Комисия за защита на личните данни - Регистър на вписаните администратори на лични данни

Справка по ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ за вписан администратор на лични данни

Име на операция - TechnoLogica.RegiX.KzldAdministratorsAdapter.APIService.IKzldAdministratorsAPI.GetRegisteredAdministratorByID

Структура на данните

 • PDCData -
  • Identifier - Идентификатор - ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ
  • Name - Наименование на администратора на лични данни
  • LegalForm - Правна форма на администратора на лични данни
  • Location - Област/ Населено място на администратора на лични данни
  • Address -
  • LocationCode -
 • PDSRegisters -
  • IndividualsCount - Брой на физическите лица
  • RegisterName - Наименование на поддържания регистър
  • UpdateDate - Дата на последна промяна в регистъра
  • IndividualsCountText -

XSD схеми

Заявка
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/KZLD/Administrators/RegisteredAdministratorByIDRequest" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/KZLD/Administrators/RegisteredAdministratorByIDRequest" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="RegisteredAdministratorByIDType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Входни параметри на справка по ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН за вписан администратор на лични данни</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="PersonalDataControllerID" type="xs:string">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор на администратора на лични данни - ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:element name="RegisteredAdministratorByIDRequest" type="RegisteredAdministratorByIDType">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН за вписан администратор на лични данни - заявка</xs:documentation>
		</xs:annotation>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Отговор
        
      <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/KZLD/Administrators/RegisteredAdministratorByIDResponse" xmlns:common="http://egov.bg/RegiX/KZLD/Common" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/KZLD/Administrators/RegisteredAdministratorByIDResponse" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:import namespace="http://egov.bg/RegiX/KZLD/Common" schemaLocation="KZLDCommon.xsd"/>
	<xs:element name="RegisteredAdministratorByIDResponse">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Справка по ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН за вписан администратор на лични данни - резултат</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:complexType>
			<xs:sequence>
				<xs:element name="PDCData" type="common:PersonalDataControllerData" minOccurs="0">
					<xs:annotation>
						<xs:documentation>Данни за администратора на лични данни</xs:documentation>
					</xs:annotation>
				</xs:element>
				<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
					<xs:element name="PDSRegisters" type="common:PersonalDataControllerRegister" minOccurs="0">
						<xs:annotation>
							<xs:documentation>Регистри, поддържани от администратора на лични данни</xs:documentation>
						</xs:annotation>
					</xs:element>
				</xs:sequence>
			</xs:sequence>
		</xs:complexType>
	</xs:element>
</xs:schema>

    
Common
        
      
  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
 
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://egov.bg/RegiX/KZLD/Common" targetNamespace="http://egov.bg/RegiX/KZLD/Common" elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
	<xs:complexType name="PersonalDataControllerRegister">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Регистър, поддържан от администратор на лични данни</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence minOccurs="0">
			<xs:element name="IndividualsCount" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Брой на физическите лица</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="RegisterName" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на поддържания регистър</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="UpdateDate" type="xs:date" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Дата на последна промяна в регистъра</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="IndividualsCountText" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
	<xs:complexType name="PersonalDataControllerData">
		<xs:annotation>
			<xs:documentation>Данни за администратора на лични данни, вписан в Регистъра на вписаните администратори на лични данни</xs:documentation>
		</xs:annotation>
		<xs:sequence>
			<xs:element name="Identifier" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Идентификатор - ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Name" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Наименование на администратора на лични данни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="LegalForm" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Правна форма на администратора на лични данни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Location" type="xs:string" minOccurs="0">
				<xs:annotation>
					<xs:documentation>Област/ Населено място на администратора на лични данни</xs:documentation>
				</xs:annotation>
			</xs:element>
			<xs:element name="Address" type="xs:string" minOccurs="0"/>
			<xs:element name="LocationCode" type="xs:string" minOccurs="0"/>
		</xs:sequence>
	</xs:complexType>
</xs:schema>