Министерство на вътрешните работи - Регистър „Административнонаказателна дейност“ по Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането

Справка за задължения по конкретен документ, издадени за нарушения на Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MVRANDAdapter.APIService.IMVRANDAPI.GetObligationDocuments

Структура на данните

 • Status - •SUCCESS(0) -Успешно отразено плащане •FAIL(1) - Неуспешно отразено плащане •INVALID_DATA(2) -Невалидни данни
 • CustomerType - Тип на задълженото лице. Физическо лице или Фирма (person/company)
 • UserPID - ЕГН/ЛНЧ/ЛН на задълженото лице ЕИК/Булстат. За ЕГН/ЛНЧ/ЛН в явен вид само първите 6 позиции, а останалите маскирани За Чужденци, ЕИК/Булстат за фирми – може изцяло в явен вид.
 • ObligationDocuments -
  • DocumentType - Тип документ
  • DocumentSeries - Серия
  • DocumentNumber - Номер на документ
  • InitialAmount - Дължима сума
  • Discount - Процент отстъпка
  • TotalAmount - Сума за плащане (BGN)
  • IBAN - IBAN на получателя
  • BIC - BIC на получателя
  • PaymentReason - Основание за плащане
  • CreateDate - Дата на издаване
  • IsMainDocument -
  • IsServed - Идентификатор за връчен документ

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/ObligationDocuments/GetObligationDocumentsRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/ObligationDocuments/GetObligationDocumentsRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ObligationDocumentsRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="documentType" type="DocumentType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип документ.
Документ от тип АУАН, Фиш, НП</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="documentSeries" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Серия на документ.
Задължително се посочва за документи от тип АУАН и фиш</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="documentNumber" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документ.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="initialAmount" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Сума за плащане.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:simpleType name="DocumentType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип документ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="TICKET"/>
			<xs:enumeration value="ACT"/>
			<xs:enumeration value="PENAL_DECREE"/>
			<!--ФИШ-->
			<!--АУАН-->
			<!--Наказателно постановление-->
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:element name="GetObligationDocumentsRequest" type="ObligationDocumentsRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на спраквата Проверка на задълженията по конкретен документ, издаден от Пътна полиция</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MVR/Common" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/ObligationDocuments/GetObligationDocumentsResponse" xmlns:ns1="http://egov.bg/RegiX/ASP/ObligationDocuments/GetObligationDocumentsResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/ASP/ObligationDocuments/GetObligationDocumentsResponse" elementFormDefault="unqualified" version="1.0">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/Common" schemaLocation="MVRANDCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="ObligationDocumentsResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Status" type="xs:int">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>•SUCCESS(0) -Успешно отразено плащане
•FAIL(1) - 	Неуспешно отразено плащане
•INVALID_DATA(2) -Невалидни данни
</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CustomerType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на задълженото лице. Физическо лице или Фирма (person/company)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="UserPID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЛНЧ/ЛН на задълженото лице
ЕИК/Булстат.
За ЕГН/ЛНЧ/ЛН в явен вид само първите 6 позиции, а останалите маскирани
За Чужденци, ЕИК/Булстат за фирми – може изцяло в явен вид.
</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ObligationDocuments" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="ObligationDocument" type="common:ObligationDocumentType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="GetObligationDocumentsResponse" type="ns1:ObligationDocumentsResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Oтговор на справката Проверка на задълженията по конкретен документ, издаден от Пътна полиция</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/Common" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/Common" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ObligationDocumentType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DocumentType" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentSeries" type="xs:string" nillable="true">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Серия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentNumber" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InitialAmount" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дължима сума</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Discount" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Процент отстъпка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TotalAmount" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Сума за плащане (BGN)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IBAN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>IBAN на получателя</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BIC" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>BIC на получателя</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PaymentReason" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основание за плащане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CreateDate" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IsMainDocument" type="xs:boolean"/>
			<xs:element name="IsServed" type="xs:boolean" nillable="true">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор за връчен документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>