Министерство на вътрешните работи - Регистър „Административнонаказателна дейност“ по Закона за движението по пътищата и Кодекса за застраховането

Отразяване на онлайн плащане в Автоматизирана информационна система за Административнонаказателна дейност

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MVRANDAdapter.APIService.IMVRANDAPI.SendPaymentNotification

Структура на данните

 • Status - •SUCCESS(0) - Успешно отразено плащане •FAIL(1) - Неуспешно отразено плащане •INVALID_DATA(2) -Невалидни данни •INVALID_PAYMENT(3) -Вече платено в АИС АНД

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/PaymentNotification/SendPaymentNotificationRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/PaymentNotification/SendPaymentNotificationRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="SendPaymentNotificationRequest" type="SendPaymentNotificationRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни данни на операцията Отразяване на онлайн плащане в АИС АНД </xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="SendPaymentNotificationRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="TransactionNumber" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Уникален номер на транзакцията от ePay</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentType" type="SendNotificationDocumentType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип документ.
Документ от тип АУАН, Фиш, НП</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentSeries" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Серия на документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentNumber" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PaymentAmount" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Платена сума, BGN</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PaymentDate" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата/час на плащането</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:simpleType name="SendNotificationDocumentType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип документ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="TICKET"/>
			<xs:enumeration value="PENAL_DECREE"/>
			<!--ФИШ-->
			<!--Наказателно постановление-->
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="SendPaymentNotificationResponse" type="SendPaymentNotificationResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Резултат от изпълнението на операция Отразяване на онлайн плащане в АИС АНД</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="SendPaymentNotificationResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Status" type="xs:int">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>•SUCCESS(0) - Успешно отразено плащане
•FAIL(1) - Неуспешно отразено плащане
•INVALID_DATA(2) -Невалидни данни
•INVALID_PAYMENT(3) -Вече платено в АИС АНД
</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/Common" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/Common" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ObligationDocumentType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DocumentType" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentSeries" type="xs:string" nillable="true">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Серия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentNumber" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InitialAmount" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дължима сума</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Discount" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Процент отстъпка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TotalAmount" type="xs:double">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Сума за плащане (BGN)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IBAN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>IBAN на получателя</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BIC" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>BIC на получателя</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PaymentReason" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основание за плащане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CreateDate" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IsMainDocument" type="xs:boolean"/>
			<xs:element name="IsServed" type="xs:boolean" nillable="true">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор за връчен документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>