Министерство на образованието и науката - Регистър на средните училища и детските градини

Справка за състоянието на ученик / дете

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.MonChildSchoolStudentsAdapter.APIService.IMonChildSchoolStudentsAPI.GetChildStudentStatus

Структура на данните

 • ChildStudentData -
  • ChildIdentifier - Идентификатор на дете/ученик - ЕГН/ЛНЧ/Друг вид идентификатор
  • FirstName - Лично име
  • MiddleName - Бащино име
  • LastName - Фамилия
  • SchoolKindergartenName - Пълно наименование на училището / детската градина
  • EKATTELocationCode - Населено място на училището /детската градина (код по ЕКАТТЕ)
  • LocationName - Населено място на училището /детската градина
  • EKATTEMunicipalityCode - Община на училището /детската градина (код по ЕКАТТЕ)
  • MunicipalityName - Община на училището /детската градина
  • EKATTEDistrictCode - Област на училището /детската градина (код по ЕКАТТЕ)
  • DistrictName - Област на училището /детската градина
  • Grade - Клас /група
  • ClassType - Вид на паралелката
  • EducationForm - Форма на обучение
  • SchoolKindergartenType - Вид на училището / детската градина
  • ChildStatus - Статус на детето / ученика
  • EducationalYear - Начало на учебна година на обучение
  • UpdateDate - Дата на актуализация на данните в регистъра на МОН

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MON/Schools/Common" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MON/Schools/SchoolStudentStatusRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MON/Schools/SchoolStudentStatusRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/MON/Schools/Common" schemaLocation="MONSchoolsCommon.xsd"/>
	<xs:complexType name="ChildStudentStatusRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка за състоянието на ученик / дете</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ChildIdentifier" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на дете/ученик - ЕГН/ЛНЧ/Друг вид идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ChildStudentStatusRequest" type="ChildStudentStatusRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за състоянието на ученик / дете - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/MON/Schools/Common" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MON/Schools/ChildStudentStatusResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MON/Schools/ChildStudentStatusResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/MON/Schools/Common" schemaLocation="MONSchoolsCommon.xsd"/>
	<xs:element name="ChildStudentStatusResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка за състоянието на ученик / дете - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
				<xs:element name="ChildStudentData" type="common:ChildStudentData" minOccurs="0"/>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/MON/Schools/Common" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/MON/Schools/Common" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ChildStudentData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за ученик/дете, записан/о в училище или детска градина, във всички форми на обучение, в Регистъра на средните училища и детските градини на МОН</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ChildIdentifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на дете/ученик - ЕГН/ЛНЧ/Друг вид идентификатор</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="FirstName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Лично име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MiddleName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Бащино име</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LastName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Фамилия</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SchoolKindergartenName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Пълно наименование на училището / детската градина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EKATTELocationCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Населено място на училището /детската градина (код по ЕКАТТЕ)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LocationName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Населено място на училището /детската градина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EKATTEMunicipalityCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община на училището /детската градина (код по ЕКАТТЕ)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="MunicipalityName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Община на училището /детската градина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EKATTEDistrictCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област на училището /детската градина (код по ЕКАТТЕ)</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="DistrictName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област на училището /детската градина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Grade" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Клас /група</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ClassType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на паралелката</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EducationForm" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Форма на обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="SchoolKindergartenType" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Вид на училището / детската градина</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ChildStatus" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Статус на детето / ученика</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="EducationalYear" type="xs:int" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Начало на учебна година на обучение</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="UpdateDate" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на актуализация на данните в регистъра на МОН</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>