Министерство на образованието и науката - Регистърът на дипломи и свидетелства за завършено основно и средно образование и придобита степен на професионална квалификация

Справка за вписани в регистъра заверки на образователни документи

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.RDSOAdapter.APIService.IRDSOAPI.GetCertifiedDiplomaInfo

Структура на данните

 • GenerationTimeStamp -
 • CertifiedDocument -
  • intID - Идентификатор на документа; служебно поле
  • intStudentID - ЕГН, ЛНЧ или служебен номер на ученика / студента
  • IDType - 1- ЕГН, 2 - ЛНЧ, 3 - ИДН - каквото е подадено като входни данни
  • vcName1 - Име на ученика
  • vcName2 - Презиме на ученика
  • vcName3 - Фамилия на ученика
  • intDocumentType - Код на документа
  • vcDocumentName - Наименование на документа
  • vcPrnSer - Серия на документа
  • vcPrnNo - Номер на документа
  • vcRegNo - Регистрационен номер на документа
  • dtCertDate - Дата на заверка на документа
  • DocumentImages -

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      elementFormDefault="qualified"
      attributeFormDefault="unqualified"
      targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MOMN/RDSO/CertifiedDocumentsRequest"
      xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MOMN/RDSO"
      xmlns="http://egov.bg/RegiX/MOMN/RDSO/CertifiedDocumentsRequest">
 <xs:import schemaLocation="RDSOCommonXSD.xsd" namespace="http://egov.bg/RegiX/MOMN/RDSO"/>


 <xs:complexType name="CertifiedDocumentsSearchType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="StudentID" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>ЕГН, ЛНЧ или служебен номер на ученика / студента</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="DocumentNumber" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="1">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Номер на документ - въвежда се само цифровата част на номера</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="IDType" type="common:IdentifierType" minOccurs="1" maxOccurs="1" >
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>EGN, LNCh, IDN - каквото е подадено като StudentID</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>

 <xs:element name="CertifiedDocumentsRequest" type="CertifiedDocumentsSearchType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Търсене на данни от Регистъра на дипломите за завършена образователна степен за средно образование и придобита степен на професионална квалификация</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
      elementFormDefault="qualified"
      attributeFormDefault="unqualified"
      targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MOMN/RDSO/CertifiedDocumentsResponse"
      xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MOMN/RDSO"
      xmlns="http://egov.bg/RegiX/MOMN/RDSO/CertifiedDocumentsResponse">
 <xs:import schemaLocation="RDSOCommonXSD.xsd" namespace="http://egov.bg/RegiX/MOMN/RDSO"/>

 <xs:complexType name="CertifiedDocumentsType" >
  <xs:sequence>
    <xs:element name="GenerationTimeStamp" type="xs:dateTime" minOccurs="0"/>
   <xs:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="CertifiedDocument" nillable="true" type="common:CertifiedDocumentType">
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>

 <xs:element name="CertifiedDocumentsResponse" type="CertifiedDocumentsType"/>
 
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MOMN/RDSO" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MOMN/RDSO" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="IdentifierType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="EGN"/>
			<xs:enumeration value="LNCh"/>
			<xs:enumeration value="IDN"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="DiplomaDocumentType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="intID" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на документа; служебно поле</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intStudentID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН, ЛНЧ или служебен номер на ученика / студента</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IDType" type="IdentifierType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>1- ЕГН, 2 - ЛНЧ, 3 - ИДН - каквото е подадено като входни данни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcName1" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на ученика</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcName2" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Презиме на ученика</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcName3" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия на ученика</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intBPlaceE" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Месторождение (код на населеното място по ЕКАТТЕ)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="codeNationality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Гражданство (код на държавата по международната класификация ISO 3166)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="boolGender" type="xs:boolean" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пол на студента: 0 мъж, 1 жена</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intDocumentType" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcDocumentName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intYearGraduated" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година на завършване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcPrnSer" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Серия на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcPrnNo" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcRegNo1" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен на документа (част 1)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcRegNo2" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен на документа (част 2)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="dtRegDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intSchoolID" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на училището, издало документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcSchoolName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на училището, издало документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intEKATTE" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на населеното място по ЕКАТТЕ на училището, издало документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intVETSpeciality" type="xs:long" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation> Код на завършена специалност (при придобита професионална квалификация)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcVETSpecialityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на специалност (при придобита професионална квалификация)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intVETLevel" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на придобита степен на професионална квалификация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcVETLevelName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на степен на професионална квалификация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intVETGroupIdent" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на професионално направление (при придобита степен на професионална квалификация)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcEducAreaName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на професионално направление (при придобита степен на професионална квалификация)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intEdForm" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на форма на обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcEdFormName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на форма на обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intClassType" type="xs:short" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на вид подготовка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcClassTypeName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на вид подготовка (профилирана, професионална и пр.)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intMeanMark" type="xs:float" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Среден успех от дипломата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentImages" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Съдържа масив от изображения на документа</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="DocumentImage" type="xs:base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="CertifiedDocumentType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="intID" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на документа; служебно поле</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intStudentID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН, ЛНЧ или служебен номер на ученика / студента</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IDType" type="IdentifierType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>1- ЕГН, 2 - ЛНЧ, 3 - ИДН - каквото е подадено като входни данни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcName1" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на ученика</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcName2" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Презиме на ученика</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcName3" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия на ученика</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="intDocumentType" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcDocumentName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcPrnSer" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Серия на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcPrnNo" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="vcRegNo" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="dtCertDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на заверка на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentImages" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Съдържа масив от изображения на документа</xs:documentation>
					</xs:annotation>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="DocumentImage" type="xs:base64Binary" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>