Министерство на правосъдието - Регистър на разрешенията за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България

Справка за издадени/отказани разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел в РБ

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.ChNTsAdapter.APIService.IChNTsAPI.GetForeignerPermissions

Структура на данните

 • PermissionData -
  • ForeignerNames - Имена на чужденец
   • FirstNameLatin - Първо име на латиница
   • LastNameLatin - Фамилно име на латиница
   • OtherNameLatin - Други имена на латиница
   • PseudonimLatin - Псевдоним на латиница
   • FirstNameCyrillic - Първо име на кирилица
   • LastNameCyrillic - Фамилно име на кирилица
   • OtherNameCyrillic - Други имена на кирилица
   • PseudonimCyrillic - Псевдоним на кирилица
  • BatchNumber - Партиден номвер в регистъра
  • NationalityCode - Националност - код на държава
  • NationalityName - Националност - наименование на държава
  • StatusCode - Код на статус
  • StatusName - Наименование на статус
  • Resolution - Решение за разрешение
   • OrderNumber -
   • OrderDate -
  • Permission - Разрешение
   • DateFrom -
   • DateTo -
   • ActivityType -
   • NonprofitEntityName -
   • Address -
    • DistrictCode - Код на област
    • DistrictName - Наименование на област
    • MunicipalityCode - Код на община
    • MunicipalityName - Наименование на община
    • TerritorialUnitCode - Код на населено място
    • TerritorialUnitName - Наименование на населено място
    • PostCode - Пощенски код
    • AddressDescription - Описание на адрес в рамките на населеното място на дейността
 • SearchDate - Дата, към която е извършена справката

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MP/ChNTs/ForeignerPermissionsRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MP/ChNTs/ForeignerPermissionsRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ForeignerPermissionsRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри за Справка за издадени/отказани разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел в РБ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="SearchDate" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата, към която е извършена справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NamesLatin" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>

			<xs:element name="BirthDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на раждане на лицето</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LNCh" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Личен номер на чужденец</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ForeignerPermissionsRequest" type="ForeignerPermissionsRequestType"/>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MP/ChNTs/ForeignerPermissionsResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MP/ChNTs/ForeignerPermissionsResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ForeignerPermissionsResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за издадени/отказани разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел в РБ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PermissionData" type="ForeignerPermissionData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			<xs:element name="SearchDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата, към която е извършена справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Permission">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел в РБ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начална дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Крайна дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ActivityType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид дейност, извършвана от чужденеца</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NonprofitEntityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЮЛНЦ, чрез което извършва дейността</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="ActivityAddress" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на дейността</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ActivityAddress">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Адрес на дейността</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DistrictCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TerritorialUnitCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TerritorialUnitName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AddressDescription" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание на адрес в рамките на населеното място на дейността</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ForeignerPermissionData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за разрешение за извършване на дейност с нестопанска цел</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
   <xs:element name="NamesLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Имена на латиница</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="NamesCyrillic" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Имена на кирилица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="NationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Националност - код на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Националност - наименование на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StatusCode" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на статус: 1 - Новосъздаден, 2 - Регистриран, 3 - Отказан</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StatusName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на статус</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Resolution" type="Resolution" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Решение за разрешение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Permission" type="Permission" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Разрешение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Resolution">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Решения за издаване/продължаване/отказ/отнемане на разрешения</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="OrderNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на заповед</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrderDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на заповед</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ForeignerPermissionsResponse" type="ForeignerPermissionsResponseType"/>
</xs:schema>