Министерство на труда и социалната политика - Национална класификация на професиите и длъжностите

Справка за търсене на данни от класификатор НКПД по зададени критерии

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.NKPDAdapter.APIService.INKPDAPI.GetNKPDData

Структура на данните

 • VersionName - Наименование на версия
 • ValidDate - Дата на валидност
 • NKPD -
  • Type - Тип
  • Code - Код
  • Name - Наименование
  • ClassCode - Код на клас
  • SubclassCode - Код на подклас
  • GroupCode - Код на група
  • IndividualGroupCode - Код на единична група
  • EducationLevelCode - Код на образователно и квалификационно ниво

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
       elementFormDefault="qualified"
       attributeFormDefault="unqualified"
       targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MTSP/NKPD/NKPDDataRequest"
       xmlns="http://egov.bg/RegiX/MTSP/NKPD/NKPDDataRequest">

 <xs:complexType name="NKPDDataSearchType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Търсене на данни от класификатор НКПД по зададени критерии</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:sequence>
   <xs:element name="ValidDate" type="xs:date">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Дата на валидност</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Code" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Код</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
   <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
  </xs:sequence>
 </xs:complexType>
 <xs:element name="NKPDDataRequest" type="NKPDDataSearchType"/>
 
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MTSP/NKPD/NKPDDataResponse" xmlns:cm="http://egov.bg/RegiX/MTSP/NKPD" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MTSP/NKPD/NKPDDataResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/MTSP/NKPD" schemaLocation="NKPDCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="NKPDDataType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД)</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="VersionName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на версия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NKPD" type="cm:NKPDEntry" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="NKPDDataResponse" type="NKPDDataType"/>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
      elementFormDefault="qualified" 
      attributeFormDefault="unqualified"
      targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MTSP/NKPD"
      xmlns="http://egov.bg/RegiX/MTSP/NKPD">
 <xs:simpleType name="NKPDType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Тип</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:enumeration value="class"/>
   <xs:enumeration value="subClass"/>
   <xs:enumeration value="group"/>
   <xs:enumeration value="individualGroup"/>
   <xs:enumeration value="nkpd"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
  <xs:simpleType name="NationalClassificationOfOccupationsClassCode">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="bg">Код на клас от национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:pattern value="\d{1}" />
   </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="NationalClassificationOfOccupationsSubclassCode">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="bg">Код на подклас от национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:pattern value="\d{2}" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="NationalClassificationOfOccupationsGroupCode">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="bg">Код на група от национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:pattern value="\d{3}" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="NationalClassificationOfOccupationsEducationalAndQualificationLevelCode">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="bg">Код на образователно и квалификационно ниво от национална класификация на професиите и длъжностите в Република България национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:pattern value="\d{1}" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="NationalClassificationOfOccupationsPositionCode">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="bg">Код на професия и длъжност от национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:pattern value="\d{8}" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:simpleType name="NationalClassificationOfOccupationsIndividualGroupCode">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation xml:lang="bg">Код на единична група от национална класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <xs:pattern value="\d{4}" />
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType> 
  <xs:complexType name="NKPDEntry">
   <xs:annotation>
    <xs:documentation>Данни за запис от националната класификация на професиите и длъжностите в Република България (НКПД)</xs:documentation>
   </xs:annotation>
   <xs:sequence>
    <xs:element name="Type" type="NKPDType" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Тип</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Code" type="xs:string" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Наименование</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="ClassCode" type="NationalClassificationOfOccupationsClassCode" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код на клас</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="SubclassCode" type="NationalClassificationOfOccupationsSubclassCode" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код на подклас</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="GroupCode" type="NationalClassificationOfOccupationsGroupCode" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код на група</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="IndividualGroupCode" type="NationalClassificationOfOccupationsIndividualGroupCode" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код на единична група</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="EducationLevelCode" type="NationalClassificationOfOccupationsEducationalAndQualificationLevelCode" minOccurs="0">
     <xs:annotation>
      <xs:documentation>Код на образователно и квалификационно ниво</xs:documentation>
     </xs:annotation>
    </xs:element>
   </xs:sequence>
  </xs:complexType>
 </xs:schema>