Изпълнителна агенция "Морска администрация" - Регистър на корабите

Справка за регистрация на кораб по характеристики на кораб

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.IAMAVesselsAdapter.APIService.IVesselsAPI.RegistrationByCharacteristicsSearch

Структура на данните

 • VesselInfo -
  • RegistrationData - Данни за регистрацията на кораба
   • ShipName - Име на кирилица
   • ShipNameLatin - Име на латиница
   • RegistrationPort - Пристанище на регистрация
   • RegistrationNumber - Номер на регистрация
   • Tom - Том
   • Page - Страница
   • Type - Вид на кораба
   • Status - Статус (приема една от стойностите “действащ”, “отписан”, “заличен”)
  • Owners - Данни за собствениците на кораба
   • IsCompany - true/false дали е фирма или физическо лице
   • Company - Фирма
    • CompanyName - Наименование
    • EIK - ЕИК
   • Person - Физическо лице
    • Names - Имена
     • FirstName -
     • SurName -
     • FamilyName -
    • EGN - ЕГН
   • ImoNumber - IMO номер
   • IsUser - true/false показва дали е ползвател или собственик
   • Address - Адрес
  • MainFeatures - Основни характеристики на кораба
   • BT - Брутотон
   • NT - Нетотон
   • MaxLength - Дължина, максимална
   • LengthBetweenPerpendiculars - Дължина между перпекдикулярите
   • MaxWidth - Ширина, максимална
   • Waterplane - Газене
   • ShipboardHeight - Височина на борда
   • Deadweight - Дедуейт
   • NumberOfEngines - Брой на главните двигатели
   • EnginesFuel - Гориво
   • SumEnginePower - Обща номинална мощност – представлява сума от полето „ефективна мощност“ за всички двигатели
   • Engines -
    • SystemModification -
    • EngineNumber -
    • Power -
    • Type -
   • BodyNumber -