Агенция по вписванията - Имотен регистър

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.PropertyRegAdapter.APIService.IPropertyRegAPI.GetPropertyInfo

Структура на данните

 • DateFrom - От дата
 • DateTo - До дата
 • PropertyData - Данни за имот
 • LotType - Тип партида
 • LotNumber - Партида
 • DateOpened - Начална дата на партида
 • CadastreNumber - Кадастрален идентификатор
 • PropertyActDetailList - Впсивания, отбелясвания, заличавания
  • Sequence -
  • Act -
   • IncomingRegistrationNumber -
   • IncomingRegistrationDate -
   • DoubleRegisterNumber -
   • RegistrationDate -
   • BookTypeName -
   • ActTypeName -
   • Volume -
   • Page -
   • ActYear -
   • Condition -
   • ConnectedActs -
   • LeftSide -
    • Side - Страна
   • RightSide -
    • Side - Страна
  • LotPart -
  • ListBookNumber -
  • ListBookDate -
 • SiteID - Идентификатор на служба по вписвания
 • SiteStartDate - Дата на стартиране на електронен регистър
 • RegistryAgency - Служба по вписвания

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/PropertyReg/PropertyInfoRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/PropertyReg/PropertyInfoRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PropertyInfoRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по партида на имот</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PropertyID" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Системен идентификатор на имот (20 цифри - връщат се от справка "Търсене на имот")</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:dateTime">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SiteID" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на служба по вписванията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PropertyInfoRequest" type="PropertyInfoRequestType"/>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/PropertyReg/PropertyInfoResponse" xmlns:cm="http://egov.bg/RegiX/AV/PropertyReg" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/PropertyReg/PropertyInfoResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/AV/PropertyReg" schemaLocation="PropertyRegCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="PropertyInfoResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за справка по партида на имот</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>От дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>До дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PropertyData" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за имот</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LotType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LotNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateOpened" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начална дата на партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CadastreNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Кадастрален идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PropertyActDetailList" type="cm:PropertyActDetailList" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вписвания, отбелязвания, заличавания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistryAgency" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Служба по вписвания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SiteID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на служба по вписвания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SiteStartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година на стартиране на информационна система</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PropertyInfoResponse" type="PropertyInfoResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по партида на имот</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/AV/PropertyReg" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/AV/PropertyReg" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PropertyActDetailList">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък данни за вписвания, отбелязвания, заличавания за имот</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PropertyActDetail" type="PropertyActDetail" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Sides">
		<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
			<xs:element name="Side" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Страна</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence minOccurs="0">
						<xs:element name="OrderNumber" type="xs:int" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Пореден номер за визуализиране</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
						<xs:element name="Text" type="xs:string" minOccurs="0">
							<xs:annotation>
								<xs:documentation>Текст</xs:documentation>
							</xs:annotation>
						</xs:element>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Act">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Вписване, отбелязване, заличаване (за физическо или юридическо лице)</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IncomingRegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер от входящ рег</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IncomingRegistrationDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата от входящ рег</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DoubleRegisterNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер от дв. вх. рег</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistrationDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BookTypeName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Книга</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ActTypeName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип акт</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Volume" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Акт том</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Page" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Акт номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ActYear" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Condition" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Условие</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ConnectedActs" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Свързани актове</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LeftSide" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Страни - ляво</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
						<xs:element name="Side" type="xs:string" minOccurs="0"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
			<xs:element name="RightSide" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Страни - дясно</xs:documentation>
				</xs:annotation>
				<xs:complexType>
					<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
						<xs:element name="Side" type="xs:string" minOccurs="0"/>
					</xs:sequence>
				</xs:complexType>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonalLotEntry">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни по персонална партида</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Act" type="Act" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вписване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PropertyData" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имот</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LotNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CadastreIdentificator" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Кадастрален идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonalLotEntryList">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък от данни по персонална партида</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PersonalLotEntry" type="PersonalLotEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Запис персонална партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonLotData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за вписани обстоятелства за физическо лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RegistryAgency" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Служба по вписвания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SiteID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на служба по вписвания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SiteStartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година на стартиране на информационна система</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonBasicData" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена и ЕГН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonalLotNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Персонална партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonalLotEntryList" type="PersonalLotEntryList" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вписвания за конкретна партида на лицато</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="EntityLotData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за вписани обстоятелства за юридическо лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RegistryAgency" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Служба по вписвания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SiteID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на служба по вписвания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SiteStartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година на стартиране на информационна система</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EntityBasicData" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име и ЕИК</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonalLotNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Персонална партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonalLotEntryList" type="PersonalLotEntryList" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вписвания за конкретна партида на лицето</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonLotDataList">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък от данни за вписани обстоятелства за физическо лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PersonLotData" type="PersonLotData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="EntityLotDataList">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък от данни за вписани обстоятелства за юридическо лице</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EntityLotData" type="EntityLotData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PropertyActDetail">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Вписвания, отбелязвания, заличавания за имот</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Sequence" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пореден номер в справката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Act" type="Act" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за акт</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LotPart" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Част от партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ListBookNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>№ от описна книга</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ListBookDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата от описна книга</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PropertyDetail">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за имот</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PropertyID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Системен идентификатор на имот</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LotNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OldLotNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Стара партида</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegistryAgency" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Служба по вписвания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SiteID" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на служба по вписвания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SiteStartDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година на стартиране на информационна система</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CadastreNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Кадастрален идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SecondCadastreNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Втори кадастрален идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PropertyType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на имот</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TerritorialUnitName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="HousingEstate" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Жилищен комплекс</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NeighborhoodName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Квартал</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StreetName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Улица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StreetNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на улица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Block" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Блок</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Entrance" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вход</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Floor" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Етаж</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Appartment" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Апартамент</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PostBox" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пощенска кутия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Remark" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PropertyDetailList">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък от данни за имот</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PropertyDetail" type="PropertyDetail" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>