Национален осигурителен институт - Регистър на пенсионерите

Справка за доход от пенсия и добавка (УП-8)

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.NoiRPAdapter.APIService.IRPAPI.GetPensionIncomeAmountReport

Структура на данните

 • Title - Име на справка
 • ForDate - Дата на справката
 • TerritorialDivisionNOI - ТП на НОИ, където лицето получава пенсия
 • Identifier - ЕГН
 • Names - Трите имена на лицето
  • Name - Име
  • Surname - Презиме
  • FamilyName - Фамилия
 • PensionerStatus - Статус на пенсионер
 • DateOfDeath - Дата на смърт
 • ContentText - Текст на уверение
 • PensionPayments - Таблица с редове за всеки месец от зададения период
  • Month - Месец
  • TotalAmount - Получена сума (общо) (в лв)
  • PensionAmount - Пенсии (общо всички получавани пенсии (в лв)
  • AdditionForAssistance - Добавка за чужда помощ (в лв)
  • OtherAddition - Други добавки (в лв)

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NOI/RP/UP8Request" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/NOI/RP" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NOI/RP/UP8Request" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/NOI/RP" schemaLocation="RPCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="UP8RequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentifierType" type="common:IdentifierType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Period" type="common:PeriodType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Период на удостоверението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
 <xs:element name="UP8Request" type="UP8RequestType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Справка за доход от пенсия/и и добавка/и - обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/ и обр. УП-8а за промяна в пенсията/ите</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NOI/RP/UP8Response" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/NOI/RP" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NOI/RP/UP8Response" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/NOI/RP" schemaLocation="RPCommon.xsd"/>
	<xs:element name="UP8Response" type="UP8ResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за доход от пенсия/и и добавка/и - обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/ и обр. УП-8а за промяна в пенсията/ите</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="UP8ResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Title" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на справка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ForDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TerritorialDivisionNOI" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ТП на НОИ, където лицето получава пенсия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Names" type="common:PersonNames" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Трите имена на лицето</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PensionerStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на пенсионер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateOfDeath" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на смърт</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ContentText" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Текст на уверение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PensionPayments" type="common:PensionPaymentsType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Таблица с редове за всеки месец от зададения период </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NOI/RP" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NOI/RP" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PersonNames">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Имена на пенсионер</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Surname" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FamilyName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:simpleType name="IdentifierType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="ЕГН"/>
			<xs:enumeration value="ЛНЧ"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:element name="EnumHack" type="IdentifierType"/>
	<xs:complexType name="PeriodType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="From" type="MonthType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="To" type="MonthType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="MonthType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Month" type="xs:gMonth" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Месец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Year" type="xs:gYear" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PensionPaymentsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PensionPayment" type="PensionPaymentType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PensionPaymentType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Month" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Месец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TotalAmount" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Получена сума (общо) (в лв)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PensionAmount" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пенсии (общо всички получавани пенсии (в лв)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AdditionForAssistance" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Добавка за чужда помощ (в лв)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OtherAddition" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Други добавки (в лв)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AdditionAndReductionAmounts">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Допънителни суми и удръжки към пенсия</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="AdditionAndReductionAmount" type="AdditionAndReductionAmount" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AdditionAndReductionAmount">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Допънителна сума или удръжка към пенсия</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="TypeName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Value" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Pensions">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Пенсии</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Pension" type="Pension" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Pension">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Пенсия</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PensionType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на пенсията(лична, наследствена, добавка по чл.84) </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PensionAmount" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Сума за получаване на пенсията </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PensionCharacteristics">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Описания на характеристики на пенсия</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PensionCharacteristic" type="PensionCharacteristic" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PensionCharacteristic">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Описание на характеристика на пенсия</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DataText" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Характеристика</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValueText" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Стойност на характеристика</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>