Патентно ведомство - Държавен регистър на географските означения

Справка за географски означения по ползвател

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.PVGeoAdapter.APIService.IPVGeoAPI.GetREG_GEO_GI_User

Структура на данните

 • GI -
  • ApplicationNumber - Заявителски номер
  • ApplicationDate - Дата на заявяване
  • RegistrationNumber - Регистров номер
  • RegistrationDate - Дата на регистрация
  • UsageSeqNum - Пореден номер на ползвател
  • GICurrentStatusCode - Статус (правен статус)
  • GICurrentStatusDate - Дата на придобиване на текущия правен статус
  • GIDescriptionDetails - Oписание на географското означение - свободен текст, незадължително
  • GIDisclaimerDetails - Незащитими елементи - свободен текст, незадължително
  • WordMarkSpecification - Наименование на географското означение
   • MarkVerbalElementText - Нaименование на търговска марка, когато тя съдържа словен елемент
    • languageCode -
    • sequenceNumber -
    • Value -
   • MarkTranslation - Превод на словния елемент на марката
    • languageCode -
    • sequenceNumber -
    • Value -
  • MarkImageDetails - Изображение
   • MarkImage -
    • MarkImageFileFormat -
    • MarkImageColourClaimedText -
     • languageCode -
     • sequenceNumber -
     • Value -
    • MarkImageCategory -
     • CategoryCodeDetails -
    • MarkImageBinary -
  • GoodsServicesDetails - Описание на стоките и услугите съгласно международната класификаия
   • GoodsServices -
    • ClassDescriptionDetails -
     • ClassNumber - Номер на клас, спрямо класификацията
     • GoodsServicesDescription - Списък стоки и услуги
      • languageCode -
      • sequenceNumber -
      • Value -
  • PriorityDetails - Конвенционен приоритет
   • PriorityCountryCode - Държава на приоритет
   • PriorityNumber - Номер на приоритет
   • PriorityDate - Дата
  • ExhibitionPriorityDetails - Изложбен приоритет
   • ExhibitionCountryCode - Държава на изложбен приоритет
   • ExhibitionCityName - Град
   • ExhibitionName - Име на изложба
   • ExhibitionDate - Дата на изложба
   • Comment - Коментар
    • languageCode -
    • sequenceNumber -
    • Value -
  • PublicationDetails - Данни за публикации в бюлетина на Патентно ведомство
   • PublicationIdentifier - Номер на бюлетин
   • PublicationSection - Раздел в бюлетина
   • PublicationSubsection - Подраздел в бюлетина
   • PublicationDate - Дата на публикация
  • ApplicantDetails - Данни за заявителите
   • Applicant -
    • ApplicantIdentifier - Вътрешно-системен идентификатор
    • ApplicantNationalityCode - Националност
    • ApplicantAddressBook -
     • FormattedNameAddress -
      • Name - Име
       • FormattedName -
        • NamePrefix - Префикс
        • FirstName - Име
        • MiddleName - Презиме
        • LastName - Фамилия
        • SecondLastName - Втора фамилия
        • OrganizationName - Име на организация
      • Address - Адрес
       • FormattedAddress -
        • AddressStreet - Улица
        • AddressCity - Град
        • AddressCounty - Държава
        • AddressState - Щат
        • AddressPostcode - Пощенски
        • FormattedAddressCountryCode - Двубуквен код на държава
     • ContactInformationDetails -
      • Phone -
      • Fax -
      • Email -
      • URL -
      • OtherElectronicAddress -
  • RepresentativeDetails - Данни за представителите по индустриална собственост (ПИС)
   • Representative -
    • RepresentativeIdentifier - Идентификатор на ПИС
    • RepresentativeNationalityCode - Националност
    • RepresentativeLegalEntity - Тип на ПИС (физическо/юридическо лице)
    • RepresentativeAddressBook -
     • FormattedNameAddress -
      • Name - Име
       • FormattedName -
        • NamePrefix - Префикс
        • FirstName - Име
        • MiddleName - Презиме
        • LastName - Фамилия
        • SecondLastName - Втора фамилия
        • OrganizationName - Име на организация
      • Address - Адрес
       • FormattedAddress -
        • AddressStreet - Улица
        • AddressCity - Град
        • AddressCounty - Държава
        • AddressState - Щат
        • AddressPostcode - Пощенски
        • FormattedAddressCountryCode - Двубуквен код на държава
     • ContactInformationDetails -
      • Phone -
      • Fax -
      • Email -
      • URL -
      • OtherElectronicAddress -

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Geo/GIUserRequest" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Geo/GIUserRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="GetGIByUserName" type="GetGIByUserNameType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ползвател на географско означение</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="GetGIByUserNameType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="FName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Име</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="SName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="LName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<!--W3C Schema generated by XMLSpy v2008 rel. 2 (http://www.altova.com)-->
<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Geo/GIDetailsResponse" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Geo/GIDetailsResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<!-- <xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/PatentDepartment/Geo/Common" schemaLocation="CommonTypes.xsd"/> -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Root element 																															 -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:annotation>
		<xs:documentation xml:lang="bg">GIDetails - Root element; съдържа един или повече елемента от тип GIType</xs:documentation>
	</xs:annotation>
	<xs:element name="GIDetails" type="GIDetailsType"/>
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- === 			Съдържа един или повече елемента от тип GIType 					 			===-->
	<xs:complexType name="GIDetailsType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="GI" type="GIType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- ==== Съдържа данни за едно географско означение 																==== -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="GIType">
		<xs:sequence>
			<!-- Заявителски номер-->
			<xs:element name="ApplicationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Заявителски номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Дата на заявяване-->
			<xs:element name="ApplicationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на заявяване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Регистров номер номер -->
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистров номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Дата на регистрация -->
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Пореден номер на ползвател -->
			<xs:element name="UsageSeqNum" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пореден номер на ползвател</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Статус (правен статус) - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd; използват се същиет статуси като при марките-->
			<xs:element name="GICurrentStatusCode" type="MarkCurrentStatusCodeType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус (правен статус)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Дата на придобиване на текущия правен статус-->
			<xs:element name="GICurrentStatusDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на придобиване на текущия правен статус</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- Описание на географското означение - свободен текст, незадължително-->
			<xs:element name="GIDescriptionDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Oписание на географското означение - свободен текст, незадължително</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="GIDescription" type="xs:token" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- Незащитими елементи - свободен текст, незадължително-->
			<xs:element name="GIDisclaimerDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Незащитими елементи - свободен текст, незадължително</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="GIDisclaimer" type="xs:token" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- наименование на географското означение - използва се същата дефиниция като при марка -->
			<xs:element name="WordMarkSpecification" type="WordMarkSpecificationType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на географското означение </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<!-- изображение -->
			<xs:element name="MarkImageDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изображение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<!-- тип (формат) на изобажението - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd -->
      <xs:element name="MarkImage" type="MarkImageType" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Тип (формат) на изобажението - изброяване, дефинирано в CommonTypes.xsd</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!--описание на стоките и услугите съгласно международната класификаия -->
			<xs:element name="GoodsServicesDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание на стоките и услугите съгласно международната класификаия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<!-- двойка от вида номер на клас - изброяване на стоки и услуги, съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
      <xs:element name="GoodsServices" type="GoodsServicesType" minOccurs="0">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Двойка от вида номер на клас - изброяване на стоки и услуги, съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- конвенционен приоритет - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="PriorityDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Конвенционен приоритет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Priority" type="PriorityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- изложбен приоритет - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="ExhibitionPriorityDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изложбен приоритет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="ExhibitionPriority" type="ExhibitionPriorityType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- данни за публикации в бюлетина на Патентно ведомство - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="PublicationDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за публикации в бюлетина на Патентно ведомство</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Publication" type="PublicationType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!--данни за заявителите - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="ApplicantDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за заявителите</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Applicant" type="ApplicantType" minOccurs="0"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<!-- данни за представителите по индустриална собственост (ПИС) - съгласно дефиницията в CommonTypes.xsd -->
			<xs:element name="RepresentativeDetails" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за представителите по индустриална собственост (ПИС)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="Representative" type="RepresentativeType" minOccurs="0"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : MarkCurrentStatusCodeType.xsd              -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                    -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:element name="MarkCurrentStatusCode" type="MarkCurrentStatusCodeType"/>
	<xs:simpleType name="MarkCurrentStatusCodeType">
		<xs:restriction base="xs:token">
			<xs:enumeration value="Application filed"/>
			<xs:enumeration value="Filing date accorded"/>
			<xs:enumeration value="Classification checked"/>
			<xs:enumeration value="Application accepted"/>
			<xs:enumeration value="Application published"/>
			<xs:enumeration value="Application opposed"/>
			<xs:enumeration value="Application refused"/>
			<xs:enumeration value="Application deemed withdrawn"/>
			<xs:enumeration value="Application withdrawn"/>
			<xs:enumeration value="Appeal pending"/>
			<xs:enumeration value="Interruption of proceedings"/>
			<xs:enumeration value="Registered"/>
			<xs:enumeration value="Registration opposed"/>
			<xs:enumeration value="Registration cancellation pending"/>
			<xs:enumeration value="Registration cancelled"/>
			<xs:enumeration value="Conversion requested"/>
			<xs:enumeration value="Registration surrendered"/>
			<xs:enumeration value="Revocation proceeding pending"/>
			<xs:enumeration value="Invalidity proceeding pending"/>
			<xs:enumeration value="Action before Court of Justice pending"/>
			<xs:enumeration value="Expired"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : WordMarkSpecificationType.xsd              -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="WordMarkSpecificationType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="MarkVerbalElementText" type="TextType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Нaименование на търговска марка, когато тя съдържа словен елемент</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="MarkTranslation" type="TextType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Превод на словния елемент на марката</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : TextType.xsd                       -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="TextType">
		<xs:simpleContent>
			<xs:extension base="xs:string">
				<xs:attribute name="languageCode" type="xs:language" use="optional"/>
				<xs:attribute name="sequenceNumber" type="xs:integer" use="optional"/>
			</xs:extension>
		</xs:simpleContent>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : MarkImageType.xsd                    -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="MarkImageType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="MarkImageFileFormat" type="FileFormatType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="MarkImageColourClaimedText" type="TextType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
			<xs:element name="MarkImageCategory" type="MarkImageCategoryType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="MarkImageBinary" type="xs:base64Binary" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : MarkImageCategoryType.xsd                -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="MarkImageCategoryType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CategoryCodeDetails" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="CategoryCode" type="CategoryCodeType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : CategoryCodeType.xsd                   -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:element name="CategoryCode" type="CategoryCodeType"/>
	<xs:simpleType name="CategoryCodeType">
		<xs:union memberTypes="xs:token">
			<xs:simpleType>
				<xs:restriction base="xs:string">
					<xs:pattern value="[0-9][0-9].[0-9][0-9].[0-9][0-9]|[0-9][0-9].[0-9][0-9]|([0-9][0-9]){4}|([0-9][0-9]){6}"/>
				</xs:restriction>
			</xs:simpleType>
		</xs:union>
	</xs:simpleType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : FileFormatType.xsd                    -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:element name="FileFormat" type="FileFormatType"/>
	<xs:simpleType name="FileFormatType">
		<xs:union memberTypes="xs:token">
			<xs:simpleType>
				<xs:restriction base="xs:token">
					<xs:enumeration value="JPEG"/>
					<xs:enumeration value="TIFF"/>
					<xs:enumeration value="PNG"/>
					<xs:enumeration value="GIF"/>
					<xs:enumeration value="Other"/>
				</xs:restriction>
			</xs:simpleType>
		</xs:union>
	</xs:simpleType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : GoodsServicesType.xsd                  -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="GoodsServicesType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ClassDescriptionDetails" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
						<xs:element name="ClassDescription" type="ClassDescriptionType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- Filename  : ClassDescriptionType.xsd                 -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="ClassDescriptionType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="ClassNumber" type="ClassNumberType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Номер на клас, спрямо класификацията</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="GoodsServicesDescription" type="TextType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Списък стоки и услуги</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : ClassNumberType.xsd                   -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:element name="ClassNumber" type="ClassNumberType"/>
	<xs:simpleType name="ClassNumberType">
		<xs:union memberTypes="xs:token NiceClassNumberType"/>
	</xs:simpleType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : NiceClassNumberType.xsd                 -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:element name="NiceClassNumber" type="NiceClassNumberType"/>
	<xs:simpleType name="NiceClassNumberType">
		<xs:restriction base="xs:nonNegativeInteger">
			<xs:maxInclusive value="45"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : PriorityType.xsd                     -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="PriorityType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="PriorityCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Държава на приоритет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="PriorityNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Номер на приоритет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="PriorityDate" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : ExhibitionPriorityType.xsd                -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="ExhibitionPriorityType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="ExhibitionCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Държава на изложбен приоритет</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="ExhibitionCityName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Град</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="ExhibitionName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Име на изложба</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="ExhibitionDate" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на изложба</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="Comment" type="TextType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Коментар</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : PublicationType.xsd                   -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="PublicationType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="PublicationIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Номер на бюлетин</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="PublicationSection" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Раздел в бюлетина</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="PublicationSubsection" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Подраздел в бюлетина</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="PublicationDate" type="xs:date" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на публикация</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : ApplicantType.xsd                    -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="ApplicantType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="ApplicantIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Вътрешно-системен идентификатор</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ApplicantNationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Националност</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="ApplicantAddressBook" type="AddressBookType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : AddressBookType.xsd                   -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="AddressBookType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FormattedNameAddress" type="FormattedNameAddressType" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="ContactInformationDetails" minOccurs="0">
				<xs:complexType>
					<xs:sequence>
      <xs:element name="Phone" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Телефон</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
						<xs:element name="Fax" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Факс</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
						<xs:element name="Email" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>E-mail</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
						<xs:element name="URL" type="xs:anyURI" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Уебсайт</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
						<xs:element name="OtherElectronicAddress" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       <xs:annotation>
        <xs:documentation>Друг електронен адрес</xs:documentation>
       </xs:annotation>
      </xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : FormattedNameAddressType.xsd               -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="FormattedNameAddressType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="Name" type="NameType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Име</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="Address" type="AddressType" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : NameType.xsd                       -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="NameType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FormattedName" type="FormattedNameType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : AddressType.xsd                     -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="AddressType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FormattedAddress" type="FormattedAddressType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : FormattedNameType.xsd                    -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="FormattedNameType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="NamePrefix" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Префикс</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Име</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="SecondLastName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Втора фамилия</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="OrganizationName" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Име на организация</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : FormattedAddressType.xsd                    -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="FormattedAddressType">
		<xs:sequence>
   <xs:element name="AddressStreet" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Улица</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="AddressCity" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Град</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="AddressCounty" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Държава</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="AddressState" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Щат</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="AddressPostcode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Пощенски</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="FormattedAddressCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Двубуквен код на държава</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	
	<!-- ====================================================================== -->
	<!-- Filename  : RepresentativeType.xsd                  -->
	<!-- Author   : TM-XML WG                        -->
	<!-- Version   : 1.3                           -->
	<!-- Last Update : 2009-10-23                        -->
	<!-- ====================================================================== -->
	<xs:complexType name="RepresentativeType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RepresentativeIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Идентификатор на ПИС</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="RepresentativeNationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Националност</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="RepresentativeLegalEntity" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Тип на ПИС (физическо/юридическо лице)</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="RepresentativeAddressBook" type="AddressBookType" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>