Българска агенция по безопасност на храните - Регистър на животните и животновъдните обекти

Справка за вписани животни в животновъдни обекти по категории

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.BABHZhSAdapter.APIService.IBABHZhSAPI.GetRegisteredAnimalsByCategory

Структура на данните

 • ValidDate -
 • FarmerData -
  • FarmerName - Име на земеделски производител
  • FarmerEGN - ЕГН на земеделски производител
 • FarmsInformation -
  • FarmMainData -
   • FarmNumber - Номер на животновъден обект
   • OldFarmNumber - Стар номер на животновъден обект
   • DistrictName - Област
   • MunicipalityName - Община
   • TerritorialUnitName - Населено място
   • FarmerRelationship - Отношение на земеделския производител към обекта
  • RelationshipPersonsData -
   • Name - Име
   • EGN - ЕГН
   • Type - Тип отношение
  • AnimalCategories -
   • CategoryCode - Код на категория животни
   • CategoryName - Име на категория животни
   • Quantity - Брой животни за категорията
  • EarTags -
   • CategoryCode - Код на категория
   • CategoryName - Име на кода
   • Tags - Ушни марки

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       elementFormDefault="qualified"
       attributeFormDefault="unqualified"
       targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/RegisteredAnimalsByCategoryRequest"
       xmlns="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/RegisteredAnimalsByCategoryRequest">

 <xs:complexType name="RegisteredAnimalsByCategoryRequestType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Справка за идентифицирано животно </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="EGN" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>ЕГН на земеделски производител</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ValidDate" type="xs:date">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на актуалност на данните</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="RegisteredAnimalsByCategoryRequest" type="RegisteredAnimalsByCategoryRequestType"/>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/RegisteredAnimalsByCategoryResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/BABH/BABHZhS/RegisteredAnimalsByCategoryResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="FarmerData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за замеделси производител</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FarmerName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на земеделски производител</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FarmerEGN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН на земеделски производител</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="FarmMainData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за животински обект</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FarmNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на животновъден обект</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OldFarmNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Стар номер на животновъден обект</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TerritorialUnitName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FarmerRelationship" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отношение на земеделския производител към обекта </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RelationshipPersonData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Лице, което има отношение към обекта</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EGN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип отношение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AnimalCategory">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Животни в категотия</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CategoryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на категория животни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CategoryName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на категория животни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Quantity" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой животни за категорията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="EarTags">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Ушни марки на животните</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CategoryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на категория</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CategoryName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на кода</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Tags" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Ушни марки</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="FarmInformation">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Детайлна информация за животински обект</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FarmMainData" type="FarmMainData" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="RelationshipPersonsData" type="RelationshipPersonData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			<xs:element name="AnimalCategories" type="AnimalCategory" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			<xs:element name="EarTags" type="EarTags" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RegisteredAnimalsByCategoryResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за вписани животни в животновъдни обекти по категории</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ValidDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="FarmerData" type="FarmerData" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="FarmsInformation" type="FarmInformation" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="RegisteredAnimalsByCategoryResponse" type="RegisteredAnimalsByCategoryResponseType"/>
</xs:schema>