Министерство на регионалното развитие и благоустройството - НБД "Население" - данни за семейно положение

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.GraoBRAdapter.APIService.IBRAPI.MarriageSearch

Структура на данните

 • MarriageLicenceDate - Дата на акта за брак
 • MarriageLicenceNumber - Номер на акта за брак
 • MarriageDate - Дата на сключване на брака
 • MarriagePlaceCode - Код на място на сключване на брака
 • MarriagePlace - Място на сключване на брака
 • MarriageCountryCode - Код на държава на сключване на брака
 • MarriageCountry - Държава на сключване на брака
 • DivorceCaseNumber - Номер на делото за развод
 • DivorceDate - Дата на която влиза в сила съдебното решения за прекратяване на брака

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/MarriageRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/MarriageRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" schemaLocation="BRCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="MarriageRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EGN" type="common:EGN">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="MarriageRequest" type="MarriageRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за брак</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/MarriageResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR/MarriageResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" schemaLocation="BRCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="MarriageResponseType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="MarriageLicenceDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на акта за брак</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MarriageLicenceNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на акта за брак</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MarriageDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на сключване на брака</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MarriagePlaceCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на място на сключване на брака</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="MarriagePlace" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Място на сключване на брака</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="MarriageCountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на държава на сключване на брака</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="MarriageCountry" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Държава на сключване на брака</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="DivorceCaseNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на делото за развод</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DivorceDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на която влиза в сила съдебното решения за прекратяване на брака</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="MarriageResponse" type="MarriageResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за брак</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/GRAO/BR" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:simpleType name="BirthDate">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="bg">Дата на раждане</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:date"/>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="EGN">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation xml:lang="bg">ЕГН</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:pattern value="\d{10}"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="GenderCodeType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Пол - код</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:int">
			<xs:enumeration value="1"/>
			<xs:enumeration value="2"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:simpleType name="GenderNameType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Име на пол</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Мъж"/>
			<xs:enumeration value="Жена"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:element name="GenderNameType" type="GenderNameType"/>
	<xs:element name="GenderCodeType" type="GenderCodeType"/>
</xs:schema>