Патентно ведомство - Държавен регистър на полезните модели

Справка за полезни модели по наименование

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.PvUmAdapter.APIService.IPvUmAPI.GetREG_UM_Name

Структура на данните

 • Patent - Съдържа данни за един патент
  • ApplicationNumber - Заявителски номер
  • ApplicationDate - Дата на заявяване
  • RegistrationNumber - Регистров номер
  • RegistrationDate - Дата на регистрация
  • ExpiryDate - Дата на изтичане на срока на закрила
  • PatentCurrentStatusCode - Статус на патента (правен статус)
  • PatentCurrentStatusDate - Дата на придобиване на текущия правен статус
  • PatentTitle - Заглавие на патента
   • languageCode -
   • sequenceNumber -
   • Value -
  • PatentDescription - Описание (абстракт) - свободен текст, незадължително
   • languageCode -
   • sequenceNumber -
   • Value -
  • PatentKind - Тип на патента
  • PatentRepresentationSheetDetails - Графични изображения на патента
   • ViewIdentifier -
   • ViewFileFormat -
   • ViewTitle -
    • languageCode -
    • sequenceNumber -
    • Value -
   • ViewBinary -
  • IPCClassDetails - Класове съгласно Международната Патентна Класификация (МПК)
   • IPCClass -
   • IPCName -
  • PriorityDetails - Kонвенционен приоритет
   • PriorityCountryCode - Държава на приоритет
   • PriorityNumber - Номер на приоритет
   • PriorityDate - Дата
  • ExhibitionPriorityDetails - Изложбен приоритет
   • ExhibitionCountryCode - Държава на изложба
   • ExhibitionCityName - Град на изложба
   • ExhibitionName - Име на изложба
   • ExhibitionDate - Дата на изложба
   • Comment - Коментар
    • languageCode -
    • sequenceNumber -
    • Value -
  • PublicationDetails - Данни за публикации в бюлетина на Патентно ведомство
   • PublicationIdentifier - Номер на бюлетин
   • PublicationSection - Раздел в бюлетина
   • PublicationSubsection - Подраздел в бюлетина
   • PublicationDate - Дата на публикация
  • ApplicantDetails - Данни за заявителите
   • Applicant -
    • ApplicantIdentifier - Вътрешно-системен идентификатор
    • ApplicantNationalityCode - Националност(код)
    • ApplicantAddressBook -
     • FormattedNameAddress -
      • Name -
       • FormattedName -
        • NamePrefix - Префикс
        • FirstName - Име
        • MiddleName - Презиме
        • LastName - Фамилия
        • SecondLastName - Втора фамилия
        • OrganizationName - Име на организация
      • Address -
       • FormattedAddress -
        • AddressStreet - Улица
        • AddressCity - Град
        • AddressCounty - Държава
        • AddressState - Щат
        • AddressPostcode - Пощенски код
        • FormattedAddressCountryCode - Двубуквен код на държава
     • ContactInformationDetails -
      • Phone -
      • Fax -
      • Email -
      • URL -
      • OtherElectronicAddress -
  • RepresentativeDetails - Данни за представителите по индустриална собственост (ПИС)
   • Representative -
    • RepresentativeIdentifier - Идентификатор на ПИС
    • RepresentativeNationalityCode - Националност
    • RepresentativeLegalEntity - Тип на ПИС (физическо/юридическо лице)
    • RepresentativeAddressBook -
     • FormattedNameAddress -
      • Name -
       • FormattedName -
        • NamePrefix - Префикс
        • FirstName - Име
        • MiddleName - Презиме
        • LastName - Фамилия
        • SecondLastName - Втора фамилия
        • OrganizationName - Име на организация
      • Address -
       • FormattedAddress -
        • AddressStreet - Улица
        • AddressCity - Град
        • AddressCounty - Държава
        • AddressState - Щат
        • AddressPostcode - Пощенски код
        • FormattedAddressCountryCode - Двубуквен код на държава
     • ContactInformationDetails -
      • Phone -
      • Fax -
      • Email -
      • URL -
      • OtherElectronicAddress -
  • InventorDetails - Данни за изобретател(и)
   • InventorNationalityCode - Националност(код)
   • InventorLegalEntity - Тип на изобретател (физическо/юридическо лице)
   • InventorAddressBook -
    • FormattedNameAddress -
     • Name -
      • FormattedName -
       • NamePrefix - Префикс
       • FirstName - Име
       • MiddleName - Презиме
       • LastName - Фамилия
       • SecondLastName - Втора фамилия
       • OrganizationName - Име на организация
     • Address -
      • FormattedAddress -
       • AddressStreet - Улица
       • AddressCity - Град
       • AddressCounty - Държава
       • AddressState - Щат
       • AddressPostcode - Пощенски код
       • FormattedAddressCountryCode - Двубуквен код на държава
    • ContactInformationDetails -
     • Phone -
     • Fax -
     • Email -
     • URL -
     • OtherElectronicAddress -

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/UM/NameRequest" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/UM/NameRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="getUtilityModelByName" type="getUtilityModelByNameType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по име на полезен модел</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="getUtilityModelByNameType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="UmodelName" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на полезен модел</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2008 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/UM/PatentDetailsResponse" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/UM/PatentDetailsResponse">
	<!-- <xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/UM/Common" schemaLocation="CommonTypes.xsd"/> -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Root element 																															 -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">PatentDetails - Root element; Съдържа един или повече елемента от тип PatentType</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:element name="PatentDetails" type="PatentDetailsType"/>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- === 			Съдържа един или повече елемента от тип PatentType 			 					===-->
	<xs:complexType name="PatentDetailsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Patent" type="PatentType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation> Съдържа данни за един патент</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- ==== Съдържа данни за един патент 																			==== -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : PatentType.xsd                      -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">TradeMarkType - Съдържа данни за един патент:</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">ApplicationNumber - Заявителски номер</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">ApplicationDate - Дата на заявяване</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">RegistrationNumber - Регистров номер номер </xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">RegistrationDate - Дата на регистрация </xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">ExpiryDate - Дата на изтичане на срока на закрила (или само "срок на закрила")</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">PatentCurrentStatusCode -Статус на патента (правен статус) - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">PatentCurrentStatusDate - Дата на придобиване на текущия правен статус</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">PatentTitle - Заглавие на патента</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">PatentDescription - Описание (абстракт) - свободен текст, незадължително</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">PatentKind - Тип на патента - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd </xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">PatentRepresentationSheetDetails - Графични изображения на патента</xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">IPCClassDetails -Класове съгласно Международната Патентна Класификация (МПК) </xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">PriorityDetails - конвенционен приоритет - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd </xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">ExhibitionPriorityDetails - изложбен приоритет - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd </xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">PublicationDetails - данни за публикации в бюлетина на Патентно ведомство - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd </xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">ApplicantDetails -данни за заявителите - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd </xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">RepresentativeDetails - данни за представителите по индустриална собственост (ПИС) - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd </xs:documentation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">InventorDetails - данни за изобретател(и)- съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:complexType name="PatentType">
		<xs:sequence>
			<!-- Заявителски номер-->
			<xs:element name="ApplicationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заявителски номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Дата на заявяване-->
			<xs:element name="ApplicationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на заявяване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Регистров номер номер -->
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистров номер </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Дата на регистрация -->
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Дата на изтичане на срока на закрила (или само "срок на закрила")-->
			<xs:element name="ExpiryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на изтичане на срока на закрила</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Статус (правен статус) - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd-->
			<xs:element name="PatentCurrentStatusCode" type="PatentCurrentStatusCodeType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на патента (правен статус)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Дата на придобиване на текущия правен статус-->
			<xs:element name="PatentCurrentStatusDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на придобиване на текущия правен статус</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Заглавие на патента -->
			<xs:element name="PatentTitle" type="TextType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заглавие на патента</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Описание (абстракт) - свободен текст, незадължително -->
			<xs:element name="PatentDescription" type="TextType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание (абстракт) - свободен текст, незадължително</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Тип на патента - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="PatentKind" type="PatentKindType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на патента </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Графични изображения на патента -->
			<xs:element name="PatentRepresentationSheetDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Графични изображения на патента</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="PatentViews" type="ViewType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- Класове съгласно Международната Патентна Класификация (МПК) -->
			<xs:element name="IPCClassDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Класове съгласно Международната Патентна Класификация (МПК)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="IPCClass" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Код на класа</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="IPCName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Име на класа</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- конвенционен приоритет - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="PriorityDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Kонвенционен приоритет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Priority" type="PriorityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- изложбен приоритет - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="ExhibitionPriorityDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изложбен приоритет </xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="ExhibitionPriority" type="ExhibitionPriorityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- данни за публикации в бюлетина на Патентно ведомство - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="PublicationDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за публикации в бюлетина на Патентно ведомство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Publication" type="PublicationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!--данни за заявителите - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="ApplicantDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за заявителите</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Applicant" type="ApplicantType" minOccurs="0"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- данни за представителите по индустриална собственост (ПИС) - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="RepresentativeDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за представителите по индустриална собственост (ПИС)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Representative" type="RepresentativeType" minOccurs="0"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- данни за изобретател(и)- съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="InventorDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за изобретател(и)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Inventor" type="InventorType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : PatentCurrentStatusCodeType.xsd              -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:element name="PatentCurrentStatusCode" type="PatentCurrentStatusCodeType"/>
	<xs:simpleType name="PatentCurrentStatusCodeType">
		<xs:restriction base="xs:token">
			<xs:enumeration value="Filed"/>
			<xs:enumeration value="Withdrawn"/>
			<xs:enumeration value="Rejected"/>
			<xs:enumeration value="Registered"/>
			<xs:enumeration value="Cancelled"/>
			<xs:enumeration value="Expired"/>
			<xs:enumeration value="Undefined"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : TextType.xsd                       -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="TextType">
		<xs:simpleContent>
			<xs:extension base="xs:string">
				<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="optional"/>
				<xs:attribute name="sequenceNumber" type="xs:integer" use="optional"/>
			</xs:extension>
		</xs:simpleContent>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : PatentKindType.xsd                    -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:element name="PatentKind" type="PatentKindType"/>
	<xs:simpleType name="PatentKindType">
		<xs:restriction base="xs:token">
			<xs:enumeration value="NationalPatent"/>
			<xs:enumeration value="SPCPatent"/>
			<xs:enumeration value="NationalUtilityModel"/>
			<xs:enumeration value="SPCUtilityModel"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : ViewType.xsd                       -->
	<!-- Author   : DS-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.1                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="ViewType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ViewIdentifier" type="xs:token" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ViewFileFormat" type="FileFormatType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ViewTitle" type="TextType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ViewBinary" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : PriorityType.xsd                     -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="PriorityType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PriorityCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Държава на приоритет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PriorityNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на приоритет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PriorityDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : ExhibitionPriorityType.xsd                -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="ExhibitionPriorityType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ExhibitionCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Държава на изложба</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExhibitionCityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Град на изложба</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExhibitionName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на изложба</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExhibitionDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на изложба</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Comment" type="TextType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Коментар</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : PublicationType.xsd                   -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="PublicationType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PublicationIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на бюлетин</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PublicationSection" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Раздел в бюлетина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PublicationSubsection" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Подраздел в бюлетина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PublicationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на публикация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : ApplicantType.xsd                    -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="ApplicantType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ApplicantIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вътрешно-системен идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ApplicantNationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Националност(код)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ApplicantAddressBook" type="AddressBookType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : RepresentativeType.xsd                  -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="RepresentativeType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RepresentativeIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на ПИС</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RepresentativeNationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Националност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RepresentativeLegalEntity" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на ПИС (физическо/юридическо лице)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RepresentativeAddressBook" type="AddressBookType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : InventorType.xsd                    -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="InventorType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="InventorNationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Националност(код)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InventorLegalEntity" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на изобретател (физическо/юридическо лице)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InventorAddressBook" type="AddressBookType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : AddressBookType.xsd                   -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="AddressBookType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FormattedNameAddress" type="FormattedNameAddressType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ContactInformationDetails" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Phone" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Телефон</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="Fax" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Факс</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>E-mail адрес</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="URL" type="xs:anyURI" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Уебсайт</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="OtherElectronicAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Друг електронен адрес</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : FormattedNameAddressType.xsd               -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="FormattedNameAddressType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Name" type="NameType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Address" type="AddressType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : NameType.xsd                       -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="NameType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FormattedName" type="FormattedNameType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : AddressType.xsd                     -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="AddressType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FormattedAddress" type="FormattedAddressType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : FormattedNameType.xsd                    -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="FormattedNameType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="NamePrefix" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Префикс</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SecondLastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Втора фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrganizationName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на организация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : FormattedAddressType.xsd                    -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="FormattedAddressType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="AddressStreet" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Улица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AddressCity" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Град</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AddressCounty" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AddressState" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Щат</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AddressPostcode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пощенски код</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FormattedAddressCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Двубуквен код на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : FileFormatType.xsd                    -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:element name="FileFormat" type="FileFormatType"/>
	<xs:simpleType name="FileFormatType">
		<xs:union memberTypes="xs:token">
			<xs:simpleType>
				<xs:restriction base="xs:token">
					<xs:enumeration value="JPEG"/>
					<xs:enumeration value="TIFF"/>
					<xs:enumeration value="PNG"/>
					<xs:enumeration value="GIF"/>
					<xs:enumeration value="Other"/>
				</xs:restriction>
			</xs:simpleType>
		</xs:union>
	</xs:simpleType>
</xs:schema>