Изпълнителна агенция "Морска администрация" - Регистър на морските лица

Справка за свидетелства за правоспособност на морските лица

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.IAMASeafarersAdapter.APIService.ISeafarersAPI.SeafarersLicensesSearch

Структура на данните

 • Name - Име
 • Surname - Презиме
 • FamilyName - Фамилия
 • EGN - ЕГН
 • Certificates - Списък с придобитите правоспособности на лицето по актуални свидетелства
  • IssueDate -
  • ValidDate -
  • CertificateType -
  • UniqueNumber -
  • Id -
  • Qualification -
  • Duty -

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns="http://egov.bg/RegiX/IAMA/SeafarersLicensesRequest"
      targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/IAMA/SeafarersLicensesRequest"
      elementFormDefault="qualified"
      attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:complexType name="SeafarersLicensesRequestType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="EGN"
         type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="SeafarersLicensesRequest"
       type="SeafarersLicensesRequestType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Справка за свидетелства за правоспособност на морските лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      xmlns="http://egov.bg/RegiX/IAMA/SeafarersLicensesResponse"
      targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/IAMA/SeafarersLicensesResponse"
      elementFormDefault="qualified"
      attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:complexType name="SeafarersLicensesResponseType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Справка за свидетелства за правоспособност на морските лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="Name"
         type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Име</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="Surname"
         type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="FamilyName"
         type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="EGN"
         type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="Certificates"
         type="ArrayOfCertificate" >
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Списък с придобитите правоспособности на лицето по актуални свидетелства</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="SeafarersLicensesResponse"
       type="SeafarersLicensesResponseType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Справка за свидетелства за правоспособност на морските лица</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:complexType name="LicenseType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="LicenseName"
         type="xs:string"
         minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Наименование или вид правоспособност </xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ArrayOfCertificate">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="unbounded"
         name="Certificate"
         nillable="true"
         type="Certificate">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Свидетелство за правоспособност</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="Certificate">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="IssueDate"
         type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на издаване:</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="ValidDate"
         type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на валидност:</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="CertificateType"
         type="xs:string" >
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Вид на свидетелството</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="UniqueNumber"
         type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Уникален номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="Id"
         type="xs:int">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>ИД на свидетелството</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="Qualification"
         type="ArrayOfString" >
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Квалификации</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="1"
         name="Duty"
         type="ArrayOfString" >
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Отговорности</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ArrayOfString">
  <xs:sequence>
   <xs:element minOccurs="0"
         maxOccurs="unbounded"
         name="StringElement"
         nillable="true"
         type="xs:string" />
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:schema>