Министерство на вътрешните работи - Регистър Български документи за самоличност

Справка за български лични документи на български граждани

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MVRBDSAdapter.APIService.IMVRBDSAPI.GetPersonalIdentity

Структура на данните

 • ReturnInformations - Информация на резултат
  • ReturnCode - 0000-успешна операция;0100-няма данни отговарящи на условието.Други значения означават възникване на грешка - подлежат на допълнително уточняване.
  • Info - Описание на грешката
 • EGN - ЕГН
 • PersonNames - Имена
  • FirstName - Собствено име
  • Surname - Бащино име
  • FamilyName - Фамилно име
  • FirstNameLatin - Собствено име, изписано на латиница
  • SurnameLatin - Бащино име, изписано на латиница
  • LastNameLatin - Фамилно име, изписано на латиница
 • DocumentType - Вид документ на кирилица
 • DocumentTypeLatin - Вид документ на латиница
 • IdentityDocumentNumber - Номер на документ за самоличност
 • IssueDate - Дата на издаване
 • IssuerPlace - Място на издаване
 • IssuerPlaceLatin - Място на издаване на латиница
 • IssuerName - Издаващ орган
 • IssuerNameLatin - Издаващ орган на латиница
 • ValidDate - Дата на валидност
 • BirthDate - Дата на раждане
 • BirthPlace - Място на раждане
  • CountryCode - Код на държава
  • CountryName - Наименование на държава
  • CountryNameLatin - Наименование на държава на латиница
  • TerritorialUnitName - Наименование на населено място
  • DistrictName - Наименование на област
  • MunicipalityName - Наименование на община
 • GenderName - Наименование на пол
 • GenderNameLatin - Наименование на пол на латиница
 • NationalityList - Списък други гражданства
  • NationalityCode -
  • NationalityName -
  • NationalityNameLatin -
 • PermanentAddress - Постоянен адрес
  • DistrictName - Наименование на област
  • DistrictNameLatin - Наименование на област на латиница
  • MunicipalityName - Наименование на община
  • MunicipalityNameLatin - Наименование на община на латиница
  • SettlementCode - Код на населено място
  • SettlementName - Наименование на населено място
  • SettlementNameLatin - Наименование на населено място на латиница
  • LocationCode - Код на локализационна единица (улица)
  • LocationName - Наименование на локализационна единица (улица)
  • LocationNameLatin - Наименование на локализационна единица (улица) на латиница
  • BuildingNumber - Номер
  • Entrance - Вход
  • Floor - Етаж
  • Apartment - Апартамент
 • Height - Височина в см.
 • EyesColor - Цвят на очите
 • Picture - Снимка
 • IdentitySignature - Личен подпис

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/BDS/PersonalIdentityInfoRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/BDS/PersonalIdentityInfoRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PersonalIdentityInfoRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни данни за справка за лице по документ за самоличност</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="IdentityDocumentNumber" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документ за самоличност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EGN" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PersonalIdentityInfoRequest" type="PersonalIdentityInfoRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни данни за справка за лице по документ за самоличност</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MVR/BDS/PersonalIdentityInfoResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MVR/BDS/PersonalIdentityInfoResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="NationalityList">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Списък гражданство</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Nationality" type="Nationality" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="Nationality">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Гражданство</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="NationalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държава на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="BirthPlace">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за място на раждане</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CountryCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CountryName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държава</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CountryNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на държава на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TerritorialUnitName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonNames">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Име на физическо лице, изписано на кирилица и латиница</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собствено име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Surname" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FamilyName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилно име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Собствено име, изписано на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SurnameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име, изписано на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилно име, изписано на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PermanentAddress">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Постоянен адрес</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DistrictName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на област на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на община на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SettlementNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на населено място на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LocationCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на локализационна единица (улица)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LocationName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на локализационна единица (улица) </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LocationNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на локализационна единица (улица) на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BuildingNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Entrance" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вход </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Floor" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Етаж</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Apartment" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Апартамент </xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonalIdentityInfoResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за справка за лице по документ за самоличност</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ReturnInformations" type="ReturnInformation" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Информация на резултат</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EGN" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>ЕГН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PersonNames" type="PersonNames" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Имена</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид документ на кирилица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DocumentTypeLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид документ на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentityDocumentNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на документ за самоличност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssueDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuerPlace" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Място на издаване</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuerPlaceLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Място на издаване на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuerName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Издаващ орган</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IssuerNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Издаващ орган на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BirthDate" type="xs:dateTime" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на раждане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="BirthPlace" type="BirthPlace" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Място на раждане</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GenderName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на пол</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="GenderNameLatin" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на пол на латиница</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="NationalityList" type="NationalityList" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Списък други гражданства</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PermanentAddress" type="PermanentAddress" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Постоянен адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Height" type="xs:double" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Височина в см.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EyesColor" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Цвят на очите</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Picture" type="xs:base64Binary" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Снимка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IdentitySignature" type="xs:base64Binary" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Личен подпис</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="PersonalIdentityInfoResponse" type="PersonalIdentityInfoResponseType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за лице по документ за самоличност</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="ReturnInformation">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ReturnCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>0000-успешна операция;0100-няма данни отговарящи на условието.Други значения означават възникване на грешка - подлежат на допълнително уточняване.</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Info" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Описание на грешката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>