Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - Регистър на наказателните постановления

Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за наказателни постановления на основание неплатени трудови възнаграждения за период

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.GitPenalProvisionsAdapter.APIService.IGitPenalProvisionsAPI.GetPenalProvisionUnpaidFee

Структура на данните

 • PenalProvisions -
  • PenalProvisionNumber - Номер на наказателно постановление
  • Intruder - Нарушител
   • Name - Наименование
   • Identifier - ЕИК или Булстат
  • IssueDate - Дата на издаване
  • SanctionType - Вид на санкцията
  • DocumentIssuer - Издател на НП
  • SanctionSizeChanged - Изменен размер на санкция
  • SanctionSize - Размер на санкцията
  • SanctionSizeText - Размер на санкцията с думи
  • ViolationPart - Нарушение
  • ViolationChapter - Нарушение - Глава
  • ViolationSection - Нарушение - Секция
  • ViolationText - Нарушение - Текст
  • PenalProvisionEnforcementDate - Дата на влизане в сила на НП

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/GIT/RNP" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GIT/RNP/PenalProvisionUnpaidFeeRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GIT/RNP/PenalProvisionUnpaidFeeRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/GIT/RNP" schemaLocation="RNPCommon.xsd"/>
 <xs:complexType name="PenalProvisionUnpaidFeeType" >
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Входни параметри на справка към Регистъра на наказателните постановления</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="IntruderIdentifier" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>ЕИК или Булстатна нарушител </xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="DateFrom" type="xs:date">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Начална дата на период за търсене на НП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="DateTo" type="xs:date">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Крайна дата на период за търсене на НП</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
	<xs:element name="PenalProvisionUnpaidFeeRequest" type="PenalProvisionUnpaidFeeType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за наказателни постановления на основание неплатени трудови възнаграждения за период - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/GIT/RNP" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GIT/RNP/PenalProvisionUnpaidFeeResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GIT/RNP/PenalProvisionUnpaidFeeResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/GIT/RNP" schemaLocation="RNPCommon.xsd"/>
	<xs:element name="PenalProvisionUnpaidFeeResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за наказателни постановления на основание неплатени трудови възнаграждения за период - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:element name="PenalProvisions" type="common:PenalProvision" minOccurs="0"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GIT/RNP" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GIT/RNP" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="Payment" type="PaymentType"/>
	<xs:simpleType name="PaymentType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Вид плащане по НП</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Single">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Еднократно плащане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
			<xs:enumeration value="Delayed">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Отсрочено плащане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:enumeration>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="FinesAndPenaltiesList">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък с данни по глоби и имуществени санкции</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:element name="FinesAndPenalties" type="FinesAndPenalties" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="FinesAndPenalties">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Суми по глоби и имуществени санкции</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PenalProvision">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за наказателно постановление</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PenalProvisionNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на наказателно постановление</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Intruder" type="EntityData" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Нарушител</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssueDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SanctionType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на санкцията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentIssuer" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Издател на НП</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SanctionSizeChanged" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Изменен размер на санкция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SanctionSize" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер на санкцията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SanctionSizeText" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Размер на санкцията с думи</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ViolationPart" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Нарушение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ViolationChapter" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Нарушение - Глава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ViolationSection" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Нарушение - Секция</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ViolationText" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Нарушение - Текст</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PenalProvisionEnforcementDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на влизане в сила на НП</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="EntityData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за юридическо лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕИК или Булстат</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>