Агенция по заетостта - Регистър на търсещите работа лица

Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за сключен рамков договор с работодател по програма за заетост

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.AZJobsAdapter.APIService.IAZJobsAPI.GetEmploymentProgramContract

Структура на данните

 • EmployerData -
  • EntityID - Идентификатор - ЕИК/БУЛСТАТ
  • EntityName - Наименование на работодател
 • EmploymentProgramContracts -
  • ContractNumber - Номер на договор
  • EmploymentProgramName - Наименование на програма за заетост
  • ContractDate - Дата на сключване
  • ContractStatus - Състояние на договор

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AZ" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AZ/EmploymentProgramContractRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AZ/EmploymentProgramContractRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AZ" schemaLocation="AZCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="EmploymentProgramContractRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка по ЕИК/БУЛСТАТ за сключен рамков договор с работодател по програма за заетост</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EntityID" type="common:EntityID">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на лице - ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="EmploymentProgramContractRequest" type="EmploymentProgramContractRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за сключен рамков договор с работодател по програма за заетост - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AZ" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AZ/EmploymentProgramContractResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AZ/EmploymentProgramContractResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AZ" schemaLocation="AZCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="EmploymentProgramContract">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за сключен рамков договор по програма за заетост между Агенцията по заетостта и работодател</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0">
			<xs:element name="ContractNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на договор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EmploymentProgramName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на програма за заетост</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ContractDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на сключване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ContractStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Състояние на договор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="EmploymentProgramContractResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за сключен рамков договор с работодател по програма за заетост - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="EmployerData" type="common:EntityData" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Данни за работодател</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="EmploymentProgramContracts" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Сключени рамкови договори по програми за заетост с работодател</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:complexType>
						<xs:sequence minOccurs="0">
							<xs:element name="EmploymentProgramContract" type="EmploymentProgramContract" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
								<xs:annotation>
									<xs:documentation>Сключен рамков договор по програма за заетост с работодател</xs:documentation>
								</xs:annotation>
							</xs:element>
						</xs:sequence>
					</xs:complexType>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AZ" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AZ" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="EntityID" type="EntityID"/>
 <xs:simpleType name="EntityID">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Идентификатор на юридическо лице - ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string"/>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="EntityData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за работодател</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EntityID" type="EntityID" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор - ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EntityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на работодател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
 <xs:element name="PersonalID" type="PersonalID"/>
 <xs:simpleType name="PersonalID">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Идентификатор на физическо лице - ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction>
			<xs:simpleType>
				<xs:restriction base="xs:string"/>
			</xs:simpleType>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="PersonData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Общи данни за физическо лице, водени в Регистъра на търсещите работа лица на Агенцията по заетостта</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PersonalID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на лице - ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лично име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDBT" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ДБТ на настоящата регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>