Агенция по заетостта - Регистър на търсещите работа лица

Справка по ЕГН/ЛНЧ за история на регистрацията на търсещо работа лице

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.AZJobsAdapter.APIService.IAZJobsAPI.GetJobSeekerHistoryRegistrations

Структура на данните

 • JobSeekerPersonData - Общи данни за физическо лице, водени в Регистъра на търсещите работа лица
  • PersonalID - Идентификатор на лице - ЕГН/ЛНЧ
  • FirstName - Лично име
  • MiddleName - Бащино име
  • LastName - Фамилия
  • RegistrationNumber - Регистрационен номер
  • RegistrationDate - Дата на регистрация
  • RegistrationDBT - ДБТ на настоящата регистрация
  • RegistrationStatus - Статус на регистрация
 • HistoryOfRegistrations - Данни за история на регистрации на лице в АЗ
  • HistoryOfRegistration -
   • Activity - Действие (регистрация, прекратяване)
   • RegistrationNumber - Регистрационен номер
   • RegistrationGroup - Група на регистрация
   • RegistrationDate - Дата на регистрация
   • Reason - Причина
   • RegistrationDBT - Дирекция Бюро по труда

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AZ" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AZ/JobSeekerHistoryRegistrationsResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AZ/JobSeekerHistoryRegistrationsResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AZ" schemaLocation="AZCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="RegistrationHistoryData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за регистрация</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Activity" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Действие (регистрация, прекратяване)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationGroup" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Група на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Reason" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Причина </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDBT" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дирекция Бюро по труда</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="JobSeekerHistoryData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за история на регистрациите в АЗ на търсещо работа лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0">
			<xs:element name="JobSeekerPersonData" type="common:PersonData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Общи данни за физическо лице, водени в Регистъра на търсещите работа лица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="HistoryOfRegistrations" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за история на регистрации на лице в АЗ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
						<xs:element name="HistoryOfRegistration" type="RegistrationHistoryData" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Данни за история на регистрацията на лице в АЗ</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="JobSeekerHistoryRegistrationsResponse" type="JobSeekerHistoryData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕГН/ЛНЧ за история на регистрацията на търсещо работа лице - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AZ" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AZ/JobSeekerHistoryRegistrationsRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AZ/JobSeekerHistoryRegistrationsRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AZ" schemaLocation="AZCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="JobSeekerHistoryRegistrationsRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка по ЕГН/ЛНЧ за история на регистрацията на търсещо работа лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PersonalID" type="common:PersonalID">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на лице - ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="JobSeekerHistoryRegistrationsRequest" type="JobSeekerHistoryRegistrationsRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕГН/ЛНЧ за история на регистрацията на търсещо работа лице - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AZ" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AZ" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="EntityID" type="EntityID"/>
 <xs:simpleType name="EntityID">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Идентификатор на юридическо лице - ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string"/>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="EntityData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за работодател</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EntityID" type="EntityID" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор - ЕИК/БУЛСТАТ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EntityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на работодател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
 <xs:element name="PersonalID" type="PersonalID"/>
 <xs:simpleType name="PersonalID">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Идентификатор на физическо лице - ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction>
			<xs:simpleType>
				<xs:restriction base="xs:string"/>
			</xs:simpleType>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="PersonData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Общи данни за физическо лице, водени в Регистъра на търсещите работа лица на Агенцията по заетостта</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PersonalID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на лице - ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лично име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDBT" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ДБТ на настоящата регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>