Българска агенция по безопасност на храните - Регистър на животните и животновъдните обекти

Справка за идентифицирано животно

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.BABHZhSAdapter.APIService.IBABHZhSAPI.GetAnimalIdentification

Структура на данните

 • AnimalIdentification -
  • IdentificationDataList -
   • Type - Вид
   • Number - Номер
   • Status - Статус на идентификатор
   • Foreign - Чужд да/не
  • AnimalProfile -
   • Type - Вид
   • Nationality - Националност
   • Breed - Порода
   • Sex - Пол
   • Color - Цвят
   • BirthDate - Дата на раждане
   • UniqueNumber - Уникален доживотен номер
  • AnimalPassport -
   • Number - Номер
   • IssueDate - Дата на издаване
   • Status - Статус на паспорт
  • AnimalStatus -
   • Status - Статус
   • StatusDate - Дата на статус
  • AnimalResidence -
   • OEZNumber - Номер на епизоотично значение (ОЕЗ)
   • District - Област
   • Municipality - Община
   • Settlement - Населено място
   • Address - Адрес на собстреника или животновъдния обект
   • DateFrom - Датам от която животното се намира на адреса
  • AnimalOwner -
   • OwnerNames - Име
   • OwnerIdentifier - ЕГН/ЕИК
   • OwnerDate - Дата, от която животното е собственост на лицето

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       elementFormDefault="qualified"
       attributeFormDefault="unqualified"
       targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/AnimalIdentificationRequest"
       xmlns="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/AnimalIdentificationRequest">

 <xs:complexType name="AnimalIdentificationRequestType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Справка за идентифицирано животно </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="AnimalIdentificationNumber" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Номер на идентификатора на животно (пълен номер)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="AnimalIdentificationRequest" type="AnimalIdentificationRequestType"/>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/AnimalIdentificationResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/AnimalIdentificationResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="AnimalProfile">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Профил на животно</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Nationality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Националност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Breed" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Порода</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Sex" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пол</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Color" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Цвят</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BirthDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на раждане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="UniqueNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Уникален доживотен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AnimalIdentificationDataEntry">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Идентификатор на животно</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Number" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Status" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Foreign" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Чужд да/не</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AnimalPassport">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Паспорт на животно</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Number" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssueDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Status" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на паспорт</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AnimalStatus">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Статус на животно</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Status" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StatusDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на статус</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AnimalResidence">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Актуално местодомуване на животно</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="OEZNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на епизоотично значение (ОЕЗ)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Municipality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Settlement" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на собстреника или животновъдния обект</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Датам от която животното се намира на адреса</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AnimalOwner">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Собственик на животно</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="OwnerNames" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OwnerIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЕИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OwnerDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата, от която животното е собственост на лицето</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AnimalIdentification">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за идентифицирано животно </xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IdentificationDataList" type="AnimalIdentificationDataEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			<xs:element name="AnimalProfile" type="AnimalProfile" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="AnimalPassport" type="AnimalPassport" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="AnimalStatus" type="AnimalStatus" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="AnimalResidence" type="AnimalResidence" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="AnimalOwner" type="AnimalOwner" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
 <xs:complexType name="AnimalIdentificationResponseType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Справка за идентифицирано животно </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="AnimalIdentification" type="AnimalIdentification" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
	<xs:element name="AnimalIdentificationResponse" type="AnimalIdentificationResponseType"/>
</xs:schema>