Министерство на образованието и науката - Регистър на всички действащи и прекъснали студенти и докторанти

Справка за всички студенти или докторанти с всички статуси без ограничение, по подаден идентификатор

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MonStudentsAdapter.APIService.IMonStudentsAPI.GetHigherEduStudent

Структура на данните

 • StudentData -
  • StudentIdentifier - Идентификатор на студент/докторант - ЕГН/ЛНЧ/Друг вид идентификатор
  • FirstName - Лично име
  • MiddleName - Бащино име
  • LastName - Фамилия
  • Nationality - Националност
  • HigherSchoolName - Пълно наименование на висшето училище
  • HigherSchollLocation - Населено място на висшето училище
  • FacultyName - Наименование на факултета/филиала/колежа
  • EducationalYear - Учебна година на начало на обучение
  • Semester - Семестър
  • AcquiredDegree - Квалификационна степен - ОКС (професионален бакалавър, бакалавър, магистър) или ОНС (доктор)
  • ProfessionalField - Професионално направление
  • Subject - Специалност
  • EducationalCourse - Курс на обучение
  • EducationalForm - Форма на обучение
  • StudentStatus - Статус на студента/докторанта
  • FacultyNumber - Факултетен номер
  • UpdateDate - Дата на актуализация на данните в регистъра на МОН

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MON/HigherEdu/Common" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MON/HigherEdu/HigherEduStudentRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MON/HigherEdu/HigherEduStudentRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/MON/HigherEdu/Common" schemaLocation="MONCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="HigherEduStudentRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка за всички студенти или докторанти с всички статуси без ограничение, по подаден идентификатор</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="StudentIdentifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на студент/докторант - ЕГН/ЛНЧ/Друг вид идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="HigherEduStudentRequest" type="HigherEduStudentRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за всички студенти или докторанти с всички статуси без ограничение, по подаден идентификатор - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MON/HigherEdu/Common" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MON/HigherEdu/HigherEduStudentResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MON/HigherEdu/HigherEduStudentResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/MON/HigherEdu/Common" schemaLocation="MONCommon.xsd"/>
	<xs:element name="HigherEduStudentResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за всички студенти или докторанти с всички статуси без ограничение, по подаден идентификатор - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:element name="StudentData" type="common:StudentData" minOccurs="0"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MON/HigherEdu/Common" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MON/HigherEdu/Common" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="StudentData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за студент или докторант в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти на МОН</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="StudentIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на студент/докторант - ЕГН/ЛНЧ/Друг вид идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лично име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Nationality" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Националност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="HigherSchoolName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пълно наименование на висшето училище</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="HigherSchollLocation" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Населено място на висшето училище</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FacultyName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на факултета/филиала/колежа</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EducationalYear" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Учебна година на начало на обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Semester" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Семестър</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="AcquiredDegree" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Квалификационна степен - ОКС (професионален бакалавър, бакалавър, магистър) или ОНС (доктор)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ProfessionalField" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Професионално направление</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Subject" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Специалност</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EducationalCourse" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Курс на обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EducationalForm" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Форма на обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="StudentStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на студента/докторанта</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FacultyNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Факултетен номер</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="UpdateDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на актуализация на данните в регистъра на МОН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>