Патентно ведомство - Държавнен регистър на марките

Справка за статус на марка по заявителски номер

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.PvMarksAdapter.APIService.IPvMarksAPI.GetREG_MARKS_App_Number

Структура на данните

 • TradeMarks -
  • RegistrationOfficeCode -
  • ApplicationNumber - Заявителски номер
  • ApplicationDate - Дата на заявяване
  • RegistrationNumber - Регистров номер
  • RegistrationDate - Дата на регистрация
  • ApplicationReference - Вътрешна идентификация на заявителя (Refenence)
  • ApplicantSideCaseKey - Вътрешна идентификация на заявителя (Case key)
  • ApplicationLanguageCode - Език на заявяване
  • ExpiryDate - Дата на изтичане на марката
  • MarkCurrentStatusCode - Статус на марката (правен статус)
  • MarkCurrentStatusDate - Дата на придобиване на текущия правен статус
  • KindMark - Тип на марката
  • MarkFeature - Вид на марката
  • MarkDescriptionDetails - Описание на марката - свободен текст, незадължително
  • MarkDisclaimerDetails - Незащитими елементи - свободен текст, незадължително
  • WordMarkSpecification - Наименование на марката (в случай че е словна)
   • MarkVerbalElementText -
    • LanguageCode -
    • SequenceNumber -
    • Value -
   • MarkTranslation -
    • LanguageCode -
    • SequenceNumber -
    • Value -
  • MarkImageDetails - Изображение на марката (в случай че е образна, комбинирана, триизмерна или звукова)
   • MarkImage -
    • MarkImageFileFormat -
    • MarkImageColourClaimedText -
     • LanguageCode -
     • SequenceNumber -
     • Value -
    • MarkImageCategory -
     • CategoryCodeDetails -
    • MarkImageBinary -
  • GoodsServicesDetails - Описание на стоките и услугите съгласно международната класификаия
   • GoodsServices -
    • ClassDescriptionDetails -
     • ClassNumber -
     • GoodsServicesDescription -
      • LanguageCode -
      • SequenceNumber -
      • Value -
  • PriorityDetails - Конвенционен приоритет
   • PriorityCountryCode - Държава на приоритет
   • PriorityNumber - Номер на приоритет
   • PriorityDate - Дата
  • ExhibitionPriorityDetails - Изложбен приоритет
   • ExhibitionCountryCode - Държава на изложбен приоритет
   • ExhibitionCityName - Град
   • ExhibitionName - Име на изложба
   • ExhibitionDate - Дата на изложба
   • Comment - Коментар
    • LanguageCode -
    • SequenceNumber -
    • Value -
  • PublicationDetails - Данни за публикации в бюлетина на Патентно ведомство
   • PublicationIdentifier - Номер на бюлетин
   • PublicationSection - Раздел в бюлетина
   • PublicationSubsection - Подраздел в бюлетина
   • PublicationDate - Дата на публикация
  • ApplicantDetails - Данни за заявителите
   • Applicant -
    • ApplicantIdentifier - Идентификатор на заявителя
    • ApplicantNationalityCode - Националност
    • ApplicantAddressBook -
     • FormattedNameAddress -
      • Name -
       • FormattedName -
        • NamePrefix - Префикс
        • FirstName - Име
        • MiddleName - Презиме
        • LastName - Фамилия
        • SecondLastName - Втора Фамилия
        • OrganizationName - Име на организация
      • Address -
       • FormattedAddress -
        • AddressStreet - Улица
        • AddressCity - Град
        • AddressCounty - Държава
        • AddressState - Щат
        • AddressPostcode - Пощенски код
        • FormattedAddressCountryCode - Двубуквен код на държава
     • ContactInformationDetails -
      • Phone -
      • Fax -
      • Email -
      • URL -
      • OtherElectronicAddress -
  • RepresentativeDetails - Данни за представителите по индустриална собственост (ПИС)
   • Representative -
    • RepresentativeIdentifier - Идентификатор на ПИС
    • RepresentativeNationalityCode - Националност
    • RepresentativeLegalEntity - Тип на ПИС (физическо/юридическо лице)
    • RepresentativeAddressBook -
     • FormattedNameAddress -
      • Name -
       • FormattedName -
        • NamePrefix - Префикс
        • FirstName - Име
        • MiddleName - Презиме
        • LastName - Фамилия
        • SecondLastName - Втора Фамилия
        • OrganizationName - Име на организация
      • Address -
       • FormattedAddress -
        • AddressStreet - Улица
        • AddressCity - Град
        • AddressCounty - Държава
        • AddressState - Щат
        • AddressPostcode - Пощенски код
        • FormattedAddressCountryCode - Двубуквен код на държава
     • ContactInformationDetails -
      • Phone -
      • Fax -
      • Email -
      • URL -
      • OtherElectronicAddress -

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Marks/AppNumberRequest" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Marks/AppNumberRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="GetMarkByAppNum" type="GetMarkByAppNumType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за статус на марка по заявителски номер</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="GetMarkByAppNumType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="AppNum" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Заявителски номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Marks/Common"-->
<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Marks/TradeMarkDetailsResponse" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Marks/TradeMarkDetailsResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified" version="1.0">
 <!--<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Marks/Common" schemaLocation="CommonTypes.xsd"/>-->
 <!-- ====================================================================== -->
 <!-- Root element 																															 -->
 <!-- ====================================================================== -->
 <!-- === 			Съдържа един или повече елемента от тип TradeMarkType 								===-->

 <xs:element name="REG_MARKS_TradeMarkDetails_Response">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="bg">TradeMarkDetails - Root element; съдържа един или повече елемента от тип TradeMarkType</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:complexType>
   <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
    <xs:element name="TradeMarks" minOccurs="0" type="TradeMarkDetailsType"/>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:element>
 <xs:complexType name="TradeMarkDetailsType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="TradeMark" type="TradeMarkType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Съдържа данни за една търговска марка</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="TradeMarkType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="RegistrationOfficeCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   <!-- Заявителски номер-->
   <xs:element name="ApplicationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Заявителски номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- Дата на заявяване-->
   <xs:element name="ApplicationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на заявяване</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- Регистров номер номер -->
   <xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Регистров номер</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- Дата на регистрация -->
   <xs:element name="RegistrationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на регистрация</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ApplicationReference" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Вътрешна идентификация на заявителя (Refenence)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ApplicantSideCaseKey" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Вътрешна идентификация на заявителя (Case key)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ApplicationLanguageCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Език на заявяване</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- Дата на изтичане на срока на закрила (или само "срок на закрила")-->
   <xs:element name="ExpiryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на изтичане на марката</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- Статус на марката (правен статус) - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd-->
   <xs:element name="MarkCurrentStatusCode" type="MarkCurrentStatusCodeType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Статус на марката (правен статус)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- Дата на придобиване на текущия правен статус-->
   <xs:element name="MarkCurrentStatusDate" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на придобиване на текущия правен статус</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- Тип на марката - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd -->
   <xs:element name="KindMark" type="KindMarkType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Тип на марката</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- Вид на марката - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd -->
   <xs:element name="MarkFeature" type="MarkFeatureType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Вид на марката</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- Описание на марката - свободен текст, незадължително-->
   <xs:element name="MarkDescriptionDetails" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Описание на марката - свободен текст, незадължително</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="MarkDescription" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <!-- Незащитими елементи - свободен текст, незадължително-->
   <xs:element name="MarkDisclaimerDetails" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Незащитими елементи - свободен текст, незадължително</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="MarkDisclaimer" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <!-- наименование на марката (в случай че е словна)-->
   <xs:element name="WordMarkSpecification" type="WordMarkSpecificationType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Наименование на марката (в случай че е словна)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- изображение на марката (в случай че е образна, комбинирана, триизмерна или звукова)-->
   <xs:element name="MarkImageDetails" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Изображение на марката (в случай че е образна, комбинирана, триизмерна или звукова)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <!-- тип (формат) на изобажението - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd -->
      <xs:element name="MarkImage" type="MarkImageType" minOccurs="0"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <!--описание на стоките и услугите съгласно международната класификаия -->
   <xs:element name="GoodsServicesDetails" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Описание на стоките и услугите съгласно международната класификаия</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <!-- двойка от вида номер на клас - изброяване на стоки и услуги, съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
      <xs:element name="GoodsServices" type="GoodsServicesType" minOccurs="0"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <!-- конвенционен приоритет - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
   <xs:element name="PriorityDetails" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Конвенционен приоритет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Priority" type="PriorityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <!-- изложбен приоритет - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
   <xs:element name="ExhibitionPriorityDetails" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Изложбен приоритет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="ExhibitionPriority" type="ExhibitionPriorityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <!-- данни за публикации в бюлетина на Патентно ведомство - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
   <xs:element name="PublicationDetails" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Данни за публикации в бюлетина на Патентно ведомство </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Publication" type="PublicationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
   <!--данни за заявителите - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
   <xs:element name="ApplicantDetails" type="ApplicantDetailsType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Данни за заявителите</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <!-- данни за представителите по индустриална собственост (ПИС) - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
   <xs:element name="RepresentativeDetails" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Данни за представителите по индустриална собственост (ПИС)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Representative" type="RepresentativeType" minOccurs="0"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:simpleType name="MarkCurrentStatusCodeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="Application filed"/>
   <xs:enumeration value="Filing date accorded"/>
   <xs:enumeration value="Classification checked"/>
   <xs:enumeration value="Application accepted"/>
   <xs:enumeration value="Application published"/>
   <xs:enumeration value="Application opposed"/>
   <xs:enumeration value="Application refused"/>
   <xs:enumeration value="Application deemed withdrawn"/>
   <xs:enumeration value="Application withdrawn"/>
   <xs:enumeration value="Appeal pending"/>
   <xs:enumeration value="Interruption of proceedings"/>
   <xs:enumeration value="Registered"/>
   <xs:enumeration value="Registration opposed"/>
   <xs:enumeration value="Registration cancellation pending"/>
   <xs:enumeration value="Registration cancelled"/>
   <xs:enumeration value="Conversion requested"/>
   <xs:enumeration value="Registration surrendered"/>
   <xs:enumeration value="Revocation proceeding pending"/>
   <xs:enumeration value="Invalidity proceeding pending"/>
   <xs:enumeration value="Action before Court of Justice pending"/>
   <xs:enumeration value="Expired"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="KindMarkType">
  <xs:union memberTypes="xs:string">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:enumeration value="Individual"/>
     <xs:enumeration value="Collective"/>
     <xs:enumeration value="Certificate"/>
     <xs:enumeration value="Guarantee"/>
     <xs:enumeration value="Defensive"/>
     <xs:enumeration value="Other"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:union>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="MarkFeatureType">
  <xs:union memberTypes="xs:string">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:enumeration value="Word"/>
     <xs:enumeration value="Stylized characters"/>
     <xs:enumeration value="Figurative"/>
     <xs:enumeration value="Combined"/>
     <xs:enumeration value="3-D"/>
     <xs:enumeration value="Colour"/>
     <xs:enumeration value="Sound"/>
     <xs:enumeration value="Hologram"/>
     <xs:enumeration value="Olfactory"/>
     <xs:enumeration value="Motion"/>
     <xs:enumeration value="Municipal"/>
     <xs:enumeration value="Chimney"/>
     <xs:enumeration value="Kennfaden"/>
     <xs:enumeration value="Other"/>
     <xs:enumeration value="Undefined"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:union>
 </xs:simpleType>
 <xs:complexType name="WordMarkSpecificationType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="MarkVerbalElementText" type="TextType" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="MarkTranslation" type="TextType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="TextType">
  <xs:simpleContent>
   <xs:extension base="xs:string">
    <xs:attribute name="LanguageCode" type="xs:language" use="optional"/>
    <xs:attribute name="SequenceNumber" type="xs:integer" use="optional"/>
   </xs:extension>
  </xs:simpleContent>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="MarkImageType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="MarkImageFileFormat" type="FileFormatType" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="MarkImageColourClaimedText" type="TextType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   <xs:element name="MarkImageCategory" type="MarkImageCategoryType" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="MarkImageBinary" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:simpleType name="FileFormatType">
  <xs:union memberTypes="xs:string">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:enumeration value="JPEG"/>
     <xs:enumeration value="TIFF"/>
     <xs:enumeration value="PNG"/>
     <xs:enumeration value="GIF"/>
     <xs:enumeration value="Other"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:union>
 </xs:simpleType>
 <xs:complexType name="MarkImageCategoryType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="CategoryCodeDetails" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="CategoryCode" type="CategoryCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:simpleType name="CategoryCodeType">
  <xs:union memberTypes="xs:string">
   <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
     <xs:pattern value="[0-9][0-9].[0-9][0-9].[0-9][0-9]|[0-9][0-9].[0-9][0-9]|([0-9][0-9]){4}|([0-9][0-9]){6}"/>
    </xs:restriction>
   </xs:simpleType>
  </xs:union>
 </xs:simpleType>
 <xs:complexType name="GoodsServicesType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ClassDescriptionDetails" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="ClassDescription" type="ClassDescriptionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ClassDescriptionType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ClassNumber" type="ClassNumberType" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="GoodsServicesDescription" type="TextType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:simpleType name="ClassNumberType">
  <xs:union memberTypes="xs:string NiceClassNumberType"/>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="NiceClassNumberType">
  <xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
   <xs:maxInclusive value="45"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:complexType name="PriorityType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="PriorityCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Държава на приоритет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="PriorityNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Номер на приоритет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="PriorityDate" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ExhibitionPriorityType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ExhibitionCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Държава на изложбен приоритет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ExhibitionCityName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Град</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ExhibitionName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Име на изложба</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ExhibitionDate" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на изложба</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Comment" type="TextType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Коментар</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="PublicationType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="PublicationIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Номер на бюлетин</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="PublicationSection" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Раздел в бюлетина</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="PublicationSubsection" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Подраздел в бюлетина</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="PublicationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на публикация</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ApplicantDetailsType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Applicant" type="ApplicantType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="ApplicantType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ApplicantIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Идентификатор на заявителя</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ApplicantNationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Националност</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ApplicantAddressBook" type="AddressBookType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="AddressBookType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="FormattedNameAddress" type="FormattedNameAddressType" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="ContactInformationDetails" minOccurs="0">
    <xs:complexType>
     <xs:sequence>
      <xs:element name="Phone" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Телефон</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Fax" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Факс</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>E-mail</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="URL" type="xs:anyURI" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уебсайт</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
      <xs:element name="OtherElectronicAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Друг електронен адрес</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
     </xs:sequence>
    </xs:complexType>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="FormattedNameAddressType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Name" type="NameType" minOccurs="0"/>
   <xs:element name="Address" type="AddressType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="NameType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="FormattedName" type="FormattedNameType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="AddressType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="FormattedAddress" type="FormattedAddressType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="FormattedNameType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="NamePrefix" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Префикс</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Име</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="SecondLastName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Втора Фамилия</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="OrganizationName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Име на организация</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="FormattedAddressType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="AddressStreet" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Улица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="AddressCity" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Град</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="AddressCounty" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Държава</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="AddressState" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Щат</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="AddressPostcode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Пощенски код</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="FormattedAddressCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Двубуквен код на държава</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:complexType name="RepresentativeType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="RepresentativeIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Идентификатор на ПИС</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="RepresentativeNationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Националност</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="RepresentativeLegalEntity" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Тип на ПИС (физическо/юридическо лице)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="RepresentativeAddressBook" type="AddressBookType" minOccurs="0"/>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:schema>