Национален осигурителен институт - Регистър на обезщетенията за болест, майчинство и безработица

Справка за изплатено парично обезщетение при временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство и/или помощ по период на обезщетението

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.NoiROAdapter.APIService.IROAPI.SearchDisabilityCompensationByCompensationPeriod

Структура на данните

 • Identifier - ЕГН/ЛНЧ
 • IdentifierType - Тип на идентификатор
 • Names - Имена
 • PaymentData -
  • BenefitType - Вид на обезщетението
  • BenefitMonth - Месец от периода на обезщетението
  • BenefitYear - Година от период на обезщетението
  • BenefitAmount - Изплатена сума
  • BenefitDatePayment - Дата
 • MissingData - Празно - при наличие на данни за лицето. При липса на данни - "Липсват данни за изплатени обезщетения"

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NOI/RO/POVNPOBRequest" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/NOI/RO" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NOI/RO/POVNPOBRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/NOI/RO" schemaLocation="ROCommon.xsd"/>
	<xs:element name="POVNPOBRequest" type="POVNPOBRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за изплатено парично обезщетение при временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство и/или помощ по период на обезщетението</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="POVNPOBRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentifierType" type="common:IdentifierType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>начало на период</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:date">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>край на период</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NOI/RO/POVNPOBResponse" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/NOI/RO" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NOI/RO/POVNPOBResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/NOI/RO" schemaLocation="ROCommon.xsd"/>
	<xs:element name="POVNPOBResponse" type="POVNPOBResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за изплатено парично обезщетение при временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство и/или помощ по период на обезщетението</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="POVNPOBResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentifierType" type="common:IdentifierType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Names" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PaymentData" type="common:PaymentsWithDateType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="MissingData" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Празно - при наличие на данни за лицето. При липса на данни - "Липсват данни за изплатени обезщетения"</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NOI/RO" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NOI/RO" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="IdentifierType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="ЕГН"/>
			<xs:enumeration value="ЛНЧ"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:element name="Test" type="IdentifierType"/>
	<xs:complexType name="PaymentsWithDateType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Payment" type="PaymentWithDateType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PaymentsWithRegDate">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PaymentByDate" type="PaymentsWithRegType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Плащания за дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PaymentsWithRegType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RegNumberDate" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Входящ номер и дата на регистрацията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="PaymentsByType" type="BenefitPayments" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Плащания по вид</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PaymentWithDateType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="BenefitType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на обезщетението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BenefitMonth" type="xs:gMonth" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Месец от периода на обезщетението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BenefitYear" type="xs:gYear" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година от период на обезщетението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BenefitAmount" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изплатена сума</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BenefitDatePayment" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="BenefitPayments">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PaymentByType" type="BenefitPaymentType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Плащане по вид</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="BenefitPaymentType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="BenefitType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на обезщетението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Payments" type="Payment" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Плащания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Payment">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Payment" type="PaymentType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Плащане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PaymentType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="BenefitMonth" type="xs:gMonth" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Месец от периода на обезщетението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BenefitYear" type="xs:gYear" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година от период на обезщетението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BenefitAmount" type="xs:decimal" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изплатена сума</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>