Министерство на правосъдието - Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност

Справка за вписано юридическо лице с нестопанска цел

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MPNPOAdapter.APIService.IMPNPOAPI.GetNPORegistrationInfo

Структура на данните

 • RegistrationNumber - Регистрационен номер
 • Name - Наименование на юридическо лице
 • OrgForm - Организационна форма
 • Address - Седалище – адрес
 • ContactInfo - Информация за контакт
 • CourtName - Съд по регистрация
 • LotNumber - Партиден номер
 • CourtCase - Съдебно дело
 • NationalityCode - Код на националност
 • Nationality - Националност
 • BoardType - Управителен орган
 • BoardMembers - Членове на управителен орган
  • Name - Имена
  • DateFrom - Начална дата на мандат
  • DateTo - Крайна дата на мандат

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MP/NPODetailsRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MP/NPODetailsRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:element name="NPODetailsRequest" type="NPODetailsRequestType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Справка за вписаните в регистъра обстоятелства за юридическо лице с нестопанска цел</xs:documentation>
  </xs:annotation>
 </xs:element>
 <xs:complexType name="NPODetailsRequestType">
  <xs:sequence>
   <xs:element name="Bulstat" type="xs:string">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Булстат</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MP/NPODetailsResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MP/NPODetailsResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="NPODetailsResponse" type="NPODetailsResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за вписаните в регистъра обстоятелства за юридическо лице с нестопанска цел</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="NPODetailsResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="RegistrationNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на юридическо лице</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OrgForm" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Организационна форма</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Седалище – адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ContactInfo" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Информация за контакт</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CourtName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Съд по регистрация</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LotNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Партиден номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CourtCase" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Съдебно дело</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на националност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Nationality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Националност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BoardType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Управителен орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BoardMembers" type="BoardMembersType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Членове на управителен орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="BoardMembersType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="BoardMember" type="BoardMemberType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Член на управителния съвет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="BoardMemberType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начална дата на мандат</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Крайна дата на мандат</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>