Комисия за защита на личните данни - Регистър на освободените от регистрация администратори на лични данни

Справка по ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ за освободен от регистрация администратор на лични данни

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.KzldExemptAdministratorsAdapter.APIService.IKzldExemptAdministratorsAPI.GetExemptRegistrationAdministrator

Структура на данните

 • PDCExemptRegistrationData -
  • Identifier - Идентификатор - ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ
  • Name - Наименование на администратора на лични данни
  • LegalForm - Правна форма на администратора на лични данни
  • Location - Област/ Населено място на администратора на лични данни
  • Address - Адрес на администратора на лични данни
  • LocationCode - Код на населено място на администратора на лични данни
 • LegalBasis -
 • Protocol -
  • ProtocolDate - Дата на протокола на решението
  • ProtocolNumber - Номер на протокола на решението

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/KZLD/ExemptAdministrators/ExemptRegistrationAdministratorRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/KZLD/ExemptAdministrators/ExemptRegistrationAdministratorRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="ExemptRegistrationRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка по ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ за освободен от регистрация администратор на лични данни</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PersonalDataControllerID" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на освободен от регистрация администратор на лични данни - ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="ExemptRegistrationAdministratorRequest" type="ExemptRegistrationRequestType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ за освободен от регистрация администратор на лични данни - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/KZLD" xmlns="http://egov.bg/RegiX/KZLD/ExemptAdministrators/DeniedEntryAdministratorResponse" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/KZLD/ExemptAdministrators/DeniedEntryAdministratorResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/KZLD" schemaLocation="KZLDCommon.xsd"/>
	<xs:element name="ExemptRegistrationAdministratorResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ за освободен от регистрация администратор на лични данни - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="PDCExemptRegistrationData" type="common:PersonalDataControllerData" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Данни за освободен от регистрация администратор на лични данни</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="LegalBasis" type="xs:string" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Правно основание за освобождаване от регистрация</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:element name="Protocol" type="ProtocolType" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Данни за протокола на решението</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
	<xs:complexType name="ProtocolType">
		<xs:sequence>
			<xs:element name="ProtocolDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на протокола на решението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="ProtocolNumber" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Номер на протокола на решението</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/KZLD" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/KZLD" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PersonalDataControllerData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за администратора на лични данни, вписан в Регистъра на вписаните администратори на лични данни</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор - ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на администратора на лични данни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LegalForm" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Правна форма на администратора на лични данни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Location" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област/ Населено място на администратора на лични данни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Адрес на администратора на лични данни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LocationCode" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Код на населено място на администратора на лични данни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>