Българска агенция по безопасност на храните - Регистър на животните и животновъдните обекти

Справка за издадени лицензи за кратки и продължителни пътувания при превоз на живи животни

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.BABHZhSAdapter.APIService.IBABHZhSAPI.GetMotorVehicleLicence

Структура на данните

 • MotorVehicleData -
  • MotorVehicleType - Вид на МПС
  • RegistrationNumber - Регистрационен номер
  • Area - Площ
  • Status - Статус
  • StatusDate - Дата на статуса
  • AdditionalInfo - Допълнителна информация
 • LicencesData -
  • LicenceType - Вид лиценз
  • LicenceNumber - Номер
  • DateFrom - От дата на валидност
  • DateTo - До дата на валидност
  • RevokeReason - Причина на отнемане
 • UsedAnimalTypes -
  • AnimalKind - Вид животно
  • Count - Брой
 • ReltionshipsData -
  • RelationshipType - Тип на връзката
  • Name - Наименование на лицето/организацията
  • Identificator - ЕГН/ЕИК
  • DateFrom - От дата
  • DateTo - До дата

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       elementFormDefault="qualified"
       attributeFormDefault="unqualified"
       targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/MotorVehicleLicenceRequest"
       xmlns="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/MotorVehicleLicenceRequest">

 <xs:complexType name="MotorVehicleLicenceRequestType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Справка за идентифицирано животно </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="MotorVehicleRegNumber" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Регистрационен номер на превозно средство (на кирилица и без разделители)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="MotorVehicleLicenceRequest" type="MotorVehicleLicenceRequestType"/>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/MotorVehicleLicenceResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/MotorVehicleLicenceResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="MotorVehicleData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Общи данни за превозно средство</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="MotorVehicleType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на МПС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Area" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Площ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Status" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StatusDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на статуса</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AdditionalInfo" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Допълнителна информация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="LicenceData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Разрешително за пътуване</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="LicenceType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид лиценз</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LicenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RevokeReason" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Причина на отнемане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="UsedAnimalType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation> Вид животно, за които се използва транспорта</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="AnimalKind" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид животно</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Count" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ReltionshipData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Връзка с лица (ФЛ или ЮЛ), които имат отношение към превозното средство</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RelationshipType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на връзката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на лицето/организацията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Identificator" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЕИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="MotorVehicleLicenceResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за издадени лицензи за кратки и продължителни пътувания при превоз на живи животни</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="MotorVehicleData" type="MotorVehicleData" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="LicencesData" type="LicenceData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			<xs:element name="UsedAnimalTypes" type="UsedAnimalType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			<xs:element name="ReltionshipsData" type="ReltionshipData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="MotorVehicleLicenceResponse" type="MotorVehicleLicenceResponseType"/>
</xs:schema>