Национален център за информация и документация - Регистъра на признатите дипломи за придобито висше образование в чужбина

Справка за академично признаване на придобито висше образование в чужбина

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.PDVOAdapter.APIService.IPDVOAPI.GetAcademicRecognition

Структура на данните

 • InternalAppNum - Деловоден номер на заявление на НАЦИД
 • InternalAppDate - Дата на завеждане на заявление в НАЦИД
 • AcademicRecognitionStatus - Статус на признаване (издадено удостоверение, обезсилено удостоверение, отказ, прекратено заявление, недопуснато до разглеждане, в процес на признаване)
 • RecognitionRefusal - Правно основание за отказ/обезсилване/прекратяване/недопускане до процедура по академично признаване
 • FirstName - Име
 • MiddleName - Презиме
 • LastName - Фамилия
 • IdentificatorType - Тип идентификатор
 • IdentificatorTypeName - Наименование на тип идентификатор
 • Identificator - Идентификатор
 • RecognizedEduLevel - Призната образователно-квалификационна степен
 • RecognizedProfQualName - Призната професионална квалификация
 • UniversityOriginalName - Оригинално наименование на висшето училище
 • UniversityNameCyrillic - Наименование на висшето училище на български
 • CountryNameCyrillic - Наименование на държавата на университета на Български
 • SettlementAbroadName - Град на университета
 • AddressDescriptionAbroad - Адрес на университета
 • CertificateNums - Списък удостоверения
 • RecognizedSpecialities - Списък признати специалности

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NACID/PDVO/AcademicRecognitionRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NACID/PDVO/AcademicRecognitionRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="AcademicRecognitionRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри за справка за академично признаване на придобито висше образование в чужбина</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="InternalAppNum" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Деловоден номер на заявление на НАЦИД</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="InternalAppDate" type="xs:dateTime">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Деловоден номер на заявление на НАЦИД</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="AcademicRecognitionRequest" type="AcademicRecognitionRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Заявка за справка за академично признаване на придобито висше образование в чужбина</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NACID/PDVO/AcademicRecognitionResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NACID/PDVO/AcademicRecognitionResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="IdentificatorType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Тип идентификатор (1: ЕГН; 2:ЛНЧ; 3:личен документ)</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:int">
			<xs:enumeration value="1"/>
			<xs:enumeration value="2"/>
			<xs:enumeration value="3"/>
			<!--1- ЕГН-->
			<!--2 - ЛНЧ-->
			<!--3 - личен документ-->
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="CertificateNumbers">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък от номера на удостоверения</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CertificateNum" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="RecognizedSpecialities">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък от признати специалности</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RecognizedSpecialityName" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AcademicRecognitionResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за академично признаване на придобито висше образование в чужбина</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="InternalAppNum" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Деловоден номер на заявление на НАЦИД</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InternalAppDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на завеждане на заявление в НАЦИД</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AcademicRecognitionStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на признаване (издадено удостоверение, обезсилено удостоверение, отказ, прекратено заявление, недопуснато до разглеждане, в процес на признаване)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RecognitionRefusal" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Правно основание за отказ/обезсилване/прекратяване/недопускане до процедура по академично признаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Презиме</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentificatorType" type="IdentificatorType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentificatorTypeName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на тип идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Identificator" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RecognizedEduLevel" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Призната образователно-квалификационна степен</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RecognizedProfQualName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Призната професионална квалификация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="UniversityOriginalName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Оригинално наименование на висшето училище</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="UniversityNameCyrillic" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на висшето училище на български</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CountryNameCyrillic" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държавата на университета на Български</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementAbroadName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Град на университета</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AddressDescriptionAbroad" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на университета</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CertificateNums" type="CertificateNumbers" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Списък удостоверения</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RecognizedSpecialities" type="RecognizedSpecialities" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Списък признати специалности</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="AcademicRecognitionResponse" type="AcademicRecognitionResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за академично признаване на придобито висше образование в чужбина</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>