Агенция по вписванията - Търговски регистър

Справка за актуално състояние(v1)

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.AVTRAdapter.APIService.ITRAPI.GetActualState

Структура на данните

 • Status - Статус на партида
 • UIC - Код на поле:00010 - ЕИК
 • Company - Код на поле:00020 - Фирма
 • LegalForm - Код на поле:00030 - Правна форма
  • LegalFormAbbr -
  • LegalFormName -
 • Transliteration - Код на поле:00040 - Изписване на чужд език
 • Seat - Код на поле:00050 - Седалище и адрес на управление
  • Address -
   • CountryCode -
   • Country -
   • IsForeign -
   • DistrictEkatte -
   • District -
   • MunicipalityEkatte -
   • Municipality -
   • SettlementEKATTE -
   • Settlement -
   • Area -
   • AreaEkatte -
   • PostCode -
   • ForeignPlace -
   • HousingEstate -
   • Street -
   • StreetNumber -
   • Block -
   • Entrance -
   • Floor -
   • Apartment -
  • Contacts -
   • Phone -
   • Fax -
   • EMail -
   • URL -
 • SeatForCorrespondence - Код на поле:00051 - Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната
  • CountryCode -
  • Country -
  • IsForeign -
  • DistrictEkatte -
  • District -
  • MunicipalityEkatte -
  • Municipality -
  • SettlementEKATTE -
  • Settlement -
  • Area -
  • AreaEkatte -
  • PostCode -
  • ForeignPlace -
  • HousingEstate -
  • Street -
  • StreetNumber -
  • Block -
  • Entrance -
  • Floor -
  • Apartment -
 • SubjectOfActivity - Код на поле:00060 - Предмет на дейност
  • Subject -
  • IsBank -
  • IsInsurer -
 • SubjectOfActivityNKID - Код на поле:00061 - Основна дейност по НКИД
  • NKIDcode -
  • NKIDname -
 • WayOfManagement - Код на поле:00080 - Начин на управление
 • WayOfRepresentation - Код на поле:00110 - Начин на представляване
 • TermsOfPartnership - Код на поле:00160 - Срок на дружеството
 • TermOfExisting - Код на поле:00161 - Срок на съществуване
 • SpecialConditions - Код на поле:00170 - Специални условия
 • HiddenNonMonetaryDeposit - Код на поле:00241 - Скрита непарична вноска
 • SharePaymentResponsibility - Код на поле:00250 - Отговорност над дялови вноски
 • ConcededEstateValue - Код на поле:00251 - Стойност на имуществото, предоставено от държавата или общината
 • CessationOfTrade - Код на поле:00260 - Прекратяване на търговската дейност
 • AddemptionOfTrader - Код на поле:00270 - Заличаване на търговеца
 • AddemptionOfTraderSeatChange - Код на поле:00271 - Заличаване поради преместване на седалището в друга дъжвава-членка
  • Address -
   • CountryCode -
   • Country -
   • IsForeign -
   • DistrictEkatte -
   • District -
   • MunicipalityEkatte -
   • Municipality -
   • SettlementEKATTE -
   • Settlement -
   • Area -
   • AreaEkatte -
   • PostCode -
   • ForeignPlace -
   • HousingEstate -
   • Street -
   • StreetNumber -
   • Block -
   • Entrance -
   • Floor -
   • Apartment -
  • Contacts -
   • Phone -
   • Fax -
   • EMail -
   • URL -
  • CompetentAuthorityForRegistration -
  • RegistrationNumber -
 • Funds - Код на поле:00310 - Капитал Размер
  • Value -
  • Euro -
  • Value -
  • Euro -
 • Shares - Код на поле:00311 - Акции
  • Type -
  • Count -
  • NominalValue -
 • MinimumAmount - Код на поле:00312 - Минимален размер
  • Value -
  • Euro -
 • DepositedFunds - Код на поле:00320 - Внесен капитал
  • Value -
  • Euro -
 • NonMonetaryDeposits - Код на поле:00330 - Непарична вноска
  • Description -
  • Value -
 • BuyBackDecision - Код на поле:00340 - Решение за обратно изкупуване на акции
 • BoardOfDirectorsMandate - Код на поле:00120 - Съвет на директорите
  • Type -
  • MandateValue -
 • AdministrativeBoardMandate - Код на поле:00122 - Административен орган
  • Type -
  • MandateValue -
 • BoardOfManagersMandate - Код на поле:00130 - Управителен съвет
  • Type -
  • MandateValue -
 • BoardOfManagers2Mandate - Код на поле:00132 - Управителен съвет
  • Type -
  • MandateValue -
 • LeadingBoardMandate - Код на поле:00133 - Ръководен орган
  • Type -
  • MandateValue -
 • SupervisingBoardMandate - Код на поле:00140 - Надзорен съвет
  • Type -
  • MandateValue -
 • SupervisingBoard2Mandate - Код на поле:00142 - Надзорен орган
  • Type -
  • MandateValue -
 • ControllingBoardMandate - Код на поле:00150 - Контролен съвет
  • Type -
  • MandateValue -
 • Details -
  • FieldName -
  • FieldCode -
  • FieldOrder -
  • Subject -
   • Indent -
   • Name -
   • IndentType -
 • DataValidForDate - Дата на валидност на данните
 • LiquidationOrInsolvency - Статус за ликвидация или несъстоятелност

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/ActualStateRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/ActualStateRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" schemaLocation="TRCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="ActualStateRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="UIC" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ActualStateRequest" type="ActualStateRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за актуално състояние</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/ActualStateResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/ActualStateResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" schemaLocation="TRCommon.xsd"/>
	<xs:simpleType name="LiquidationOrInsolvency">
		<xs:restriction base="xs:string">
		 <xs:enumeration value="В ликвидация"/>
		 <xs:enumeration value="В несъстоятелност"/>
		 <xs:enumeration value="В несъстоятелност (на II инстанция)"/>
		 <xs:enumeration value="В несъстоятелност (на III инстанция)"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="ActualStateResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Status" type="common:StatusType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="UIC" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00010 - ЕИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Company" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00020 - Фирма</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LegalForm" type="common:LegalFormType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00030 - Правна форма</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Transliteration" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00040 - Изписване на чужд език</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Seat" type="common:SeatType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00050 - Седалище и адрес на управление</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SeatForCorrespondence" type="common:AddressType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00051 - Адрес за кореспонденция с НАП на територията на страната</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SubjectOfActivity" type="common:SubjectOfActivityType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00060 - Предмет на дейност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SubjectOfActivityNKID" type="common:NKIDType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00061 - Основна дейност по НКИД</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WayOfManagement" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00080 - Начин на управление</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="WayOfRepresentation" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00110 - Начин на представляване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TermsOfPartnership" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00160 - Срок на дружеството</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TermOfExisting" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00161 - Срок на съществуване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SpecialConditions" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00170 - Специални условия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="HiddenNonMonetaryDeposit" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00241 - Скрита непарична вноска</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SharePaymentResponsibility" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00250 - Отговорност над дялови вноски</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ConcededEstateValue" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00251 - Стойност на имуществото, предоставено от държавата или общината</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CessationOfTrade" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00260 - Прекратяване на търговската дейност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AddemptionOfTrader" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00270 - Заличаване на търговеца</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AddemptionOfTraderSeatChange" type="common:AddemptionOfTraderType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00271 - Заличаване поради преместване на седалището в друга дъжвава-членка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Funds" type="common:CapitalAmountType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00310 - Капитал Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Shares" type="common:SharesType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00311 - Акции</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MinimumAmount" type="common:CapitalAmountType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00312 - Минимален размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DepositedFunds" type="common:CapitalAmountType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00320 - Внесен капитал</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NonMonetaryDeposits" type="common:NonMonetaryDepositsType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00330 - Непарична вноска</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BuyBackDecision" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00340 - Решение за обратно изкупуване на акции</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BoardOfDirectorsMandate" type="common:MandateType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00120 - Съвет на директорите</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AdministrativeBoardMandate" type="common:MandateType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00122 - Административен орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BoardOfManagersMandate" type="common:MandateType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00130 - Управителен съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BoardOfManagers2Mandate" type="common:MandateType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00132 - Управителен съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LeadingBoardMandate" type="common:MandateType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00133 - Ръководен орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SupervisingBoardMandate" type="common:MandateType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00140 - Надзорен съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SupervisingBoard2Mandate" type="common:MandateType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00142 - Надзорен орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ControllingBoardMandate" type="common:MandateType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00150 - Контролен съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Details" type="common:DetailsType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="DataValidForDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност на данните</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="LiquidationOrInsolvency" type="LiquidationOrInsolvency" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус за ликвидация или несъстоятелност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ActualStateResponse" type="ActualStateResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за актуално състояние</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="StatusType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Статус на партида</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Нова партида"/>
			<xs:enumeration value="Пререгистрирана партида"/>
			<xs:enumeration value="Нова закрита партида"/>
			<xs:enumeration value="Пререгистрирана закрита партида"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:element name="TestStatusType" type="StatusType"/>
	<xs:simpleType name="IndentTypeType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип индентификатор</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="EGN"/>
			<xs:enumeration value="UIC"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="Persons">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Person" type="SubjectType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonInformationType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Surname" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Family" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EGN" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="CompanyParticipationType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Company" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Търговско дружество</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="EIK" type="xs:string" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>ЕИК</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="CompanyName" type="xs:string" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Фирма (Наименование)</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="LegalForm" type="LegalFormType" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Правна форма</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="Fields" type="FieldsType" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Полета, в което е въведен подаденият ЕГН</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="FieldsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Field" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="LegalFormType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="LegalFormAbbr" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="LegalFormName" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="SeatType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Address" type="AddressType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Contacts" type="ContactsType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ContactsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Phone" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Fax" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="EMail" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="URL" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AddressType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CountryCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Country" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="IsForeign" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="DistrictEkatte" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="MunicipalityEkatte" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Municipality" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="SettlementEKATTE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Settlement" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Area" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="AreaEkatte" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="PostCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ForeignPlace" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="HousingEstate" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Street" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="StreetNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Block" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Entrance" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Floor" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Apartment" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="SubjectOfActivityType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Subject" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="IsBank" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="IsInsurer" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="NKIDType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="NKIDcode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="NKIDname" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="SubjectType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Indent" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="IndentType" type="IndentTypeType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="MandateType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="MandateValue" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="SharesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Share" type="ShareType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ShareType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Count" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="NominalValue" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="CapitalAmountType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Value" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Euro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="NonMonetaryDepositsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="NonMonetaryDeposit" type="NonMonetaryDepositType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="NonMonetaryDepositType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Value" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="DetailsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Detail" type="DetailType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="DetailType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FieldName" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="FieldCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="FieldOrder" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Subject" type="SubjectType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AddemptionOfTraderType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Address" type="AddressType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Contacts" type="ContactsType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="CompetentAuthorityForRegistration" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>