Национална агенция за професионално образование и обучение - Регистър на документите по чл. 38 и чл. 40, издадени от центровете за професионално обучение

Справка за издадените документи на лице по подаден идентификатор

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.NapooStudentDocumentsAdapter.APIService.INapooStudentDocumentsAPI.GetDocumentsByStudent

Структура на данните

 • StudentDocument -
  • ClientID - Уникален номер на обучаемия от информационната система на НАПОО
  • StudentIdentifier - ЕГН, ЛНЧ или друг вид идентификатор на лицето
  • FirstName - Лично име
  • MiddleName - Бащино име
  • LastName - Фамилия
  • LicenceNumber - Идентификатор на документ на курсист в регистъра
  • ProfessionalEduCenter - Наименование на център за професионално обучение
  • ProfessionalEduCenterLocation - Населено място на център за професионално обучение
  • DocumentTypeID - Уникален идентификатор на вида на документа
  • DocumentType - Вид на документа
  • EducationTypeID - Уникален идентификатор на вида на обучението
  • EducationType - Вид на обучението
  • ProfessionCodeAndName - Код и наименование на професията
  • SubjectCodeAndName - Код и наименование на специалността
  • QualificationDegree - Придобита степен на професионална квалификация
  • GraduationYear - Година на завършване на курсиста
  • DocumentSeries - Серия на документа
  • DocumentSerialNumber - Сериен номер на документа
  • DocumentRegistrationNumber - Регистрационен номер на документа
  • DocumentIssueDate - Дата на издаване на документа
 • Status -
 • Message -

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NAPOO/DocumentsByStudentRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NAPOO/DocumentsByStudentRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="DocumentsByStudentRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка за издадените документи на лице по подаден идентификатор</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="StudentIdentifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на физическо лице - ЕГН/ЛНЧ/Друг вид идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="DocumentsByStudentRequest" type="DocumentsByStudentRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за издадените документи на лице по подаден идентификатор - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/NAPOO" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NAPOO/DocumentsByStudentResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NAPOO/DocumentsByStudentResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/NAPOO" schemaLocation="NAPOOCommon.xsd"/>
	<xs:element name="DocumentsByStudentResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за издадените документи на лице по подаден идентификатор - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence minOccurs="0">
				<xs:element name="StudentDocument" type="common:StudentData" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Издаден документ от лицензираните центрове за професионално обучение на НАПОО</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="Status" type="xs:boolean" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Статус</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="Message" type="xs:string" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Съобщение</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/NAPOO" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/NAPOO" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="StudentData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за обучавано лице в професионален център на НАПОО</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ClientID" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>
      Уникален номер на обучаемия от информационната система на НАПОО
     </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StudentIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН, ЛНЧ или друг вид идентификатор на лицето</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лично име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LicenceNumber" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на документ на курсист в регистъра</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ProfessionalEduCenter" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на център за професионално обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ProfessionalEduCenterLocation" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Населено място на център за професионално обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentTypeID" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Уникален идентификатор на вида на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EducationTypeID" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Уникален идентификатор на вида на обучението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EducationType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на обучението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ProfessionCodeAndName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код и наименование на професията</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SubjectCodeAndName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код и наименование на специалността</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="QualificationDegree" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Придобита степен на професионална квалификация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GraduationYear" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Година на завършване на курсиста</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentSeries" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Серия на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentSerialNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Сериен номер на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentRegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentIssueDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване на документа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>