Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - Регистър на заверените свидетелства за работа с взривни материали

Справка по ЕГН/ЛНЧ за валидни свидетелства за работа с взривни материали

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.GitExplosivesAdapter.APIService.IGitExplosivesAPI.GetValidExplosivesCertificate

Структура на данните

 • ValidExplosivesCertificate -
  • CertificateNumber - Номер на сертификат за работа с взривни материали
  • TrainingOrganizationName - Обучаваща организация
  • OwnerType - Тип на лицето, придобило правоспособността
  • OwnerIdentifierType - Тип на идентификатор
  • Identifier - Идентификатор
  • Owner - Притежател на свидетелство за работа с взривни материали
   • FirstName - Собствено име
   • SecondName - Бащино име
   • LastName - Фамилно име
   • PhoneNumber - Телефон
   • CellPhoneNumber - Мобилен телефон
   • FaxNumber - Факс
   • EmailAddress - Email адрес
  • Qualification - Правоспособност
  • ExpiryDate - Дата на изтичане
  • ExamProtocolNumber - Номер на изпитен протокол
  • ExamProtocolDate - Дата на изпитен протокол
  • EmployerName - Работодател
  • EmployerIdentifier - ЕИК на работодател
  • CertificateStatus - Статус на сертификат за работа с взривни материали

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GIT/RVM/ValidExplosivesCertificateRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GIT/RVM/ValidExplosivesCertificateRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ValidExplosivesRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка за валидни свидетелства за работа с взривни материали</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН или ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ValidExplosivesCertificateRequest" type="ValidExplosivesRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за валидни свидетелства за работа с взривни материали - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/GIT/RVM" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GIT/RVM/ValidExplosivesCertificateResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GIT/RVM/ValidExplosivesCertificateResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/GIT/RVM" schemaLocation="RVMCommon.xsd"/>
	<xs:element name="ValidExplosivesCertificateResponse">
		<xs:complexType>
			<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:element name="ValidExplosivesCertificate" type="common:ExplosivesCertificateDataType" minOccurs="0"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GIT/RVM" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GIT/RVM" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PersonDetails">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Персонални данни за лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собствено име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SecondName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилно име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PhoneNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Телефон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CellPhoneNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Мобилен телефон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FaxNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Факс</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EmailAddress" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Email адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ExplosivesCertificateDataType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни на свидетелство за работа с взривни материали</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0">
			<xs:element name="CertificateNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на сертификат за работа с взривни материали</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TrainingOrganizationName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Обучаваща организация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OwnerType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на лицето, придобило правоспособността </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OwnerIdentifierType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Owner" type="PersonDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Притежател на свидетелство за работа с взривни материали</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Qualification" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Правоспособност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExpiryDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на изтичане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExamProtocolNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на изпитен протокол</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ExamProtocolDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на изпитен протокол</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EmployerName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Работодател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EmployerIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК на работодател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CertificateStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на сертификат за работа с взривни материали</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>