Министерство на регионалното развитие и благоустройството - НБД "Население" - данни за семейно положение

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.GraoBRAdapter.APIService.IBRAPI.SpouseSearch

Структура на данните

 • EGN - ЕГН на съпруга/ съпругата
 • FirstName - Собствено име на съпруга/ съпругата
 • SurName - Бащино име на съпруга/ съпругата
 • FamilyName - Фамилно име на съпруга/ съпругата
 • BirthDate - Дата на раждане на съпруга/ съпругата
 • DeathDate - Дата на смърт на съпруга/ съпругата
 • GenderCode - Код на пол на съпруга/ съпругата
 • GenderName - Пол на съпруга/ съпругата
 • NationalityCode - Код на гражданство на съпруга/ съпругата
 • NationalityName - Гражданство на съпруга/ съпругата
 • SecondNationalityCode - Код на второ гражданство на съпруга/ съпругата
 • SecondNationalityName - Второ гражданство на съпруга/ съпругата

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/SpouseRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/SpouseRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" schemaLocation="BRCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="SpouseRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EGN" type="common:EGN">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="SpouseRequest" type="SpouseRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за съпруг/съпруга</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>
    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/SpouseResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/SpouseResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" schemaLocation="BRCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="SpouseResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EGN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН/дата на раждане на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собствено име на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SurName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FamilyName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилно име на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BirthDate" type="common:BirthDate" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на раждане на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DeathDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на смърт на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GenderCode" type="common:GenderCodeType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на пол на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GenderName" type="common:GenderNameType" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пол на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на гражданство на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Гражданство на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SecondNationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на второ гражданство на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SecondNationalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Второ гражданство на съпруга/ съпругата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="SpouseResponse" type="SpouseResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за съпруг/съпруга</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="BirthDate">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="bg">Дата на раждане</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:date"/>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="EGN">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="bg">ЕГН</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:pattern value="\d{10}"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="GenderCodeType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Пол - код</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:int">
			<xs:enumeration value="1"/>
			<xs:enumeration value="2"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="GenderNameType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Име на пол</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Мъж"/>
			<xs:enumeration value="Жена"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:element name="GenderNameType" type="GenderNameType"/>
	<xs:element name="GenderCodeType" type="GenderCodeType"/>
</xs:schema>