничение до 13 разряда.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="13"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="MonthFrom" type="xs:gMonth">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Месец от</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="YearFrom" type="xs:gYear">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година от</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MonthTo" type="xs:gMonth">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Месец до</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="YearTo" type="xs:gYear">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година до</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="GetSocialSecurityDataFromDeclarationsResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка с данни за осигурените лица от подадени декларации по Наредба Н-13 към Кодекса за социално осигуряване - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="SocialSecurityDataFromDeclarations" minOccurs="0">
					<xs:complexType>
						<xs:sequence>
							<xs:element name="SocialSecurityDataFromDeclaration" type="SocialSecurityDataFromDeclarationsResponseType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
						</xs:sequence>
					</xs:complexType>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="SocialSecurityDataFromDeclarationsResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DeclarationType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на декларацията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на осигуреното лице (при избор на справката по осигурител);</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonLastNameAndInitials" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Инициали и фамилия на осигуреното лице (при избор на справката по осигурител);</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InsurerIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на осигурител (при избор на справката за осигуреното лице)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InsurerName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на осигурител (при избор на справката за осигуреното лице)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InsurerAdress" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на осигурителя (при избор на справката за осигуреното лице)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Month" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Месец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Year" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид осигурен</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TotalInsuredDays" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дни в осигуряване – общо</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DaysWorked" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отработени дни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LawEstablishedWorkHours" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Законоустановено работно време</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DailyAgreedWorkHours" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дневно договорено работно време</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SocialSecurityIncome" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Осигурителен доход (опционално поле)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GVRSFundFlag" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Флаг фонд ГВРС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CorrectionCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на корекция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SubmissionDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на подаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RequestPersonIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От request-a -> Идентификатор за осигуреното физическо лице – с ограничение до 10 разряда</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RequestPersonIdentifierType" type="PersonIdentifierTypeEnum" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От request-a -> Тип на идентификатор за физическите лица - с възможност за избор на: 
•	ЕГН; 
•	ЛН/ЛНЧ; 
•	Служебен номер от регистъра на НАП; 
•	ЕИК по БУЛСТАТ.
</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RequestInsurerIdentificator" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От request-a -> Идентификатор на осигурителя (ЕИК/сл.№ от регистъра на НАП) - с ограничение до 13 разряда.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:simpleType>
					<xs:restriction base="xs:string">
						<xs:maxLength value="13"/>
					</xs:restriction>
				</xs:simpleType>
			</xs:element>
			<xs:element name="RequestMonthFrom" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От request-a -> Месец от</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RequestYearFrom" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От request-a -> Година от</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RequestMonthTo" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От request-a -> Месец до</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RequestYearTo" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От request-a -> Година до</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:simpleType name="PersonIdentifierTypeEnum">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="NOT_SPECIFIED"/>
			<xs:enumeration value="EGN"/>
			<xs:enumeration value="LNCh"/>
			<xs:enumeration value="NRASystemNo"/>
			<xs:enumeration value="EIK_BULSTAT"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
</xs:schema>