Министерство на вътрешните работи - Единен регистър на чужденците

Справка за физическо лице – чужденец

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MVRERChAdapter.APIService.IMVRERChAPI.GetForeignIdentity

Структура на данните

 • ReturnInformations - Информация на резултат
  • ReturnCode - 0000-успешна операция;0100-няма данни отговарящи на условието.Други значения означават възникване на грешка - подлежат на допълнително уточняване.
  • Info - Описание на грешката
 • EGN - ЕГН
 • LNCh - ЛНЧ
 • PersonNames - Имена
  • FirstName - Собствено име
  • Surname - Бащино име
  • FamilyName - Фамилно име
  • FirstNameLatin - Собствено име, изписано на латиница
  • SurnameLatin - Бащино име, изписано на латиница
  • LastNameLatin - Фамилно име, изписано на латиница
 • BirthDate - Дата на раждане
 • BirthPlace - Място на раждане
  • CountryCode - Код на държава
  • CountryName - Наименование на държава
  • CountryNameLatin - Наименование на държава на латиница
  • TerritorialUnitName - Наименование на населено място
  • DistrictName - Наименование на област
  • MunicipalityName - Наименование на община
 • GenderName - Наименование на пол
 • GenderNameLatin - Наименование на пол на латиница
 • NationalityList - Списък други гражданства
  • NationalityCode -
  • NationalityName -
  • NationalityNameLatin -
 • Statuses -
  • StatusName -
  • StatusNameLatin -
  • DateFrom -
  • DateTo -
 • PermanentAddress - Постоянен адрес
  • DistrictName - Наименование на област
  • DistrictNameLatin - Наименование на област на латиница
  • MunicipalityName - Наименование на община
  • MunicipalityNameLatin - Наименование на община на латиница
  • SettlementCode - Код на населено място
  • SettlementName - Наименование на населено място
  • SettlementNameLatin - Наименование на населено място на латиница
  • LocationCode - Код на локализационна единица (улица)
  • LocationName - Наименование на локализационна единица (улица)
  • LocationNameLatin - Наименование на локализационна единица (улица) на латиница
  • BuildingNumber - Номер
  • Entrance - Вход
  • Floor - Етаж
  • Apartment - Апартамент
 • TemporaryAddress - Временен адрес
  • DistrictName - Наименование на област
  • DistrictNameLatin - Наименование на област на латиница
  • MunicipalityName - Наименование на община
  • MunicipalityNameLatin - Наименование на община на латиница
  • SettlementCode - Код на населено място
  • SettlementName - Наименование на населено място
  • SettlementNameLatin - Наименование на населено място на латиница
  • LocationCode - Код на локализационна единица (улица)
  • LocationName - Наименование на локализационна единица (улица)
  • LocationNameLatin - Наименование на локализационна единица (улица) на латиница
  • BuildingNumber - Номер
  • Entrance - Вход
  • Floor - Етаж
  • Apartment - Апартамент
 • PermanentAddressAbroad -
  • NationalityCode - Код на държава
  • NationalityName - Наименование на държава
  • NationalityNameLatin - Наименование на държава на латиница
  • SettlementName - Наименование на населено място
  • Street - Данни за адресс
 • IdentityDocument -
  • DocumentType - Вид документ за самоличност и пребиваване
  • DocumentTypeLatin - Вид документ за самоличност и пребиваване на латиница
  • IdentityDocumentNumber - Номер на документ за самоличност
  • IssueDate - Дата на издаване
  • IssuePlace - Място на издаване
  • IssuePlaceLatin - Място на издаване на латиница
  • IssuerName - Издаващ орган
  • IssuerNameLatin - Издаващ орган на латиница
  • ValidDate - Дата на валидност
 • TravelDocument -
  • DocumentType - Вид документ
  • DocumentTypeLatin - Вид документ на латиница
  • TravelDocumentSeries - Серия
  • TravelDocumentNumber - Номер
  • IssueDate - Дата на издаване
  • IssuePlace - Място на издаване
  • IssuePlaceLatin - Място на издаване на латиница
  • IssuerName - Издаващ орган
  • IssuerNameLatin - Издаващ орган на латиница
  • ValidDate - Дата на валидност
 • Height - Височина в см.
 • EyesColor - Цвят на очите
 • EyesColorLatin - Цвят на очите на латиница
 • Picture - Снимка
 • IdentitySignature - Личен подпис

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/RCH/ForeignIdentityInfoRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/RCH/ForeignIdentityInfoRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
 <xs:simpleType name="IdentifierType">
  <xs:annotation>
   <xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
   <!--ЛНЧ (личен номер на чужденец)-->
   <xs:enumeration value="LNCh"/>
   <!--ЕГН-->
   <xs:enumeration value="EGN"/>
  </xs:restriction>
 </xs:simpleType>
 <xs:complexType name="ForeignIdentityInfoRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни данни за справка с данни за чуждестранно физическо лице от Единния регистър за чужденци</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IdentifierType" type="IdentifierType">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Тип на идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН или ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ForeignIdentityInfoRequest" type="ForeignIdentityInfoRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни данни за справка с данни за чуждестранно физическо лице от Единния регистър за чужденци</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/RCH//ForeignIdentityInfoResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/RCH//ForeignIdentityInfoResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="NationalityList">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък гражданство</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Nationality" type="Nationality" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Nationality">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Гражданство</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="NationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държава на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="BirthPlace">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за място на раждане</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CountryName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CountryNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държава на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TerritorialUnitName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonNames">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Име на физическо лице, изписано на кирилица и латиница</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собствено име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Surname" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FamilyName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилно име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собствено име, изписано на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SurnameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име, изписано на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилно име, изписано на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AddressAbroad">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Aдрес в чужбина</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="NationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държава на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Street" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Данни за адресс</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="AddressBG">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Aдрес в РБ</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DistrictName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на област на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на община на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на населено място на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LocationCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на локализационна единица (улица)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LocationName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на локализационна единица (улица) </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LocationNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на локализационна единица (улица) на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BuildingNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Entrance" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вход </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Floor" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Етаж</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Apartment" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Апартамент </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="TravelDocument">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Документ за задгранично пътуване</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DocumentType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид документ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentTypeLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид документ на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TravelDocumentSeries" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Серия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TravelDocumentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssueDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuePlace" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Място на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuePlaceLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Място на издаване на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuerName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Издаващ орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuerNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Издаващ орган на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="IdentityDocument">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Документ за самоличност и пребиваване</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DocumentType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид документ за самоличност и пребиваване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentTypeLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид документ за самоличност и пребиваване на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentityDocumentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документ за самоличност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssueDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuePlace" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Място на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuePlaceLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Място на издаване на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuerName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Издаващ орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuerNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Издаващ орган на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="ForeignIdentityInfoResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за чуждестранно физическо лице от Единния регистър за чужденци</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ReturnInformations" type="ReturnInformation" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Информация на резултат</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EGN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LNCh" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonNames" type="PersonNames" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BirthDate" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на раждане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BirthPlace" type="BirthPlace" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Място на раждане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GenderName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на пол</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GenderNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на пол на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityList" type="NationalityList" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Списък други гражданства</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Statuses" type="Statuses" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="PermanentAddress" type="AddressBG" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Постоянен адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TemporaryAddress" type="AddressBG" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Временен адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermanentAddressAbroad" type="AddressAbroad" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="IdentityDocument" type="IdentityDocument" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="TravelDocument" type="TravelDocument" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Height" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Височина в см.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EyesColor" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Цвят на очите</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
   <xs:element name="EyesColorLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
    <xs:annotation>
     <xs:documentation>Цвят на очите на латиница</xs:documentation>
    </xs:annotation>
   </xs:element>
			<xs:element name="Picture" type="xs:base64Binary" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Снимка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentitySignature" type="xs:base64Binary" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Личен подпис</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ForeignIdentityInfoResponse" type="ForeignIdentityInfoResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка с данни за чуждестранно физическо лице от Единния регистър за чужденци</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="ReturnInformation">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ReturnCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>0000-успешна операция;0100-няма данни отговарящи на условието.Други значения означават възникване на грешка - подлежат на допълнително уточняване.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Info" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание на грешката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Status">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Статус</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="StatusName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на статут на пребиваване в РБ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StatusNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на статут на пребиваване в РБ на латиница език</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateFrom" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на пребиваване в РБ - начална дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DateTo" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на пребиваване в РБ - крайна дата</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Statuses">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Статуси на пребиваване</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Status" type="Status" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>