Агенция по заетостта - Регистър на търсещите работа лица

Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за обявени свободни работни места при работодател

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.AZJobsAdapter.APIService.IAZJobsAPI.GetEmployerFreeJobPositions

Структура на данните

 • EmployerData -
  • EntityID - Идентификатор - ЕИК/БУЛСТАТ
  • EntityName - Наименование на работодател
 • FreeJobPositions -
  • JobPosition - Длъжност (свободно работно място)
  • DateFrom - Начална дата на валидност на обявената позиция
  • DateTo - Крайна дата на валидност на обявената позиция
  • AnnouncedFreeJobsCount - Брой обявени свободни работни места
  • JobSeekersDirectedCount - Брой насочени търсещи работа лица
  • VacantJobsCount - Брой незаети свободни работни места
  • Minucipality - Община на местонахождение на работно място
  • Area - Област
  • Town - Град
  • District - Район
  • Address - Адрес
  • EducationRequirements - Изисквания за образование
  • LanguageSkillsRequirements - Изисквания за езикови умения
  • ComputerSkillsRequirements - Изисквания за компютърни умения

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AZ" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AZ/EmployerFreeJobPositionsRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AZ/EmployerFreeJobPositionsRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AZ" schemaLocation="AZCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="EmployerFreeJobPositionsRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка по ЕИК/БУЛСТАТ за обявени свободни работни места при работодател</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EntityID" type="common:EntityID">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на лице - ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="EmployerFreeJobPositionsRequest" type="EmployerFreeJobPositionsRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за обявени свободни работни места при работодател - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AZ" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AZ/EmployerFreeJobPositionsResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AZ/EmployerFreeJobPositionsResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AZ" schemaLocation="AZCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="FreeJobPosition">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за обявено в Агенцията по заетостта свободно работно място при работодател</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0">
			<xs:element name="JobPosition" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Длъжност (свободно работно място)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начална дата на валидност на обявената позиция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Крайна дата на валидност на обявената позиция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AnnouncedFreeJobsCount" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой обявени свободни работни места</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="JobSeekersDirectedCount" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой насочени търсещи работа лица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="VacantJobsCount" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой незаети свободни работни места</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Minucipality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община на местонахождение на работно място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Area" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Town" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Град </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Район </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EducationRequirements" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изисквания за образование</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LanguageSkillsRequirements" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изисквания за езикови умения</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ComputerSkillsRequirements" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изисквания за компютърни умения</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="EmployerFreeJobPositionsResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за обявени свободни работни места при работодател - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="EmployerData" type="common:EntityData" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Данни за работодател</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="FreeJobPositions" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Обявени свободни работни места при работодател</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:complexType>
						<xs:sequence minOccurs="0">
							<xs:element name="FreeJobPosition" type="FreeJobPosition" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Обявено свободно работно място при работодател</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
						</xs:sequence>
					</xs:complexType>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AZ" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AZ" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="EntityID" type="EntityID"/>
 <xs:simpleType name="EntityID">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Идентификатор на юридическо лице - ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string"/>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="EntityData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за работодател</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EntityID" type="EntityID" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор - ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EntityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на работодател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
 <xs:element name="PersonalID" type="PersonalID"/>
 <xs:simpleType name="PersonalID">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Идентификатор на физическо лице - ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction>
			<xs:simpleType>
				<xs:restriction base="xs:string"/>
			</xs:simpleType>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="PersonData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Общи данни за физическо лице, водени в Регистъра на търсещите работа лица на Агенцията по заетостта</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PersonalID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на лице - ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лично име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDBT" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ДБТ на настоящата регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>