Агенция по вписванията - Търговски регистър

Справка за Валидност на ЕИК номер

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.AVTRAdapter.APIService.ITRAPI.GetValidUICInfo

Структура на данните

 • Status - Статус на партида
 • UIC - Код на поле:00010 - ЕИК
 • Company - Код на поле:00020 - Фирма
 • LegalForm - Код на поле:00030 - Правна форма
  • LegalFormAbbr -
  • LegalFormName -
 • DataValidForDate - Дата на валидност на данните

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/ValidUICRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/ValidUICRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" schemaLocation="TRCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="ValidUICRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="UIC" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ValidUICRequest" type="ValidUICRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Валидност на ЕИК номер</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/ValidUICResponse" xmlns:ns1="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/ValidUICResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR/ValidUICResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" schemaLocation="TRCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="ValidUICResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Status" type="common:StatusType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="UIC" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00010 - ЕИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Company" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00020 - Фирма</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LegalForm" type="common:LegalFormType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на поле:00030 - Правна форма</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="DataValidForDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на валидност на данните</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ValidUICResponse" type="ValidUICResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Валидност на ЕИК номер</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/TR" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="StatusType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Статус на партида</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Нова партида"/>
			<xs:enumeration value="Пререгистрирана партида"/>
			<xs:enumeration value="Нова закрита партида"/>
			<xs:enumeration value="Пререгистрирана закрита партида"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:element name="TestStatusType" type="StatusType"/>
	<xs:simpleType name="IndentTypeType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип индентификатор</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="EGN"/>
			<xs:enumeration value="UIC"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="Persons">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Person" type="SubjectType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonInformationType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Surname" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Family" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EGN" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="CompanyParticipationType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Company" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Търговско дружество</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="EIK" type="xs:string" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>ЕИК</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="CompanyName" type="xs:string" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Фирма (Наименование)</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="LegalForm" type="LegalFormType" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Правна форма</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="Fields" type="FieldsType" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Полета, в което е въведен подаденият ЕГН</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="FieldsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Field" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="LegalFormType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="LegalFormAbbr" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="LegalFormName" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="SeatType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Address" type="AddressType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Contacts" type="ContactsType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ContactsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Phone" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Fax" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="EMail" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="URL" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AddressType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CountryCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Country" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="IsForeign" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="DistrictEkatte" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="District" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="MunicipalityEkatte" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Municipality" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="SettlementEKATTE" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Settlement" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Area" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="AreaEkatte" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="PostCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ForeignPlace" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="HousingEstate" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Street" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="StreetNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Block" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Entrance" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Floor" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Apartment" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="SubjectOfActivityType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Subject" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="IsBank" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="IsInsurer" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="NKIDType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="NKIDcode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="NKIDname" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="SubjectType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Indent" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="IndentType" type="IndentTypeType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="MandateType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="MandateValue" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="SharesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Share" type="ShareType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ShareType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Type" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Count" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="NominalValue" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="CapitalAmountType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Value" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Euro" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="NonMonetaryDepositsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="NonMonetaryDeposit" type="NonMonetaryDepositType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="NonMonetaryDepositType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Value" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="DetailsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Detail" type="DetailType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="DetailType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FieldName" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="FieldCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="FieldOrder" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Subject" type="SubjectType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AddemptionOfTraderType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Address" type="AddressType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Contacts" type="ContactsType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="CompetentAuthorityForRegistration" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>