Министерство на туризма - Национален туристически регистър

Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за сключена застраховка за туроператор

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MtTouristRegisterAdapter.APIService.IMtTouristRegisterAPI.GetTotaRegToInsuranceByEIK

Структура на данните

 • Insurance - Застраховка
  • EIK - Единен идентификационен код (ЕИК)
  • RegNum - Регистрационен номер
  • InsuranceCompanyName - Име на застрахователна компания
  • InsurancePolicyNum - Номер на застрахователна полица
  • InsuranceIssuedDate - Дата на сключване на застраховката
  • InsuranceEndDate - Дата на валидност (изтичане) на застраховката

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MT/TOInsuranceByEIKRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MT/TOInsuranceByEIKRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="TOInsuranceByEIKRequest" type="TOInsuranceByEIKRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за сключена застраховка за туроператор_Request</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="TOInsuranceByEIKRequestType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EIK" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Единен идентификационен код (ЕИК)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MT/TOInsuranceByEIKResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MT/TOInsuranceByEIKResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="TOInsuranceByEIKResponse" type="InsuranceArray">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ за сключена застраховка за туроператор_Response</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="InsuranceArray">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Insurance" type="InsuranceType" nillable="true" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Застраховка</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="InsuranceType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="EIK" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Единен идентификационен код (ЕИК)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegNum" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Регистрационен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InsuranceCompanyName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Име на застрахователна компания</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InsurancePolicyNum" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на застрахователна полица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InsuranceIssuedDate" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на сключване на застраховката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="InsuranceEndDate " type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на валидност (изтичане) на застраховката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MT/Common" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MT/Common" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:element name="EntertainmentObjectTypeEnum" type="EntertainmentObjectTypeEnum"/>
	<xs:simpleType name="EntertainmentObjectTypeEnum">
		<xs:restriction base="xs:string">
			<xs:enumeration value="Bar"/>
			<xs:enumeration value="Restaurant"/>
			<xs:enumeration value="Other"/>
		</xs:restriction>
	</xs:simpleType>
	<xs:complexType name="ContactType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="DistName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="TerName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="PopName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Населено място</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Adress" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Phone" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Телефон</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Fax" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Факс</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="CertificateType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="CategoryCertNum" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на удостоверение за категория</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="CategoryCertDate" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на удостоверението за категория</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ValidityTerm" type="xs:date" nillable="true" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Срок на валидност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="TouristSubobjectType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Description" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="Type" type="EntertainmentObjectTypeEnum" nillable="true" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="CapacityType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Capacity" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Определен капацитет</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IndoorsCapacity" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Определен капацитет на закрито</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="OutdoorsCapacity" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Определен капацитет на открито</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>