Министерство на правосъдието - Централен регистър на особените залози

Справка за извличане на данни за вписванията във връзка с определена сделка, запор на имущество или решение на съда по несъстоятелност

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.CROZAdapter.APIService.ICROZAPI.GetConsignmentInfo

Структура на данните

 • consignment -
  • consignment_number - Идентификационен код
  • consignmentParticipants -
   • particip_id - Служебен идентификатор на участник
   • particip_id_code - Идентификационен код на участник
   • name -
    • name1 - Име
    • name2 - Презиме
    • name3 - Фамилия
    • company - Име на компания
   • full_name - Пълно име на участник
   • city - Град
   • address - Адрес
   • zip - Пощенски код
  • consignEntries -
   • regId - Регистрационен номер
   • status - Състояние на вписването
   • description - Описание
   • reg_date - Дата на вписване
   • reg_time - Час на вписване
   • page_numbers - Брой страници на оптичният архив за вписването
   • expire_date - Дата, на която се прекратява вписването
   • scanned -
   • creditors -
    • participant -
     • particip_id - Служебен идентификатор на участник
     • particip_id_code - Идентификационен код на участник
     • name -
      • name1 - Име
      • name2 - Презиме
      • name3 - Фамилия
      • company - Име на компания
     • full_name - Пълно име на участник
     • city - Град
     • address - Адрес
     • zip - Пощенски код
    • proceedexecutionDates - Дати на регистрация на неархивирани вписвания в състояние различно от „Отказ” от тип 05-„Заявление за вписване на пристъпване към изпълнение”
    • leftExecutionDates - Дати на регистрация на неархивирани вписвания в състояние различно от „Отказ” от тип 07-„Заявление за вписване на изоставяне на изпълненнието”
    • eraseExecutionDates - Дати на регистрация на неархивирани вписвания в състояние различно от „Отказ” от тип 12-„Съгласие за заличаване на вписването”
   • rejected -
   • archived -
   • oa_pole17 -
    • regId - Регистрационен номер
    • sheet - Номер на лист
    • sheet_type - Тип
    • imgFaceType - Тип на запис - лице
    • imgFace - Съдържание на запис - лице
    • img_side -
    • imgBackType - Тип на запис - гръб
    • imgBack - Съдържание на запис - гръб
   • newManagerDates -
   • amd_numbers -
   • opis_header -
   • retId -
   • pledgeOnClaim -
   • distrainSecuredClaims -
 • synchronizationDate - Дата на актуалност на данните
 • mode -
 • archiveLikeFilter -

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/CROZ/CROZ/ConsignmentsRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/CROZ/CROZ/ConsignmentsRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ConsignmentInfoSearchType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка/удостоверение за вписванията по партида на определено лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ParticipantID" type="xs:int">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Служебен идентификатор на участник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начална дата на периода на актуалност на данните</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Крайна дата на периода на актуалност на данните</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ConsignmentsRequest" type="ConsignmentInfoSearchType"/>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/CROZ/CROZ/ConsignmentsResponse" xmlns:cr="http://egov.bg/RegiX/CROZ/CROZ" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/CROZ/CROZ/ConsignmentsResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/CROZ/CROZ" schemaLocation="CROZCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="ConsignmentDataType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Вписванията по партида на определено лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="consignment" type="cr:ConsignmentType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="synchronizationDate" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на актуалност на данните</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="mode" type="xs:int" minOccurs="0"/>
			<!--<xs:element name="isOAIncluded" type="xs:string" minOccurs="0"></xs:element>-->
			<xs:element name="archiveLikeFilter" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ConsignmentsResponse" type="ConsignmentDataType"/>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/CROZ/CROZ" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/CROZ/CROZ" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="participantName">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Имена на участник</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="name1" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="name2" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="name3" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="company" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на компания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="participant">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Участник</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="particip_id" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Служебен идентификатор на участник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="particip_id_code" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификационен код на участник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="name" type="participantName" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="full_name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пълно име на участник</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="city" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Град</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="address" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="zip" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пощенски код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="participantsArray">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък на участници</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="participant" type="participant" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="consignCreditorsArray">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък на участниците по първоначалното вписване или допълнителните вписвания към него</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="consignCreditors" type="consignCreditor" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="consignEntry">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Първоначално вписване</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="regId" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="status" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Състояние на вписването</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="reg_date" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на вписване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="reg_time" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Час на вписване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="page_numbers" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой страници на оптичният архив за вписването</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="expire_date" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата, на която се прекратява вписването</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="scanned" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="creditors" type="consignCreditorsArray" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="rejected" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="archived" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="oa_pole17" type="OAArray" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="newManagerDates" type="datesArray" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="amd_numbers" type="xs:int" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="opis_header" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="retId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="pledgeOnClaim" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="distrainSecuredClaims" type="distrainSecuredClaimArray" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="consignEntriesArray">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък на първоначални вписвания</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="consignEntries" type="consignEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="consignCreditor">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Участник по първоначалното вписване или допълнителните вписвания към него</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="participant" type="participant" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="proceedexecutionDates" type="datesArray" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дати на регистрация на неархивирани вписвания в състояние различно от „Отказ” от тип 05-„Заявление за вписване на пристъпване към изпълнение”</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="leftExecutionDates" type="datesArray" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дати на регистрация на неархивирани вписвания в състояние различно от „Отказ” от тип 07-„Заявление за вписване на изоставяне на изпълненнието”</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="eraseExecutionDates" type="datesArray" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дати на регистрация на неархивирани вписвания в състояние различно от „Отказ” от тип 12-„Съгласие за заличаване на вписването”</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="datesArray">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък от дати</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="dates" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="distrainSecuredClaimArray">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="distrainSecuredClaim" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="OA">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Запис в оптичен архив</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="regId" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="sheet" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на лист</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="sheet_type" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="imgFaceType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на запис - лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="imgFace" type="xs:base64Binary" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Съдържание на запис - лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!--<xs:element name="imgBackType" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Тип на запис - гръб</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="imgBack" type="xs:base64Binary" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Съдържание на запис - гръб</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>-->
			<xs:element name="imgBackType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на картинка за гръб</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="imgBack" type="xs:base64Binary" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Съдържание на кратинка за гръб</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="img_side" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="2">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание на видове на страните-ЛИЦЕ, ГРЪБ: (FACE, BACK)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="OAArray">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Оптичен архив</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="oas" type="OA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="changeType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="prop1" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="prop2" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="prop3" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="entry">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="regId" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="status" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Състояние на вписването</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="description" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="reg_date" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на вписване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="reg_time" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Час на вписване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="page_numbers" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой страници на оптичният архив за вписването</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="expire_date" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата, на която се прекратява вписването</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="scanned" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="creditors" type="participantsArray" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="debtors" type="participantsArray" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="rejected" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="archived" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="oa_pole17" type="OAArray" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="oa_extraPages" type="OAArray" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="parent" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="opis_header" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="retId" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="pledgeOnClaim" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="distrainSecuredClaims" type="distrainSecuredClaimArray" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="amendment">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="entry" type="entry" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="changeType" type="changeType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="amendmentsArray">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="amendments" type="amendment" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ConsignmentType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Партида</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="consignment_number" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификационен код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="consignmentParticipants" type="participantsArray" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="consignEntries" type="consignEntriesArray" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="DealType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Сделка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="entry" type="entry" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вписване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="amendments" type="amendmentsArray" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изменения</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>