Агенция "Митници" - Регистър на лицата регистрирани по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС)

Справка за статут на лице по ЗАДС

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.ZADSAdapter.APIService.IZADSAPI.GetRegistrationInfo

Структура на данните

 • Name - Наименование на ю.лице
 • EconomyOperators -
  • Status - Статус - валидна, прекратена, отказана регистрация
  • CancellationDate - Дата на прекратяване
  • CancellationReason - Основание за прекратяване
  • RejectionDate - Дата на отказ
  • RejectionReason - Основание за отказ
  • Type - Вид ик.оператор
  • RegistrationType - Вид или тип на регистрация
  • RegistrationNumber - № на регистрация
  • ExciseNumber - Акцизен номер
  • RegistrationDate - Дата на издаване
  • CustomsOffice - Митническо управление
  • DomicileOffice - Митническо седалище
  • Warehouse -
   • WarehouseName - Име на данъчен склад
   • WarehouseType - Тип склад (произв. и складиране или само складиране)
   • WarehouseGroup - Вид стоки (групите)
   • WarehouseAddress -
    • City - Град
    • CountryCode - Код на държава
    • Municipality - Община
    • Postcode - Пощенски код
    • Region - Регион
    • Streetname - Улица
    • Streetnumber - Номер
  • ExciseProducts -
   • Category - Вид или категория на акцизната стока –групи стоки- аклкохол, тютюн, енергийни
   • TradeName - Търговско наименование(марка)
   • CNCode - Код по КН (код по Комбинираната Номенклатура)

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AM/ZADS/RegistrationInfoRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AM/ZADS/RegistrationInfoRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="RegistrationInfoRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EIK" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК (Булстат) на ю.лице (икономически оператор)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StatusDate" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата - определена дата, към която да се види статута </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="RegistrationInfoRequest" type="RegistrationInfoRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за статут на лице по ЗАДС</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AM/ZADS/RegistrationInfoResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AM/ZADS/RegistrationInfoResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="EconomyOperatorType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Status" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус - валидна, прекратена, отказана регистрация </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CancellationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на прекратяване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CancellationReason" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основание за прекратяване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RejectionDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на отказ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RejectionReason" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Основание за отказ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид ик.оператор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид или тип на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>№ на регистрация </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="ExciseNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Акцизен номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CustomsOffice" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Митническо управление</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DomicileOffice" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Митническо седалище</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Warehouse" type="WarehouseInfoType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ExciseProducts" type="ExciseProductsType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="RegistrationInfoResponse" type="RegistrationInfoResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за статут на лице по ЗАДС</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="WarehouseInfoType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Склад</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="WarehouseName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на данъчен склад</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WarehouseType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип склад (произв. и складиране или само складиране)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WarehouseGroup" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид стоки (групите)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WarehouseAddress" type="AddressType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AddressType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="City" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Град</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Municipality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Postcode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пощенски код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Region" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регион</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Streetname" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Улица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Streetnumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="EconomyOperatorsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EconomyOperator" type="EconomyOperatorType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RegistrationInfoResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Name" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на ю.лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EconomyOperators" type="EconomyOperatorsType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ExciseProductType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Category" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид или категория на акцизната стока –групи стоки- аклкохол, тютюн, енергийни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TradeName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Търговско наименование(марка)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CNCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код по КН (код по Комбинираната Номенклатура)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ExciseProductsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ExcieProduct" type="ExciseProductType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>